Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus màster > Dotació econòmica

Beques Erasmus


L’OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus, tant en la seva modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. En el cas que els fons atorgats per l’OAPEE no cobrissin el nombre total d’estudiants seleccionats per la UAB per fer aquests intercanvis, les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció.

Cada alumne cobrarà l’ajut provinent del programa ERASMUS per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar (finals de novembre o març) per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver signat el contracte de
subvenció, haver recollit la credencial de becari i haver emplenat l’apartat de dades bancàries a sigma i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la documentació de final d’estada. Tal i com s’indica, aquesta transferència es farà efectiva una vegada l’alumne/a hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada (dia, mes i any))  hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada. Al segon pagament s’ajustarà l’import de la beca a la durada de l’estada real de l’estudiant: així si un alumne/a que tenia adjudicada una estada de 6 mesos només acredita una presència de 4 o 5 mesos a la universitat de destinació, se li reduirà
proporcionalment l’import de l’ajut ERASMUS.


Dotació de l'ajut

Aportació comunitària
La beca Erasmus modalitat estudis per al curs 2013/14 ha quedat fixada en 115€/mes.


Ajuts addicionals de la Secretaria General d’Universitats del Ministeri d’Educació (MEDU)
S’ha fet pública la disposició 11320 del BOE número 259 de 2013, segons la qual es fixen els requisits que els estudiants que durant el curs 2013/14 participin en el programa Erasmus han de complir per accedir a l’aportació complementària de l’Estat. Segons aquesta disposició, els beneficiaris enguany de l’ajut Erasmus del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport seran aquells estudiants que, a banda de realitzar una estada Erasmus durant el curs 2013/14, hagin estat beneficiaris d’un ajut del MECD durant el curs 2012/13. Els imports exactes d’aquests ajuts encara no han estat publicats, però en aquesta mateixa disposició s’especifica que en cap cas superaran els 300€ per alumne i mes.

Podeu trobar el text íntegre de la disposició a l’enllaç següent:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/29/pdfs/BOE-A-2013-11320.pdf


Els imports detallats a continuació corresponen al curs 2012/13
Pel que fa als ajuts procedents del Ministeri d’Educació per al curs 2012/13, tots els estudiants beneficiaris d’un ajut Erasmus han rebut un ajut addicional de 100 euros fins a un període màxim de 8 mesos, independentment de què l’estada real pugui tenir una durada superior.

D’altra banda, els estudiants que durant el curs 2012/13 han rebut un ajut Erasmus i que durant el curs 2011/12 van ser beneficiaris d’una beca universitària concedida pel Ministeri d’Educació Política Social i Esport, han rebut un ajut addicional de 85 € per mes (fins a un període màxim de 8 mesos, independentment de què l’estada real hagi tingut una durada superior). Els imports del Ministeri d’Educació referents al curs 2013/14 estan pendents de confirmar i es publicaran en aquest web tant aviat com rebem la documentació del Ministeri. Compteu en què acostumen a fer-se públics a finals del mes de novembre.


Compatibilitat de l'ajut Erasmus amb altres ajuts
Erasmus només és incompatible amb els ajuts econòmics de col·laboració de la UAB. En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus. En aquest cas la participació dins el programa Erasmus es faria sense rebre ajut econòmic.
Els Ajuts Complementaris seran incompatibles entre si.
 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona