Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Erasmus estudi > Ajuts erasmus

Ajuts Erasmus


CURS 2016-2017


BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA ERASMUS+
 

Beques SEPIE, fons de la UE

El SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus, tant en la modalitat d’estudis com en la modalitat de pràctiques. Les beques s’atorguen seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.
Els alumnes beneficiaris cobren l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments. El primer es fa després de marxar (a final de novembre o març) per un import aproximat del 70 % del total adjudicat. Per accedir al primer pagament cal haver signat el contracte de subvenció, haver recollit la credencial d’estudiant d’intercanvi, haver emplenat l’apartat de dades bancàries a Sigma i haver lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per rebre el pagament.
El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectua quan l’estudiant ha tornat i aporta tota la documentació de final d’estada. Tal com s’ha indicat, aquesta transferència es fa efectiva una vegada l’estudiant hagi aportat el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada. Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es té en compte el dia d’anada i el de tornada i es paga proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant que un mes és igual a 30 dies).
Tots aquells alumnes que, a data 30 de novembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, es considera que renuncien a la beca i per tant se’ls requereix la devolució de l’import que se’ls hagi abonat.

Beques Erasmus.es del Ministeri d’Educació, Ciència i Esports (MECD)

Des del curs 2014-2015, el Ministeri d’Educació, Ciència i Esports convoca els ajuts Erasmus.es a través del BOE. Un cop publicada al BOE, des de l’ARI es fa difusió del contingut i dels terminis de la convocatòria mitjançant el web de la UAB, apartat Mobilitat i intercanvi. La gestió i el pagament d’aquests ajuts es tramita directament amb el MECD a través del web https://sede.educacion.gob.es/, a l'apartat corresponent a Trámites y servicios, o a través de la seu electrònica www.mecd.gob.es.
Per optar a un ajut Erasmus.es del MECD és imprescindible que el sol·licitant acrediti que està en disposició de com a mínim un nivell B2 o equivalent en l'idioma en el qual s'impartirà i es rebrà la docència a la institució d'ensenyament superior de destinació.
El període màxim que es finança tant a través de fons de la UE com de fons del MECD són 5 mesos.


Dotació de l'ajut

Beques SEPIE, fons de la UE. Aquesta informació es fa pública al web tan bon punt ens la comunica el SEPIE, que és l’agència d'Erasmus a Espanya (vegeu el quadre orientatiu de més avall, amb els imports del curs 2015-2016).

Beques Erasmus.es del MECD. Aquesta informació es fa pública al web tan bon punt ens la comunica el Ministeri (vegeu el quadre orientatiu de més avall, amb els imports del curs 2015-2016).

La resolució d’ajuts Erasmus+ del curs 2016-2017 es publicarà un cop es resolgui la convocatòria Erasmus.es del MECD i està supeditada també a l’aprovació del pressupost pel SEPIE, l'agència Erasmus a Espanya.


Ajuts complementaris per a aquesta convocatòria

Beques MOBINT de l'AGAUR


L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200 € mensuals per a un màxim de 6 mesos.

Més informació a:
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universitaris

Les persones interessades han d'enviar la sol·licitud directament a l’AGAUR en els terminis establerts per aquesta agència.
 

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

L’ajut Erasmus provinent dels fons comunitaris (beca SEPIE) és incompatible amb l’ajut Erasmus.es del MECD.
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.
 

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants Erasmus+ de la modalitat d'estudis que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2016-2017 i que durant el curs 2015-2016 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 100 €/mes (el període màxim finançat són 5 mesos).

Curs 2015-2016


En data 29 de setembre es publica la resolució d'ajuts econòmics procendents de fons comunitaris per als estudiants amb plaça en el marc del programa Erasmus+, modalitat estudis, per al curs 2015-2016. Trobareu la llista al final d'aquesta pàgina.

A partir del curs 2015-2016 els estudiants reben una subvenció de la UE, com a contribució a les seves despeses de desplaçament i estada durant el període d’estudis o formació a l'estranger. Aquests imports són definits per les agències nacionals d'acord amb les autoritats nacionals, a partir de criteris objectius i transparents, i que figuren a continuació. Les quantitats exactes van ser publicades als webs de les agències estatals (del SEPIE en el cas de l’Estat espanyol).

La subvenció que la UE proporciona als estudiants depèn del sentit de la mobilitat, de la manera següent:
  • Mobilitat cap a un país amb un cost de vida similar: els estudiants rebran el rang mitjà de subvenció de la UE.
  • Mobilitat cap a un país amb un cost de vida superior: els estudiants rebran el rang més alt de subvenció de la UE.
  • Mobilitat cap a un país amb un cost de vida inferior: els estudiants rebran el rang més baix de subvenció de la UE.

Els països estan dividits en els tres grups següents: 

    IMPORTS 2015-2016  
 
 
 
 
 
 
PAÍS DE DESTINACIÓ
 
BECA SEPIE
(FONS UE)
(ajuts fins a un màxim de 5 mesos)
 
BECA MECD
ERASMUS.ES
 
(ajuts fins a un màxim de 5 mesos)
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Irlanda, França, Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia, Regne Unit, Liechtenstein, Noruega
 
 
 
300 €/mes
 
 
400 €/mes
 
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mitjà
 
Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Grècia, Espanya, Xipre, Croàcia, Luxemburg,  Països Baixos, Portugal, Eslovènia, Islàndia, Turquia
 
 
 
250 €/mes
 
 
350 €/mes
 
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
 
Bulgària, Estònia, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, Romania,
Eslovàquia, República de Macedònia
 
 
 
200 €/mes
 
 
300 €/mes

 
Els imports de les beques del curs 2015-2016 definits pel Servei Espanyol per la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) i pel Ministeri d'Educació i Ciència han quedat establerts de la manera següent:

Rang mitjà de la UE : té assignat un ajut de 250 euros al mes i s’aplica a les activitats de mobilitat cap a un país amb un cost de vida similar: a) del grup 1 al grup 1, b) del grup 2 al grup 2 i c) del grup 3 al grup 3.

Rang superior de la UE: correspon al rang mitjà aplicat pel SEPIE al qual s’afegeixen com a mínim 50 euros i que està en 300 euros al mes; s’aplica a les activitats de mobilitat cap a un país amb una cost de vida superior: a) del grup 2 al grup 1 i b) del grup 3 al grup 1 i 2.

Rang inferior de la UE: correspon al rang mitjà aplicat pel SEPIE al qual s’afegeixen com a mínim 50 euros i que està en 200 euros al mes;
 s’aplica a les activitats de mobilitat cap a un país amb una cost de vida inferior: a) del grup 1 al grup 2 i 3 i b) del grup 2 al grup 3.Beques Erasmus.es del Ministeri d’Educació, Ciència i Esports: convocatòria oberta des del 30 d’abril fins al 29 de maig, ambdós inclosos. Trobareu el text de la convocatòria a l’enllaç següent:
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4706.pdfAjuts complementaris per a aquesta convocatòria

Beques MOBINT de l'AGAUR


L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200 € mensuals amb un màxim de 6 mesos.

Beques MOBINT de l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya).

La convocatòria de 2015-2016 s'ha publicat al web de l'AGAUR en data 20 de maig de 2015. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 21 de maig i finalitza el 20 de juny de 2015.
Més informació a:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/mobint_2015_dogc_cat.pdf

Les persones interessades han d'enviar la sol·licitud directament a l’AGAUR en els terminis establerts per aquesta agència.
 

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

L’ajut Erasmus provinent dels fons comunitaris (beca SEPIE) és incompatible amb l’ajut Erasmus.es del MECD.
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.
 

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els estudiants que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2015-2016 i que durant el curs 2014-2015 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri, rebran un ajut addicional de 100 €/mes (el període màxim finançat són 5 mesos).
Resolució Ajuts Comunitaris Erasmus Estudis 2015-2016 (pdf MB)
Resolució Ajuts Comunitaris Erasmus Estudis 2015-2016 (pdf MB)
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona