Convocatòria d'eleccions a Director de Departament
21.07.2017 El departament  - 

El calendari electoral establert és el següent:

  • Presentació de candidatures: Fins al 25 d’Octubre de 2017

  • Publicació provisional de candidatures: 27 d’Octubre de 2017

  • Reclamació a la llista de candidatures: 30 d’Octubre de 2017

  • Publicació definitiva de candidatures: 1 de Novembre de 2017

  • Elecció i Consell de Departament: 15 de Novembre de 2017


Els articles 15 i 16 del reglament del departament regulen el procés d’elecció.

Article 15. Elegibilitat

1. El Director de Departament és elegit pel Consell de Departament i nomenat pel rector entre el professorat doctor que pertanyi als cossos docents universitaris la candidatura del qual hagi tingut prèviament el suport d’un terç dels membres del Consell de Departament, tal com determina l’article 109 dels Estatuts.
2. Per a ésser director de departament cal, a més, tenir dos anys d’antiguitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. És causa d’incompatibilitat, a més de les d’inelegibilitat, ocupar simultàniament un altre càrrec unipersonal de govern, tal i com disposa l’article 50.3 de l’article dels Estatuts.


Article 16. Elecció

1. La convocatòria d’elecció de Director de Departament correspon a la Comissió Executiva per delegació del Consell de Departament i s’ha de fer almenys trenta dies abans que expiri el mandat per al qual va ser elegit. Ha d’anar acompanyada del calendari electoral, tot respectant les fases del procés electoral, llevat de la publicació i difusió del cens, i els terminis que s’estableixen en el Títol I del Reglament Electoral.
2. El Consell de Departament ha de reunir-se en sessió extraordinària per a l’elecció del director i aquesta constituirà l’únic punt de l’ordre del dia.
3. Cada membre del Consell de Departament disposa d’un sol vot, que s’ha d’exercir presencialment. L’exercici del vot és indelegable i no es pot efectuar anticipadament.
4. Les paperetes de vot per a l’elecció de director han de ser de vot a candidat o bé de vot en blanc.
5. En el supòsit de vàries candidatures, es proclama director el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta. En el cas que cap candidat no hagi obtingut la majoria absoluta, es procedirà a una segona votació entre els dos candidats que hagin obtingut més vots. En la segona votació es proclama director el candidat que obtingui la majoria simple de vots.
6. En el supòsit d’una sola candidatura, únicament s’ha de fer una votació i es proclamarà el candidat si obté, almenys, la majoria simple dels vots.
 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona