Dotació econòmica

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els estudiants participants en el programa Erasmus+ Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Es podrà finançar fins a un màxim de 5 mesos per estada. En cas de disponibilitat de fons, s’avaluarà la possibilitat de finançar la totalitat o part de l’estada que excedeix dels 5 mesos.

Els doctorands beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al sia, haver realitzat la prova de nivell d’idioma (veure apartat OLS) i lliurat el certificat d’arribada. Tots quatre passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits: realitzar la segona prova d’idioma (veure apartat OLS), aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada realitzada a través de la Mobility Tool (veure informació detallada al dossier de l’estudiant Erasmus+ disponible al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi). Per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els doctorands, es podrà fer l’estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ en la modalitat “beca zero”.

Dotació de l'ajut 
    
Quadre dels imports dels ajuts segons fons de finançament i països de destinació:
 

    IMPORTS 2018/2019  
 
 
 
 
 
 
PAÍS DE DESTINACIÓ
 


BECA SEPIE - FONS UE
 
Grup 1
Països amb un cost de vida més alt
 
 
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia 
 
 300€/mes
 
Grup 2
Països amb un cost de vida mig
 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
  250€/mes
Grup 3
Països amb un cost de vida inferior
Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia, l'ex República Iugoslava de Macedònia  200€/mes


Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic

Els doctorands de primer any que rebin l’ajut de fons comunitaris durant el curs 2018/2019 i que durant el curs 2017/18 hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tindran dret a un ajut addicional de 200€/mes, que s'atorgarà als doctorands un cop la UAB rebi els fons corresponents per part del SEPIE.
 

Compatibilitat de l'ajut Erasmus+ amb altres ajuts

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.