UAB

Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

El DIPE està organitzat entorn de dos eixos: activitats de formació en investigació orientades a promoure en els estudiants el desenvolupament i l’adquisició de les competències generals i específiques del programa; i realització d’un treball original d’investigació conduent a l’obtenció del títol oficial de Doctor o Doctora.

Les activitats de formació en investigació versen sobre coneixements disciplinars i metodològics en psicologia de l’educació i poden adoptar diferents formats (seminaris, cursos, tallers, participació en jornades i congressos, etc.). A l’inici de cada curs, la Comissió Acadèmica responsable del DIPE elabora i publica el programa i el calendari d’activitats de formació indicant, en cada cas, la seva naturalesa, format i obligatorietat per als estudiants. Amb caràcter general, i al marge de les variacions anuals, el programa d’activitats inclou dos seminaris permanents dedicats, respectivament, a: 1) revisar línies i treballs de recerca actuals d’especial rellevància en psicologia de l’educació en l’àmbit nacional i internacional, a càrrec dels equips i autors responsables; i 2) presentar, analitzar i debatre informes de progrés dels treballs de tesi doctoral, a càrrec dels estudiants.

Els estudiants del DIPE plantegen i realitzen el treball conduent a l’obtenció del títol de Doctor/a en el marc de l’activitat dels grups d’investigació que participen al programa i de les línies d’investigació que aquests grups desenvolupen. Els doctorands duen a terme el seu treball de tesi doctoral sota la direcció i tutoria d’un dels professors o professores del programa.

Durant el primer any, els estudiants han d’elaborar un projecte de tesi doctoral i sotmetre-ho a la valoració de la Comissió Acadèmica del programa per a la seva admissió. Una vegada admès el projecte i nomenat el director/a i la comissió de seguiment de la tesi, els doctorands disposen d’un termini no superior a quatre cursos acadèmics per a la seva realització, si la tesi ha estat inscrita a temps complet, o l’equivalent si la tesi ha estat inscrita a temps parcial (per sota de les 20 hores setmanals de dedicació). Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, i després d’haver recaptat els informes favorables del director de tesi i de la comissió de seguiment, així com l’autorització de la Comissió Acadèmica, té lloc l’acte públic de la seva presentació i defensa davant els membres d’un tribunal, que valoren el treball realitzat i decideixen sobre la idoneïtat del candidat per a l’obtenció del títol de Doctor.

Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

  1. Conferències, seminaris i tallers sobre línies actual de recerca en Psicologia de l’Educació.
  2. Seminari sobre epistemologia de la investigació en Psicologia de l’Educació.
  3. Seminari sobre mètodes i técniques d’investigació en Psicologia de l’Educació.
  4. Sessions de presentació d’investigacions doctorals en curs.  
  5. Elaboració de comunicacions i participació en congressos.
  6. Elaboració de treballs científics per a la seva publicació: articles i capítols de llibres.
  7. Seguiment i actualització del Pla de recerca.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.psyed.edu.es/mipe/ca/doctorado-dipe/