Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Ciències socials > Informació general

Ciències Socials i Jurídiques

Objectius i justificació

L'objectiu dels estudis de doctorat en Economia Aplicada és preparar els estudiants per tal que siguin capaços de completar una investigació original, complexa i innovadora; que constitueixi una aportació a la disciplina.

Aquesta recerca es materialitzarà en l'elaboració d'una tesi doctoral. Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin una tasca investigadora de qualitat.

El doctorand haurà d'acreditar en la seva tesi el seu coneixement dels principals debats i aportacions científiques més rellevants, molt especialment a l'àmbit on hagi centrat la seva recerca, el seu domini de les tècniques més avançades d'anàlisi, tant quantitatives com qualitatives, i la seva capacitat d'exposar els resultats de la seva investigació de forma científica i d'acord amb els cànons de la disciplina, per tal de poder publicar la seva recerca en les millor revistes i aconseguir el major ressó en el sí de la comunitat científica.

Línies de recerca

Les tesis doctorals es podran realitzar en les següents línies d'investigació:

Economia Territorial (I. Muñiz, J.L. Roig)

 • Economies d'aglomeració en entorns metropolitans
 • Forma i estructura urbana: Funcions de densitat
 • Sostenibilitat urbana
 • Demanda de transport en àmbits urbans
 • Ecological Footprint de ciutats
 • Economia/Ciutat del coneixement
 • Economies externes en la producció
 • Xarxes de ciutats
 • Estudis quantitatius sobre districtes industrials
 • Mismatch espacial i atur urbà


Economia del Transport (J. Asensio, A. Matas)

 • Modelització de la funció de demanda dels diferents mitjans de transport
 • Anàlisi de l'estructura de costos de les empreses de transport
 • Preus òptims i externalitats en el transport
 • Estructura dels mercats de transport, regulació i desregulació.
 • Mobilitat i localització de les activitats a les àrees metropolitanes


Economia dels recursos naturals i del medi ambient (V. Alcántara, E. Padilla, P. Riera)

 • Relació entre creixement econòmic i problemes ambientals
 • Avaluació econòmica de les polítiques del canvi climàtic
 • Anàlisi de les desigualtats al problema del canvi climàtic
 • Imposició ambiental
 • Equitat intergeneracional i sostenibilitat a l'avaluació de projectes i a l'anàlisi econòmic
 • Comptabilitat Nacional ampliada al medi ambient i les seves aplicacions
 • Models lineals i mesura d'impactes ambientals.
 • Tècniques d'anàlisi input-output aplicades al medi ambient.
 • Economia energètica.
 • Gestió sostenible dels recursos naturals i ambientals


Desenvolupament rural i medi ambient (J. Rosell, L. Viladomiu)

 • Avaluació de les polítiques de desenvolupament rural
 • Programació del desenvolupament rural
 • Desenvolupament rural a la Unió Europea
 • Economia agrària: polítiques agràries; Política Agrària Comú; mercats internacionals agraris
 • Mesures agroambientals.


Economia pública (M.A.López,J.Pascual)

 • Anàlisi de la imposició i coordinació fiscal internacional
 • Deute públic
 • Seguretat social
 • Política d'habitatge
 • Avaluació de politiques i projectes
 • Externalitats, béns col·lectius i valoració de béns sense mercat


Economia de la pobresa i de la desigualtat (E. Padilla, X. Ramos, J.L. Roig)

 • Anàlisi estàtic i dinàmic de temes distributius: desigualtat, pobresa, mobilitat, igualtat d'oportunitats.
 • Anàlisi dels efectes causals de les polítiques públiques.
 • Equitat intergeneracional i sostenibilitat a l'avaluació de projectes i a l'anàlisi econòmic
 • Anàlisi de les desigualtats al problema del canvi climàtic


Economia laboral (A. Recio, J.L. Roig, H. Sala)

 • Macroeconomia del mercat de treball: Demanda i oferta de treball; determinació dels salaris; taxa natural d'atur
 • Productivitat i competitivitat: Funció de producció; Cost Laboral Unitari; participació de les rendes del treball
 • Corba de Phillips: El tradeoff inflacció-atur; Incidència de la política monetària
 • Segmentació i institucions laborals: Models nacionals d'ocupació; desigualtats i mercat laboral; classes, gènere i nacionalitat
 • Salaris i condicions de treball: Economia del temps i organització del treball; anàlisi sectorial
 • Rendiment privat i social del capital humà


Microeconomia aplicada (I. Busom, J.Ll. Raymond, J.L. Roig, F. Trillas)

 • Interacció entre models teòrics i mètodes empírics sobre demanda, tecnologia i poder de mercat.
 • Economia dela Regulació: disseny de regímens regulatoris i anàlisi teòrica i empírica de les seves propietats; anàlisi de l'estratègia, organització i desempenyorament de les empreses en sectors regulats, i interacció entre regulació i competència.
 • Economia de l'Educació: capital humà, externalitats i rendiments educatius, segregació residencial i desigualtats educatives.
 • Economia de la Innovació: Anàlisi empírica del comportament de les empreses i avaluació de polítiques.


Macroeconomia aplicada i política econòmica  (J. Bacaria, O. Roca, H. Sala)
 

 • -Anàlisi macroeconòmica del mercat de treball (nova sublínia)
 • -Efectes macroeconòmics de la política fiscal(nova sublínia)
 • -Anàlisi de les infraestructures i de la inversió en capital públic(nova sublínia)
 • -Presa de decisions en institucions multilaterals i coordinació de polítiques (nova sublínia) 

Economia Europea i internacional (J. Clavera, R. Nicolini)

 • Integració econòmica
 • Activitat d'internacionalització: comerç internacional i IED.
 • Temes de competitivitat de les empreses: estratègies de competitivitat de les MNEs i SMEs.
 • Convergència i divergència regional.
 • Economia internacional 
 • Models de desenvolupament regionals Europeus i estratègies de creixement econòmic. 
   


Mètodes Quantitatius (D. Pujolar)

 • Mètodes quantitatius en l'economia: modelització, estimació i avaluació de models dinàmics de caràcter estocàstic. 
 • Mètodes quantitatius en economia regional i urbana

Tesis defensades, publicacions i projectes de recerca

Departament/s o institut/s vinculats

Coordinador/a i composició de la Comissió de l'Estudi

Coordinador:

La comissió acadèmica del departament assumeix les funcions previstes per la Comissió de l'Estudi. I estarà integrada pel coordinador del programa i per quatre professors del Departament (Anna Matas, Xavier Ramos, José Luís Roig y Hector Sala) .


Procediments per a queixes i reclamacions

Per resoldre dubtes, realitzar consultes, suggerències o queixes segons considereu oportú podeu dirigir-vos a:


Web

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats