Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

Aquest programa de doctorat neix amb els següents trets que el caracteritzen i diferencien respecte d'altres programes que existeixen en l'àmbit de l'Empresa en Espanya:

 1. El programa persegueix que en acabar la tesi, els doctors del programa dominin i generin els conceptes i instruments que permeten l'anàlisi de les organitzacions. Destaquem els models econòmics d'anàlisi de les organitzacions i els mercats, l'anàlisi de l’estratègia empresarial i la medició dels seus resultats, el disseny organitzatiu i la gestió estratègica dels recursos humans.

 2. L'objectiu del programa és formar professionals que podran realitzar avaluacions i valoracions de polítiques organitzatives i d'empresa, realitzant també propostes basades en criteris de justícia i eficiència. A més, seran capaços de comunicar en entorns professionals internacionals del món de l'empresa les seves propostes i discutir-ne les implicacions. Això els permetrà optar en condicions molt favorables a un mercat de treball nacional i internacional altament competitiu i on destaca la generació i transmissió de coneixement amb una dimensió pràctica i orientada a resultats.

 3. Té vocació de ser competitiu a nivell nacional i internacional, vocació d'excelència que es concreta en que:

  • Pretén atreure estudiants tant d'universitats espanyoles com estrangeres.
  • Pretén que els estudiants que participen i superen el programa puguin competir en les ofertes de treball existents al mercat.

 4. Planteja una intensa dedicació i professionalització de l'estudiant a les activitats formatives del programa. Això es manifesta en:

  • L'existència d'uns estàndars explícitament formulats i acceptats per tots els participants en el projecte, que l'estudiant haurà de superar si desitja prosseguir en el programa.
  • La professionalització comporta el desenvolupament d'un ampli sistema de beques que faciliti la dedicació completa de l'estudiant al programa.

 5. Existeix una estreta col.laboració entre professors de diferents departaments de vàries universitats espanyoles. El nexe comú de tots ells és el d'un compromís ferm i constrastable amb la investigació de qualitat i un esforç conjunt per projectar els seus treballs en els escenaris internacionals de referència.

Línies de recerca

 • Tecnologia, innovació i anàlisi quantitativa de l'empresa.
  Prof: Emili Grifell-Tatjé (UAB)

 • Organització, contractes i recursos humans.
  Prof.: Matthew Ellman (UAB)
  Prof: Jordi Brandts Bernad (UAB)
  Prof: Pere Ortin Angel  (UAB)
  Prof.: Eduardo César Rodés (UAB)
  Prof: Antoni Serra Ramoneda (UAB)
  Prof.: Carles Solà Belda(UAB)

 • Estructura de propietat i competitivitat: el rol dels accionistes estables i l’empresa familiar.
  Prof: Miguel Angel García Cestona (UAB)
  Prof.: Carles Gispert Pellicer (UAB)

 • Estratègia competitiva, anàlisi dels mercats i performança empresarial.
  Prof: Emili Grifell-Tatjé (UAB)
  Prof: Josep Rialp Criado (UAB)

 • Mercats financers, entorn legal i competitivitat de l’empresa.
  Prof.: Oscar Gutierrez Arnaiz (UAB)
  Prof.: Stefan Van Hemmen (UAB)Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinadors:
 


Comissió de l'Estudi de Doctorat:

 • Emili Grifell-Tatjé (UAB)
 • Carles Solà Belda (UAB)
 • Lluis Bru Martinez (UIB)
 • Rafel Crespí Cladera (UIB)
 • Teresa García Marco (UPNA)
 • Emilio Huerta Arribas (UPNA)


 

Web

Interuniversitari

 • Departament d¿Economia de l¿Empresa, UAB
 • Departamento de Gestión de Empresas, Universidad Pública de Navarra
 • Departament d¿Economia de l¿Empresa, Universitat de les Illes Balears

   


Procediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:


 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2017 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats