Sol·licitud, documentació i resolució


1. Formulari de sol·licitud
2. Documentació requerida
3. ResolucióRESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA


Resolució quarta convocatòria

NOU!!!
Resolució dels ajuts econòmics de la quarta convocatòria procedents de fons de la Unió Europea i cofinançats pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat de pràctiques. Curs 2017-18.
 


Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que estan seleccionades ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones excloses poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.


Les persones sol·licitants del Programa UAB Exchange Programme Traineeships que estan seleccionades ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.1. Formulari de sol·licitud

El període i el formulari de sol·licitud de les places de mobilitat per ambdós programes roman permanentment obert, des de la publicació de la convocatòria, el 2 de maig de 2017, fins a l’1 de febrer de 2018. El procediment de presentació de sol·licituds serà a través del següent formulari en línia:
 


En aquest formulari cal complimentar les dades requerides i adjuntar en el moment de sol·licitud la documentació acreditativa que consta en l’apartat 2. Documentació requerida.

Tornar a dalt2. Documentació requerida

Tota la documentació de la convocatòria s’ha de tramitar de manera electrònica. Tan sols cal conservar durant l’estada i entregar al Servei d'Ocupabilitat, presencialment o per correu postal (UAB, Servei d’Ocupabilitat, Edifici N, baixos, 08290 Cerdanyola del Vallès), en format original, els dos documents en què consta i es demana expressament.
A continuació, es detallen els documents requerits en cada moment del procés:

a) En el moment de fer la sol·licitud
La sol·licitud es formalitza a través d’un formulari en línia en què cal completar la informació demanada i adjuntar la documentació obligatòria següent:

  • Document de conformitat de la facultat o el centre adscrit, amb les signatures corresponents.
  • Document d’acceptació de l’entitat d’acollida signat o un correu electrònic de l’entitat d’acollida, on consti explícitament l’acceptació de l’estada, el nom i els cognoms de l’estudiant, les dates en les quals es farà l’estada i les dades de l’empresa o institució on es durà a terme l’estada.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de màster i doctorat que no hagin cursat aquests estudis previs a la UAB).
  • Document de compromís per optar a la Menció de Doctor Internacional (només per a estudiants de doctorat).

Addicionalment, per apujar nota en el procés de selecció es pot aportar:
  • Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o del país on es faci l’estada.
  • Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països). Per a més informació podeu consultar l’annex 2.


b) A partir de la data de la resolució i, fins a quinze dies abans d’iniciar l’estada
Els participants de cada programa, tant si han obtingut finançament com si no n’han rebut (Beca Zero), per poder tenir l’empara i estar dins del marc del programa al qual han optat, han de presentar obligatòriament la documentació degudament completada que es detalla a continuació:

Un cop lliurada aquesta documentació, el Servei d’Ocupabilitat elabora el conveni per a cada persona beneficiària i l’envia a través del correu electrònic. L’estudiant ha de retornar aquest conveni com a mínim tres dies abans de l’inici de l’estada a través del correu electrònic. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques ha d’estar signat per l’estudiant. En el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships ha d’estar signat per l’estudiant i pel degà/na de la facultat o centre. En el cas dels estudiants de doctorat, ha d’estar signat per la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat.

  • Conveni de pràctiques original signat, en el cas de les estades d’Erasmus+ Pràctiques.

c) Durant l’estada i, com a màxim quinze dies després d'haver iniciat l'estada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships:

Aquesta documentació és necessària per a poder efectuar el primer pagament corresponent al 70 % de la beca.

e) En finalitzar l’estada i, com a màxim, tres setmanes després de la data final d’estada
En el marc del programa Erasmus+ Pràctiques:

En el marc del programa UAB Exchange Programme Traineeships:

  • Arrival and Attendance Certificate (cal entregar el document original degudament completat).
  • Conveni de pràctiques (cal entregar el document original degudament completat).

L’endarreriment en els terminis de presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa l’endarreriment en el pagament de l’ajut econòmic corresponent. La no-presentació de la documentació justificativa de la mobilitat suposa el reintegrament de la totalitat de l’ajut percebut per l’estudiant. En cas que no es presenti algun dels documents, l’estudiant no pot gaudir del reconeixement corresponent a la mobilitat.

Tornar a dalt
 


3. Resolució

En el quadre següent es concreta i es resumeix la informació relativa al calendari de la convocatòria, les dates de resolució i la distribució de les places:

  Data límit de sol·licitud Data de resolució Distribució de places
Primera resolució 1.6.2017 15.6.2017 50 %
Segona resolució 1.9.2017 15.9.2017 20 %
Tercera resolució 1.11.2017 15.11.2017 20 %
Quarta resolució 1.2.2018 15.2.2018 10 %
 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals fa pública la proposta d’adjudicació de les places i de la llista d’espera. Els participants que en la resolució quedin en llista d’espera amb Beca Zero poden cursar de nou la sol·licitud a través del formulari per obtenir finançament en resolucions següents, en el cas del programa UAB Exchange Programme Traineeships. En el cas del programa Erasmus+ Pràctiques també han de cursar de nou la sol·licitud i poden obtenir finançament si l’estada no ha finalitzat.
Les estades no es poden iniciar fins, com a mínim, el dia següent de la data de resolució. Aquells estudiants que vulguin iniciar-la immediatament després de la resolució, han d’enviar al Servei d'Ocupabilitat la relació de documents necessaris que consten en l’apartat de 2. Documentació requerida com a mínim quinze dies abans d’iniciar l’estada.


RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució tercera convocatòria


Resolució dels ajuts econòmics de la tercera convocatòria procedents de fons de la Unió Europea i cofinançats pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat de pràctiques. Curs 2017-18.
 


Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que estan seleccionades ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones excloses poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.


Les persones sol·licitants del Programa UAB Exchange Programme Traineeships que estan seleccionades ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.Resolució segona convocatòria


Resolució dels ajuts econòmics de la segona convocatòria procedents de fons de la Unió Europea i cofinançats pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat de pràctiques. Curs 2017-18.
 


Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que estan seleccionades ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones excloses poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.


Les persones sol·licitants del Programa UAB Exchange Programme Traineeships que estan seleccionades ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.


Resolució primera convocatòria

Resolució dels ajuts econòmics de la primera convocatòria procedents de fons de la Unió Europea i cofinançats pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) als estudiants amb plaça en el marc del Programa Erasmus+, modalitat de pràctiques. Curs 2017-18.
 


1ª. Resolució de la convocatòria de beques de mobilitat per a pràctiques. Programa Erasmus+ Pràctiques i Programa UAB Exchange Programme Traineeships, curs 2017-2018.
 


El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que gestiona el programa Erasmus+ a Espanya,  ha fet públiques les places que corresponen a la UAB en la convocatòria d’Erasmus+ Pràctiques per al proper curs acadèmic.

Les persones sol·licitants del programa Erasmus+ Pràctiques que estan seleccionades i en llista d'espera ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones en llista d’espera, ordenades segons la puntuació obtinguda, podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiades.
Per altra banda, les persones en llista d'espera també poden realitzar l’estada a través de “beca zero”, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar al Programa en següents convocatòries tenint en compte que no es podran finançar aquelles estades que ja hagin acabat.
Les persones excloses poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.


Les persones sol·licitants del Programa UAB Exchange Programme Traineeships que estan seleccionades i en llista d'espera ja poden preparar la documentació d’inici d’estada.
Les persones en llista d’espera, ordenades segons la puntuació obtinguda, podran beneficiar-se de possibles renúncies de les persones admeses. En aquest cas, el Servei d'Ocupabilitat ho comunicarà a les persones beneficiades.
Per altra banda, les persones en llista d'espera també poden realitzar l’estada a través de “beca zero”, és a dir, tramitar la documentació del programa sense rebre'n el finançament per tal d'obtenir el reconeixement acadèmic i poder optar al Programa en següents convocatòries.
Les persones amb sol·licitud exclosa poden consultar el motiu de la seva exclusió en l’apartat d’observacions.


 

Tornar a dalt