Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi uab > Beques i ajuts

Beques i ajuts per al Programa Propi


BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA PROPI:

En funció del pressupost, pel curs 2016/17 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.

Els fons econòmics poden provenir de la UAB, de l'Obra Social "la Caixa" i del Banco Santander. Primer s'atorgaran els ajuts de l'Obra Social "la Caixa" per a bons expedients i rendes baixes, a continuació s'atorgaran els ajuts corresponents a la convocatòria de beques Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado 2016 entre els estudiants amb plaça atorgada a universitats que participen en aquesta convocatòria, i per últim la resta dels ajuts. S'atorgarà com a màxim un ajut per estudiant.

Els criteris per adjudicar els diferents ajuts seran:
  • Nivell de renda en el cas de les Beques de mobilitat per a estudiants amb un bon expedient acadèmic i rendes baixes i nota de participació mínima de 9.
  • Universitat de destinació en el cas dels ajuts Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado 2016.
  • Nota de participació en el cas dels ajuts de l'Obra Social la Caica i dels ajuts de la UAB
  • La importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destinació.
En tots els casos s’adjudicaran els ajuts per ordre de nota de participació.

Podràs consultar l'assignació dels diferents ajuts al final d'aquesta pàgina a partir del 12 d'abril de 2016.

A continuació trobaràs informació més detallada de cadascun dels ajuts:

UAB:

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

•Fins a un curs acadèmic: 1.200 €
•Fins a un semestre: 750 €
•Estades iguals o inferiors a 3 mesos:  100 €

Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre els estudiats amb plaça assignada.Obra Social "la Caixa”:
Programa impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’Obra social “La Caixa”.
 
•   Beques de mobilitat en el marc del programa Propi de la UAB: Pel curs acadèmic 2016/17, l’Obra Social “la Caixa” finança entre 116 i 186 beques (depenent de si són estades anuals o semestrals)  amb els mateixos imports que els del Programa Propi de la UAB. Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre els estudiats amb plaça assignada.
 
•   Beques de mobilitat per a estudiants amb un bon expedient acadèmic i rendes baixes: 12 beques de viatge, allotjament i manutenció  per participar en el Programa Propi de mobilitat de la UAB. Les beques inclouen un ajut de viatge per un import entre 1.000 i 1.500€ i un ajut mensual per allotjament i manutenció de 850€ durant 5 mesos (l’import total de la beca serà d’entre 5.250€ i 5.750€). Aquestes beques seran per mobilitats durant el primer semestre del curs 2016/17.

Per poder gaudir d’aquest ajut, l’estudiant ha de complir amb els requisits econòmics de la convocatòria de les beques d’equitat, fins el tram 5, que estableix la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà complint un dels dos requisits següents:

-Ser beneficiari d’una beca de règim General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durant el curs 2015/16 (equivalent a tram 1 de les beques d’Equitat).
-Ser beneficiari d’una beca d’Equitat durant el curs 2015/16.

L’adjudicació de les beques es farà per trams d’equitat, primer s’adjudicaran les beques als estudiants amb tram 1 o beca de règim general MECD 2015/16 per ordre de nota de participació i seguidament s’adjudicaran les beques als estudiants amb tram 2, també ordenat per nota de participació  i així successivament fins a adjudicar tots els ajuts.

Període de sol·licitud: del 14 al 18 de març de 2016. Cal omplir el següent formulari online i adjuntar al mateix la resolució de la beca de règim general del MECD 2015/16 o bé la de la beca Equitat 2015/16.


 

Beques Iberoamérica Estudiantes de Grado:

El Banco de Santander ha convocat els ajuts “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades”.

A travès de la convocatòria 2016 el Banco Santander atorgarà 25 ajuts Iberoamérica Grado de 3.000€ cadascun a estudiants de la UAB que han obtingut plaça de mobilitat al Programa Propi per al curs 2016/17 amb destinació a universitats de l’àmbit d’Iberoamèrica i que tenen signat un acord específic de col·laboració amb el Banco Santander. La selecció la fa la UAB d’acord amb els termes indicats al conveni signat entre Banco Santander i la UAB. Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre els estudiats amb plaça assignada.

El període mínim d’estada ha de ser d’un semestre (5 mesos).
Forma de pagament dels ajuts:

Els ajuts s'abonaran en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida.
Tots aquells alumnes que, a data 30 de novembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, es donarà per renunciada  la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

En el cas d'ajuts de l'Obra Social "la Caixa" caldrà que l'estudiant disposi d'un compte corrent a l'entitat Caixabank, que serà el compte on es farà efectiu l'ajut.

En el cas d'ajuts Santander Iberoamérica Estudiantes de Grado caldrà que l'estudiant disposi d'un compte corrent a l'entitat Banco Santander, que serà el compte on es farà efectiu l'ajut.


Compatibilitat dels ajuts del Programa Propi

Els ajuts atorgats en el marc del Programa Propi seran incompatibles amb la beca JASSO del govern japonès i amb la beca DUO del govern coreà.
 


AJUTS COMPLEMENTARIS PER A TOTS DOS PROGRAMES ERASMUS+ I PROPI)

Beques MOBINT – AGAUR:
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos. Més info a http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universitaris

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.

Els pagaments que es gestionen a través de la UAB s'ordenaran un cop al mes, de manera que es tindran en compte tots els certificats rebuts fins aquell moment. Heu de calcular que, a partir de la data en què s'ordena el pagament, la transferència triga unes tres setmanes a fer-se efectiva. Durant el mes d'agost no es gestionarà cap pagament.

No es farà cap pagament d'ajuts del curs 2016-17 amb posterioritat al 30 de novembre de 2017.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'estudiant.

Resolució ajuts Propi Estudis 2016/17 (msword MB)
Resolució ajuts Propi Estudis - Bons Expedients i Rendes Baixes 2016/17 (msword MB)
Listado Universidades Iberoamérica 2016 (pdf MB)
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona