Universitat Autònoma de Barcelona Màsters i postgraus UAB

Màsters i Postgraus UAB > Doctorats > Accés

AccésPots accedir als doctorats de la UAB des de dues opcions curriculars diferents, depenent del reial decret (RD) al qual estigui adaptat el teu doctorat: RD 99/2011 o RD 1393/2007.


 Alumne de nou accés RD 99/2011 
Alumne de nou accés RD 1393/2007

El curs 2013-2014 la major part dels doctorats de la UAB estan adaptats al RD 99/2011. Consulta la relació de tots els doctorats que oferta la UAB per conèixer si al que vols accedir està adaptat al RD 99/2011, o bé si hi accedeixes a un doctorat del RD 1393/2007 (estudi de doctorat).

Alumnes procedents de doctorat


Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat cal que estiguis en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari.

Així mateix, hi pots accedir si et trobes en un dels casos següents:
 

 • Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60 han de ser de nivell de màster.
   
 • Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat, la duració del qual, d’acord amb normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació a què es refereix l’article 7.2 del Reial Decret 99/2011, tret que el pla d’estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits d’investigació procedents d’estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça de formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d’un títol obtingut de conformitat amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, amb la comprovació prèvia de la universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta en el país expedidor del títol per a l’accés als estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que no siguin l’accés a ensenyaments de doctorat.
   
 • Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor, obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
   
 • Estar en possessió del títol de llicenciatura, d’arquitectura o d’enginyeria que tinguin el diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que es disposa en el Reial Decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial Decret 185/1985, de 23 de gener.
   

L’admissió al programa de doctorat la resol el rector/a, i està condicionada a la superació dels complements de formació, en cas que n’hi hagi.
 
Cada programa de doctorat pot fixar requisits d’accés específics, que pots consultar a la fitxa d’informació de cada programa de doctorat, apartat 'Requisits d'accés específics'.

Procediment general

 

 1. Cal que ho sol·licitis al departament / institut responsable del programa de doctorat dins del calendari que s’hagi establert. Cal consultar la fitxa d’informació de cada programa de doctorat, apartat 'Admissió'.
 2. La comissió acadèmica del programa de doctorat fa una valoració de la documentació requerida i ho eleva per la seva aprovació.
 3. Un cop acceptat per la comissió acadèmica del programa de doctorat, aquesta envia a l’Escola de Doctorat:

  • l'imprès de la sol·licitud que inclou la proposta d'admissió signada pel coordinador del programa. En aquesta s'hi ha de fer constar si el doctorand ha de cursar crèdits com a complements de formació.
  • la documentació que ha presentat l'interessat/da (còpia de les titulacions obtingudes pel doctorand, certificats acadèmics de les titulacions, còpia del DNI/passaport).                                                                                                                                                  
 4. L’Escola de Doctorat fa la revisió de la documentació i la resolució que signa el rector/a. Aquesta resolució se't notifica i se t'envia per correu postal. També es comunica al departament/institut responsable del programa de doctorat.
 5. Un cop admès, has de formalitzar els tràmits següents:

  1r) Matricular-te al programa de doctorat en el termini d’un mes a l’Escola de Doctorat. Consulta l’apartat 'Matrícula'.

  2n) Cal que revisis els tràmits posteriors, atès que tots ells tenen fixat un termini d'execució. En cas de no acomplir aquests tràmits, l’admissió al programa de doctorat queda sense efecte.  Consulta la secció 'Novetats RD99/2011'.


Sol·licitud d'accés a programa de doctorat RD 99/2011 (msword: 0,14 MB)
Legalització de titulacions estrangeres (castellà) (pdf: 0,03 MB)
Llistat de traductors oficials (castellà)

«Els sis mesos del curs van ser molt estimulants i em van permetre veure que un il.lustrador té moltes més opcions professionals de les que suposava»

Nicolau Neves

Curs d'Il.lustració Creativa

 

Contacta'ns!

ep.doctorat
93 581 30 10
Atenció a l'usuari

 

 

 

 

 

El Postgrau UAB t'ofereix un ampli catàleg de màsters, postgraus, cursos i doctorats a Barcelona orientats a crear
els professionals i investigadors que demanden els sectors econòmics i socials més innovadors. Són els postgraus i màsters UAB:
una inversió en la teva carrera laboral amb la garantia i el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

© 2014 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats