Salut i benestar animal: claus de la nostra pròpia salut

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Horari: de 9:30 a 14h, amb 30 minuts de descans.
Lloc: Facultat de Veterinària. Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Alberto Allepuz, Laila Darwich, Pol Llonch, Xavier Such i Manel López Béjar.
Preu: 90€
Codi curs: 30017

Els inscrits menors de 18 anys en el moment de la inscripció hauran de presentar el document d’autorització paterna/materna que trobareu aquí i que haureu d'enviar complimentat i escanejat al correu electrònic de contacte. També s'haurà d'enviar una còpia del DNI de l'estudiant. Sense la recepció d’aquesta informació la persona menor d’edat no estarà inscrita.

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
L'objectiu d'aquest curs és donar a conèixer a l'alumnat la nova visió multidisciplinar d'Una Sola Salut ( "One Health"), que s'està instaurant a nivell mundial per poder controlar i prevenir les presents i futures malalties infeccioses que afecten la salut de les persones, els animals i els ecosistemes. Sota aquesta visió, es pretén que l'estudiant sigui conscient de la necessitat de promoure, millorar i defensar la salut i el benestar de totes les espècies que habiten el nostre planeta i, en conseqüència, de la necessitat d'una cooperació entre tots els professionals de la producció animal, salut pública, sanitat animal i protecció ambiental. En definitiva, amb aquest curs es pretén que l'estudiant tingui una visió molt més àmplia de les malalties que es poden transmetre entre animals i persones i de la dificultat del seu control o prevenció si no es treballa amb aquesta nova mentalitat multidisciplinar de la salut: les infeccions s'han d'abordar en la interfície home-animal-ecosistema.

Objectius:

 • Entendre el concepte d’ "Una Sola Salut" i conèixer com s'aborda l'estudi de les malalties sota aquest concepte.
 • Conèixer els principals mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses i els patrons de presentació.
 • Conèixer els principals tipus de malalties que es poden transmetre dels animals a les persones i les mesures de prevenció.
 • Interpretació i utilitat de les eines de diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Entendre els efectes afavoridors en l'aparició i transmissió de malalties vinculades a afectacions de salut ambiental.
 • Entendre la importància del benestar animal i en quins aspectes ètics i funcionals es sustenta.
 • Aprendre com es relaciona el benestar animal amb la salut, i quins elements els condicionen.

Continguts:
Nous conceptes en malalties infeccioses: "Una Sola Salut", "zoonosi".

 • Mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses entre animal-home (zoonosi).
 • Patrons de presentació de les malalties infeccioses.
 • Casos pràctics de transmissió de zoonosi.
 • Mesures de prevenció davant malalties infeccioses.
 • Com comportar-se i treballar de forma segura en un laboratori de microbiologia.
 • Conèixer les eines per al diagnòstic de malalties infeccioses.
 • Salut ambiental.
 • Conceptes ètics, definicions i aspectes que determinen el benestar animal.
 • Com es mesura el benestar animal.
 • El benestar animal condicionat per l'ambient.
 • El benestar animal condicionat per la salut animal.
 • Mecanismes de prevenció i millora del benestar animal.
 • Com resoldre un cas pràctic.

Metodologia:

 • Classes teòriques (interactives).
 • Exposicions orals i discussió de casos clínics a classe.
 • Treball pràctic en el laboratori d’infeccioses.
 • Visites guiades a la granja de veterinària.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur bata de laboratori.