Perfil del Contractant

Informació de les licitacions en curs i de les adjudicacions d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Instruccions internes de contractació dels procediments no subjectes a regulació harmonitzada.

NOTA INFORMATIVA: Aquesta pàgina mostra les publicacions de procediments de contractació fins el dia 30 de juny de 2015.

Per veure les publicacions a partir del dia 1 de juliol de 2015 cal anar a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya