Viu a la UAB

Dos projectes de la UAB, seleccionats pel programa CaixaImpulse

Els projectes liderats per Xavier Daura i Rubén López, són dos dels 23 projectes en biomedicina seleccionats per rebre finançament del programa CaixaImpulse, creat per la Fundació Bancària "La Caixa" i Caixa Capital Risc. També han estat seleccionats dos projectes de centres de recerca de l'Esfera UAB-CEI.

06/07/2017

El director general de la Fundació Bancària "la Caixa", Jaume Giró, i el president de Caixa Capital Risc, Marcelino Armenter, van presentat ahir els 23 projectes seleccionats a la tercera convocatòria de CaixaImpulse. Entre ells, hi ha dos projectes liderats per investigadors de la UAB i també dos projectes de centres de recerca de l'Esfera UAB-CEI.

En total, en aquesta convocatòria de CaixaImpulse s'han presentat 80 iniciatives, 73 de les quals provenen de 57 centres de recerca, universitats o hospitals d’Espanya, i les altres 7 de Portugal. Una vegada valorats els projectes, el comitè d’experts n’ha seleccionat 23, dels quals 11 s’emmarquen dins del camp de les ciències de la vida, i 12 pertanyen a les ciències mèdiques i de la salut.

Tots aquests projectes rebran una ajuda de fins a 70.000 euros per executar els plans de valorització i comercialització i tindran accés  a un programa de vuit mesos consistent en accions de mentoratge, formació, assessorament expert i oportunitats per a la generació de contactes de valor.

Els projectes de l’Esfera UAB-CEI seleccionats són:

AMB Advanced Therapeutics: Potenciació de l’activitat dels antibiòtics per tractar infeccions hospitalàries multiresistents
La creixent aparició i propagació de patògens resistents a múltiples fàrmacs constitueixuna de les principals amenaces per a la salut pública arreu del món. El projecte, liderat per l’investigador Xavier Daura, de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB, ha desenvolupat una plataforma per al descobriment de potenciadors d’antibiòtics i supressors de resistències microbianes. Prenent com a diana una proteïna implicada en la preservació de la membrana externa dels bacteris gramnegatius, l’equip ja ha identificat cinc molècules petites que milloren l’activitat antimicrobiana de la colistina sobre un conjunt de soques bacterianes, incloent-hi les resistents. La colistina, que és tòxica en altes dosis, es va reintroduir en la pràctica clínica com un antibiòtic d’últim recurs per als pacients que no responen a altres tractaments. No obstant això, el nombre de casos de resistència a la colistina també està augmentant. Els candidats adjuvants identificats per AMB Advanced Therapeutics es podrien utilitzar per reduir la dosi de colistina i disminuir així la toxicitat del tractament, o potenciar-ne l’efecte.

Lípids immunoresolvents per tractar l’esclerosi múltiple i l’esclerosi lateral amiotròfica.
Els trastorns neurològics es troben entre els problemes de salut més greus als quals s’enfronta la societat moderna, a causa del seu enorme impacte en els pacients, els seus familiars i la Seguretat Social. Existeixen evidències que la inflamació aberrant és una característica patològica en la major part dels trastorns neurològics. Aquesta inflamació incontrolada es deu, en part, a la síntesi ineficient de diferents lípids derivats d’omega-3, anomenats mediadors de lípids pro-resolutoris (SPM, de l’anglès specialized pro-resolving mediators). Per tant, la falta de SPM en aquests trastorns comporta una inflamació no desitjada i efectes nocius sobre els dèficits neurològics. Els estudis de l’investigador Rubén López, del Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia de la UAB, han revelat que l’administració d’un tipus de SPM té potents efectes terapèutics en dues patologies neurològiques: l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA) i l’esclerosi múltiple (EM).
 
SUMO: Inhibició de la SUMOilació com a estratègia de descobriment de fàrmacs.
Malgrat els avenços en la supervivència en alguns tipus de càncer, hi ha una necessitat urgent de noves estratègies terapèutiques per millorar la supervivència en altres tipus, com ara la leucèmia mieloide aguda (LMA). La inhibició d’un procés de control de proteïnes, anomenat SUMOilació, ha emergit com una nova diana per desenvolupar una nova generació de teràpies anticancerígenes. Tot i així, els inhibidors de la SUMOilació existents presenten pobres característiques farmacològiques, la qual cosa constitueix una barrera per al seu accés a assajos clínics. Aquest projecte, liderat per Maria Lois, del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), proposa generar una nova família d’inhibidors de la SUMOilació dirigits a interaccions proteïna-proteïna basats en pèptids inhibidors, que brinden millors característiques inhibitòries pel que fa a eficiència i baixa toxicitat.

ThermoShot™-FlashShot™: Nova tecnologia per combatre les infeccions multiresistents o per formació de biofilms.
El projecte, liderat per  Joan Gavaldà, del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), proposa una solució tecnològica, no existent en la clínica, que combina nanotecnologia, antibiòtics i estratègies fisicoquímiques per tractar infeccions resistents als antibiòtics i d’altres de produïdes per dispositius mèdics. La transferència d’aquesta tecnologia a la societat pot reduir els costos, la morbiditat i la mortalitat relacionats amb aquest tipus d’infeccions. És una tecnologia dissenyada per metges per a metges que s’enfronten diàriament amb aquest problema, i que busquen urgentment una solució per a multitud de pacients.