PLA DE LLENGÜES DE LA UAB

El Programa de Foment de la Docència en Anglès de la UAB (2011-2015) respon a la voluntat de la UAB de disposar d'un document que reculli els objectius i actuacions de la Universitat en relació amb la docència en anglès als estudis de grau i de postgrau i del paper consegüent que té l'anglès en el Pla de llengües de la UAB.

La Comissió de Política Lingüística de la UAB ha aprovat el Programa de Foment de la Docència en Anglès (2011-2015), impulsat pel Vicerectorat de Política Acadèmica. L'aplicació d'aquest programa esdevé una aposta decidida per l'anglès com a llengua franca de la comunitat acadèmica.

El Programa de Foment de la Docència en Anglès té com a finalitat oferir suport lingüístic i metodològic al personal acadèmic, impulsant els objectius i les actuacions del Pla de llengües que tenen relació amb la promoció de l'ús docent de l'anglès als estudis de grau i de postgrau.

El període de vigència del Programa és de cinc anys. Les actuacions es programaran anualment, seguint l'estructura establerta pel Pla de llengües de la Universitat.

Programa de Foment de la Docència en Anglès (2011-2015) (pdf: 0,04 MB) Anar
Programa de Fomento de la Docencia en Inglés (2011-2015) (pdf: 0,04 MB) Anar
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona