Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus pràctiques > Sol·licituds

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA


Per a aquesta convocatòria hi haurà tres períodes de sol·licitud. En el primer es concedirà fins a un màxim del 40% dels ajuts disponibles, un 30% al segon i al tercer es concedirà la resta d’ajuts.
 
Per a cadascun d’aquests períodes es garantirà que un 90% dels ajuts es destinarà a alumnes de grau i màster.
 
Períodes de sol·licitud
 • El primer del 5 al 23 de maig de 2014.
 • El segon del 6 al 31 d’octubre de 2014.
 • El tercer de l’1 de desembre de 2014 i fins al 23 de gener de 2015.
 
Resolucions
La resolucions amb les beques adjudicades es faran públiques al web de l’Àrea de Relacions Internacionals (uab.cat/mobilitat) en les dates següents:
 • Del primer període de sol·licitud, el 16 de juny de 2014.
 • Del segon període de sol·licitud, el 17 de novembre de 2014.
 • Del tercer període, el 16 de febrer de 2015.
De forma extraordinària es podran concedir ajuts fora de termini en aquells casos en què la comissió de selecció consideri justificat i sempre i quan no comporti un greuge comparatiu per a la resta d’alumnat.
Aquest calendari es pot veure alterat en el sentit que no es podran concedir els ajuts fins que l’OAPEE i el MEC no hagi comunicat a la UAB els fons de que disposa.
 

Procediment de lliurament de les sol·licituds
La sol·licitud es formalitzarà presentant dins del corresponent període de sol·licitud a l’Àrea de Relacions Internacionals (Oficina de la Plaça Cívica) o a l’Oficina d’Intercanvis del centre corresponent la següent documentació obligatòria:
 • Document de sol·licitud degudament emplenat i amb la conformitat del tutor i coordinador de la UAB (disponible al peu d'aquesta pàgina, empleneu el formulari fent servir FIREFOX o EXPLORER i es generarà un pdf que podreu descarregar).
 • Carta d’acceptació de l’entitat d’acollida (pot ser un e-mail imprès) o en el cas dels practícumsregulats i que es gestionin íntegrament des del centre docent,document signat pel coordinador d’intercanvis (veure apartat de requisits específics).
 • Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat).
Addicionalment per a pujar nota, podran aportar:
 • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o del país on es faci l’estada.
 • Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països).
Convocatòria Erasmus+, Modalitat Pràctiques (SMP) 2014/15 (pdf: 0,45 MB)
Formulari de sol·licitud Erasmus Pràctiques (FEU SERVIR FIREFOX O EXPLORER)
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona