Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Enginyeries > Informació general

En extinció
En extinció

Estudis de Doctorat en Informàtica

2013 / 2014

Informació general

Presentació

Els presents estudis de doctorat dins de l'àmbit de la informàtica, estructurats d'acord amb el nou Reial Decret 1393/2007, són una adaptació del programa de doctorat que venen impartint conjuntament quatre departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius, el Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions, el Departament de Ciències de la Computació i el Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, juntament amb l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC.

Aquests estudis de doctorat tenen el seu origen en el programa de doctorat en Informàtica, que es va començar a impartir l'any 1985. La constant millora d'aquest programa de doctorat en els últims anys ha estat reconeguda a nivell espanyol: l'actual estudi de doctorat en Informàtica és un programa amb la Menció de Qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN).
 

Tipus de títol

Doctorat UAB

Estructura del programa

El doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials i condueix a l’adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat.

La formació doctoral inclou fonamentalment el desenvolupament de la tesi doctoral i, per tant, l’activitat essencial és la investigadora, juntament amb activitats de formació específica i transversal. 

Els estudis de doctorat finalitzen, en tot cas, amb l'elaboració i la defensa d’una tesi doctoral que ha d’incorporar resultats originals d’investigació.

Els estudis de doctorat es configuren en programes de doctorat, que són organitzats i gestionats per l'Escola de Doctorat de la UAB, i que tenen en la comissió acadèmica del programa de doctorat l’òrgan responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació, com també del progrés de la investigació i de la formació i actualització de la presentació de la tesi doctoral de cada doctorand del programa de doctorat.

El doctorand també compta amb un director de tesi, que és el màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques d’investigació, i d’un tutor acadèmic, responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora als principis dels programes de doctorat i de l’Escola de Doctorat.

Objectius i justificació

L'objectiu bàsic dels estudis de doctorat en Informàtica és la formació avançada en les tècniques d'investigació, i inclouran l'elaboració i presentació de la tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació dins les àrees que configuren el programa.
 

Competències i capacitats

Els estudis de doctorat de la UAB garanteixen, com a mínim, l'adquisició de competències bàsiques mitjançant activitats obligatòries i la investigació que el doctorand durà a terme, a través del seguiment anual de la seva formació i el progrés de la tesi doctoral, i l’avaluació final mitjançant la presentació i la defensa de la tesi doctoral. Les competències bàsiques són les següents:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
 • Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.


Així mateix, l'obtenció del títol de doctor proporcionarà al doctorand una alta capacitació professional en àmbits diversos, especialment en aquells que requereixen creativitat i innovació. El doctorand haurà adquirit, almenys, les capacitats i destreses personals següents per a:

 • Desenvolupar-se en contextos en què hi hagi poca informació específica.
 • Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, fer front a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Institucions que hi col·laboren

 • Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC)
 • Centre de Visió per Computador (CVC)
 • Institut d'Investigació en Intel.ligència Artificial (CSIC)

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats