Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Mobilitat docent erasmus > Informació sobre la convocatòria

CONVOCATÒRIA 2015/2016
 
Criteris d’elegibilitat

Qui pot participar en una estada de docència?:

-      Qualsevol docent contractat en una institució d’ensenyament superior en possessió d’una Carta Erasmus ECHE https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en (vegeu també apartat de requisits)
-      Personal contractat de qualsevol organització de caràcter públic o privat en l’àmbit del mercat laboral o dels diferents sectors de l’educació, la formació i la joventut. És a dir, es podrà convidar personal de les organitzacions abans esmentades perquè facin docència a la UAB.

Períodes d’estada

Les estades de mobilitat de personal docent han de tenir una durada d’entre 2 dies a 2 mesos, exclosos els dies de viatge. El període màxim que es finançarà és de 5 dies.
Càrrega lectiva de l’estada: Mínim de 8 hores de docència setmanals (per a períodes d’entre 2 i 5 dies).  

Requisits

Per poder gaudir d'un ajut de mobilitat docent és imprescindible que el sol·licitant pertanyi al col·lectiu del Personal Docent i Investigador o del Personal Investigador en Formació o del Personal Investigador Post-doctoral de la UAB o d’un centre adscrit i per tant, tingui un contracte vigent com a docent amb la UAB o el centre adscrit tant en el moment de sol·licitar l'estada com durant el període en què es realitzi l'estada a l'estranger. El Personal Investigador Post-doctoral podrà gaudir d’aquest ajut sempre i quan tingui un contracte amb la UAB o centre adscrit que especifiqui que pot impartir docència.

Podeu consultar el llistat de centres adscrits a l’enllaç:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/centres-docents/centres-vinculats-i-escoles-universitaries-adscrites-1086628076358.html)

La llista de categories de PDI, PIF i PIP la trobareu a l'enllaç:
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/programes-de-mobilitat-i-intercanvi/mobilitat-docent-erasmus/resolucio-i-documentacio-1213165287452.html

Per poder sol·licitar un ajut econòmic per a la realització d'una mobilitat docent (TSA) és imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. Podeu consultar el llistat d'acords vigents de la UAB per a TSA a l'Oficina d'Intercanvis (Gestió Acadèmica) de la vostra facultat. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Àrea de Relacions Internacionals de la UAB abans que l'estada es realitzi.

Les institucions d'ensenyament superior sòcies han d'acordar amb anterioritat a la realització de l'estada el Programa d’Ensenyament (Teaching Programme) que seguiran els professors visitants. Les plantilles de la documentació obligatòria per a la mobilitat docent encara no han estat publicats al web de l’OAPEE. Tant aviat com es publiquin, s’actualitzarà la información al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”.
 
Així, mateix, per poder fer una estada Erasmus cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus (veure llistat a l’apartat d’Informació general).
 
Les estades de mobilitat docent Erasmus corresponents al curs 2015/16  es podran dur a terme entre l’1 de juny de 2015 i el 30 de setembre de 2016.
 
Nombre de places

Per al curs 2015/16 encara no sabem el nombre de places que disposem per a la mobilitat de personal per a docència. Tant aviat com l’OAPEE els faci públics, s’actualitzarà la informació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”. Per aquesta raó, la data de la primera resolució del curs 2015/16 pot endarrerir-se si la publicació de fons per a aquesta acció es publica amb posterioritat.

Criteris de selecció

Si el sol·licitant compleix els requisits esmentats i mentre hi hagi places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica (es reserven places per a totes les resolucions).
 
En cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places, s’aplicaran el criteris de selecció següents:
 
  1. No haver participat anteriorment en aquest programa d'intercanvi.
  2. Nombre d’estades concedides a un mateix centre o facultat. Es prioritzaran les sol·licituds d’aquells centres on no s’hagi concedit cap altra estada durant la convocatòria en curs, o bé, als centres amb un nombre inferior d’estades concedides.
  3. Si un/a mateix/a docent sol·licita més d'una estada durant un mateix curs acadèmic, se li concedirà una primera estada (si hi ha disponibilitat) i a partir de la segona estada (inclosa) la sol·licitud es deixarà en llista d'espera i se li concedirà l'ajut si, un cop acabat el període de sol·licitud, encara queden vacants. Si les dues (o més) sol·licituds es lliuren a l'ARI dins la mateixa convocatòria, el/la docent les haurà de prioritzar per ordre de preferència.
  4. Quan hi hagi dos o més docents que sol·licitin la realització d'una estada de mobilitat docent a una mateixa institució de destinació i durant el mateix període de temps, es deixarà en llista d'espera a partir de la tercera sol·licitud (del tercer docent). És a dir, no s'autoritzaran estades de grups superiors a dos docents, excepte en aquells casos en què la disponibilitat de places així ho permeti. Serà convenient que en aquests casos de sol·licituds d'estades de grups, les sol·licituds vagin prioritzades.
  5. Totes aquelles sol·licituds que no incloguin les dades i documentació necessàries (carta d'invitació) quedaran automàticament excloses del procés de selecció. 

Renúncies

En cas de renúncia, es comunicarà per e-mail, al més aviat possible, a l’Àrea de Relacions Internacionals (erasmus.staff@uab.cat) per tal de poder readjudicar l’ajut econòmic entre les sol·licituds que hagin quedat en llista d’espera.
 
Readjudicació de places de la llista d’espera

Les sol·licituds que no hagin obtingut plaça passaran automàticament a la llista d’espera. En cas que es produeixi alguna vacant es readjudicarà l’ajut econòmic entre les sol·licituds d’aquesta llista d’espera.

Per a la readjudicació de places, es tindrà en compte el nombre d’estades concedides a un mateix centre o facultat. Es prioritzaran les sol·licituds d’aquells centres on no s’hagi concedit cap altre estada durant la convocatòria en curs, o bé, als àmbits o centres de treball amb un nombre inferior d’estades concedides.

DOTACIÓ ECONÒMICA
 
El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país seguint els següents criteris:

Viatge

Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació:

Distància en quilòmetres Quantitat a percebre
Entre 100 y 499 km: 180 € per participant
Entre 500 y 1999 km: 275 € per participant
Entre 2000 y 2999 km: 360 € per participant
Entre 3000 y 3999 km: 530 € per participant
Entre 4000 y 7999 km: 820 € per participant
Entre 8000 y 19999 km: 1100 € per participant
 
Subsistència

Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).

Països de destinació Quantitat diària a percebre
Grup A- Dinamarca, Holanda, Irlanda, Regne Unit, Suècia
 
 
120€
Grup B- Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia
 
 
105€
Grup C- Alemanya, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Eslovàquia, Letònia, Malta, Portugal
 
 
90€
Grup D-Croàcia, Eslovènia, Estònia, Lituània
 
 
75€
 



Més informació:

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE)

Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N – Plaça Cívica)
Correu electrònic: erasmus.staff@uab.cat


 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona