Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pas uab > Condicions generals

CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A FORMACIÓ (STAFF MOBILITY FOR TRAINING)
CURS ACADÈMIC 2014/2015

OBERT UN PERIODE EXTRAORDINARI DE SOL·LICITUDS ENTRE EL 13 I EL 22 D'ABRIL

 
INFORMACIÓ GENERAL
 
El nou programa Eramus+

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus + per al període 2014-2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus + s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells:escolar,formació professional,ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+: Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: l’ex república iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+.
 
CONVOCATÒRIA 2014/2015
 
Criteris d’elegibilitat

Qui pot participar en una estada de formació?:

-      Qualsevol membre del PAS contractat en una institució d’ensenyament superior en possessió d’una Carta Erasmus ECHE
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
 
-      Així, mateix, per poder fer una estada Erasmus cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus (veure llistat a l’apartat d’Informació general).
 
-      Períodes d’estada

Les estades de mobilitat de personal han de tenir una durada d’entre 2 dies a 2 mesos, exclosos els dies de viatge. El període màxim que es finançarà és de 5 dies.

Requisits

Per poder gaudir d'un ajut de mobilitat de formació és imprescindible que el sol·licitant pertanyi al col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis de la UAB o d’un centre adscrit i per tant, tingui un contracte vigent com a PAS amb la UAB o el centre adscrit tant en el moment de sol·licitar l'estada com durant el període en què es realitzi l'estada a l'estranger.

Podeu consultar el llistat de centres adscrits a l’enllaç:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/centres-docents/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1086628076358.html

Les institucions d'ensenyament superior sòcies han d'acordar amb anterioritat a la realització de l'estada el Programa de Formació (Training Programme) que seguirà el personal visitant. Les plantilles de la documentació obligatòria per a la mobilitat docent encara no han estat publicats al web de l’OAPEE. Tant aviat com es publiquin, s’actualitzarà la información al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”.
 
Les estades de mobilitat de formació del PAS Erasmus corresponents al curs 2014/15  es podran dur a terme entre l’1 de juny de 2014 i el 30 de setembre de 2015.
 
Nombre de places

Per al curs 2014/15 encara no sabem el nombre de places que disposem per a la mobilitat de personal per a formació. Tant aviat com l’OAPEE els faci públics, s’actualitzarà la informació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”. Per aquesta raó, la data de la primera resolució del curs 2014/15 pot endarrerir-se si la publicació de fons per a aquesta acció es publica amb posterioritat.

Criteris de selecció

Si el sol·licitant compleix els requisits abans esmentats i mentre hi hagi places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica (es reserven places per a totes les resolucions).
En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran els criteris de selecció següents:
 
  1. No haver participat anteriorment en aquest programa d'intercanvi.
  2. Es prioritzaran les sol·licituds d’aquells àmbits o centres de treball on no s’hagi concedit cap altra estada durant la convocatòria en curs, o bé, als àmbits o centres de treball amb un nombre d’estades concedides inferior a d’altres centres.
  3. Adequació del lloc de treball.
  4. Coneixement de la llengua de treball de la institució on es realitzi l'estada.
  5. Si un/a mateix/a PAS sol·licita més d'una estada durant un mateix curs acadèmic, se li concedirà una primera estada (si hi ha disponibilitat) i a partir de la segona estada (inclosa) la sol·licitud es deixarà en llista d'espera i se li concedirà l'ajut si, un cop acabat el període de sol·licitud, encara queden vacants. Si les dues (o més) sol·licituds es lliuren a l'ARI dins la mateixa convocatòria, el/la PAS les haurà de prioritzar per ordre de preferència.
  6. Quan hi hagi dos o més PAS que sol·licitin la realització d'una estada de mobilitat a una mateixa institució de destinació i durant el mateix període de temps, es deixarà en llista d'espera a partir de la tercera sol·licitud (del tercer PAS). És a dir, no s'autoritzaran estades de grups superiors a dos PAS, excepte en aquells casos en què la disponibilitat de places així ho permeti. Serà convenient que en aquests casos de sol·licituds d'estades de grups, les sol·licituds vagin prioritzades.
  7. Totes aquelles sol·licituds que arribin fora de termini es deixaran automàticament en llista d'espera. Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, o bé als punts de registre de cada facultat que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat.
  8. Totes aquelles sol·licituds que no incloguin les dades i documentació necessàries (pla de treball) quedaran automàticament excloses del procés de selecció. 
 DOTACIÓ ECONÒMICA
 
El personal que faci una estada de mobilitat per a formació rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país seguint els següents criteris:
Viatge
Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació:
 
Distància en quilòmetres Quantitat a percebre
Entre 100 y 499 km: 180 € per participant
Entre 500 y 1999 km: 275 € per participant
Entre 2000 y 2999 km: 360 € per participant
Entre 3000 y 3999 km: 530 € per participant
Entre 4000 y 7999 km: 820 € per participant
Entre 8000 y 19999 km: 1100 € per participant
 
Subsistència

Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).
Països de destinació Quantitat diària a percebre
Grup A- Dinamarca, Holanda, Irlanda, Regne Unit, Suècia
 
 
120€
Grup B- Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia
 
 
105€
Grup C- Alemanya, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Eslovàquia, Letònia, Malta, Portugal
 
 
90€
Grup D-Croàcia, Eslovènia, Estònia, Lituània
 
 
75€
Més informació:
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)