Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi màster > Convocatòria

Es convoca el Programa Propi de la UAB per a la mobilitat d'estudiants de màsters oficials per al segon semestre del curs 2013/2014. El període mínim d’estada serà de 3 mesos (equivalent a un mínim de 90 dies) i d’un màxim de 6 mesos. Les estades hauran de finalitzar com a molt tard el 30 de setembre de 2014.

Requisits

  • Estar matriculat durant el curs 2013-14 a la UAB o a algun dels seus centres adscrits en un màster oficial que tingui signat un acord d’intercanvi.
  • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
  • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

 
Criteris de selecció:

A l’hora de fer la selecció, es tindran en compte els criteris següents:

* L’expedient acadèmic de l’estudiant. S'utilitzarà la qualificació dels estudis previs i, per a tal fi, els alumnes hauran de lliurar a la Gestió Acadèmica de la seva facultat/centre una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui calcular el barem.
* L’acreditació de nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds presentades. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada del Programa Propi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat que acreditarà els seus coneixements lingüístics. Les proves es duran a terme al mes d’octubre i tindran un cost aproximat de 67€ que anirà a càrrec de l’estudiant.

* Els centres podran afegir altres criteris de selecció, en cas que ho considerin necessari. Consulteu el web de la vostra facultat/centre.


Acceptació o renúncia de la plaça
El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la proposta d'adjudicació de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de l'acceptació per part de la universitat de destinació.

Els alumnes als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una acceptació o renúncia formal, en els terminis i forma requerida en cada convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa,  s’entendrà automàticament com una renúncia.

Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, hauran d’exposar per escrit els motius de la renúncia a l’oficina d’intercanvis del seu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels requeriments exigits per part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de seleccionats.


Equiparació d’estudis
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors d’intercanvi i de titulació, l'equiparació dels estudis que farà a l'estranger, així com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu centre, tot indicant que serà estudiant del Programa Propi de Mobilitat.


Sobre la universitat d'acollida
Les universitats que acullen estudiants en el marc del Programa Propi de la UAB, a més d'oferir la matriculació gratuïta, es comprometen a facilitar la informació necessària sobre els cursos que se seguiran i els procediments d'inscripció. Podeu consultar la informació necessària a la seva web (indicada a la llista de destinacions).

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona