Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi màster > Presentació de sol·licituds

Per participar en el Programa Propi de la UAB, cal emplenar la sol·licitud electrònica que es troba a http://sia.uab.cat/
del 19 al 30 d’octubre de 2015 (ambdós inclosos).

Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu. En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat. Aquesta documentació s’haurà de presentar a l’oficina d’intercanvis del seu centre dins del termini d’obertura de la convocatòria.

En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o Austràlia, l'estudiant haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà d'entregar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquest programa.

* Les vostres dades personals formaran part d'un fitxer de la UAB, amb la finalitat de gestionar els processos d'adjudicació dels ajuts de mobilitat i intercanvi. La resolució de la convocatòria es farà pública a través d'aquesta pàgina. Us recordem que, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, als drets d'accés, de rectificació, cancel·lació i d'oposició de les vostres dades.
 

Presentació de sol·licituds: del 19 al 30 d'octubre de 2015 (ambdós inclosos).

Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç "Mobilitat i intercanvi": 16 de novembre de 2015
 
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona