PBeques.Popup.Loading

Programa SICUE - Convocatòria 2012/13

Entitat convocant

CRUE / UAB

Programa

SICUE-Sèneca

Descripció

El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) va ser impulsat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), per tal de facilitar els intercanvis d'estudiants dins de l’Estat Espanyol. Mitjançant aquest sistema, els estudiants poden realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, així com d’adequació al seu perfil curricular. Aquest intercanvi ofereix a l’estudiant la possibilitat d’experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d’altres Comunitats Autònomes.
Els estudiants han de sol·licitar, primer de tot, una plaça d'intercanvi SICUE, i només aquells que l'obtinguin i que compleixin uns requisits determinats podran optar a la beca Sèneca. En cas que no es concedeixi l’ajut econòmic Sèneca, els estudiants que hagin obtingut una plaça SICUE podran realitzar l’intercanvi, però sense beca. 
Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos). Cal consultar les durades que s'ofereixen per a cada titulació al llistat de destinacions. Les places són exclusives per a  la titulació i duració especificada. No és possible realitzar l’intercanvi en una universitat o titulació que no aparegui oferta al llistat de destinacions.
Si esteu interessats en una universitat que no s’ofereix, haureu de contactar amb el coordinador d’intercanvis del vostre centre a començaments del curs anterior al qual tingueu previst realitzar l’intercanvi, per tal que valori la possibilitat de signar un nou acord.
L'estudiant que participa en qualsevol d'aquests programes manté la condició d'alumne de la seva universitat d'origen, en la qual s'haurà de matricular i abonar, si s’escau, l'import de la matrícula. A la universitat de destinació, l'alumne gaudirà de matrícula gratuïta per a les assignatures incloses a l'acord d'equiparació, i tindrà els mateixos drets i serveis que els alumnes locals. Les universitats participants en els programes Sèneca i SICUE es comprometen, a més d'oferir la matriculació gratuïta als estudiants d’intercanvi, a proporcionar la informació necessària sobre els cursos acordats, els procediments d'inscripció i orientació per a trobar allotjament.
La beca Sèneca consisteix en el suport econòmic a la plaça SICUE. La publica el Ministerio de Educación posteriorment a la resolució del programa SICUE i s'informarà també en aquest portal.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

· Estar matriculat a la UAB el curs 2011/2012 i matricular-se al curs 2012/2013.
· Estudiants de Diplomatura o Enginyeria Tècnica: haver superat un mínim de 30 crèdits i estar matriculat de 30 crèdits més (en data setembre 2011).
· Estudiants de Llicenciatura o d'Enginyeria Superior: haver superat un mínim de 90 crèdits i estar matriculat de 30 crèdits més (en data setembre 2011).
· Estudiants de Grau: haver superat un mínim de 60 crèdits i estar matriculat a 30 crèdits més (en data setembre 2011).
· Cursar a la universitat de destinació un mínim de: 45 crèdits ECTS per a estades de 9 mesos o de 24 crèdits ECTS per a estades de 5 mesos. Si a l'estudiant li resten menys crèdits a cursar per a finalitzar els seus estudis, podrà optar a l'intercanvi.
· No podran sol·licitar l'intercanvi Sicue-Sèneca els estudiants de primer any de titulacions de només segon cicle o bé d'un segon cicle que no resulti continuació directa del primer cicle corresponent.
· Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.
· Presentar una memòria on es justifiqui l'interès per a realitzar l'estada.

Criteris de selecció

Les places s'atorguen en funció de la nota mitjana de l'expedient (calculada en data setembre de 2011 i d'acord amb l'establert a l'article 5 del R.D. 1125/2003) i de la valoració de la memòria justificativa (entre 0 i 1 punts).

Durada

5 o 9 mesos

Destinació

Incompatibilitats

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d’un intercanvi SICUE a la mateixa universitat, ni més d’un per curs acadèmic.

Bases

Data d'inici de sol·licituds

23/01/2012

Lloc de presentació a la UAB

Web UAB Serveis d'Intranet, enllaç Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

17/02/2012

Data de resolució

09/03/2012

Documentació

1. Omplir la sol·licitud electrònica disponible a la pàgina http://sia.uab.cat/, a l'apartat Consulta sol·licituds d'Intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 3 destinacions.
2. Elaborar una memòria on es justifiqui l'interès de l'estada, usant aquest document. La memòria, s'haurà de lliurar a l'Oficina d'Intercanvis del centre corresponent, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Formularis

Memoria Justificativa SICUE

Web de sol·licitud

Serveis d'Intranet UAB

Observacions

Segons la convocatòria del programa SICUE, el curs 2012/13 serà considerat com un període transitori entre els estudis de grau i els plans antics. Així doncs, sempre que els Coordinadors d'Intercanvis vegin viable l'acord acadèmic i llevat d'algunes excepcions, els acords per als estudis de grau podran ser utilitzats també per als estudiants dels de plans antics. 

Correu electrònic

sicue.seneca@uab.cat

Resolució