A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Matrícula > Matrícula 1r curs > Grau psicologia (documentació)

Psicologia
Documentació
Formulari de prematrícula
Formulari de Matrícula Grau en Psicologia

Documentació que cal presentar


 • Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE), vigent en el moment de la matrícula.
 • Original i fotocòpia del TIE - targeta d'identificació d'estrangers (per als estudiants estrangers no comunitaris), vigent en el moment de la matrícula. Si encara no disposes del TIE, has de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini de tres mesos per a lliurar el document.
 • Dades bancàries (que han d'incloure els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), que han de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega, San Marino o Suïssa.
 • Ordre de domiciliació directa – SEPA (descarrega el document aquí)
 • Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de CatalunyaCaixa per a la realització del Carnet d'estudiant.
 • Si tens 28 anys o més, hauràs de presentar original i còpia d'una assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, els accidents i la responsabilitat civil, i que sigui vàlida a l'Estat espanyol. No obstant això, si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus o bé unes pràctiques, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 • En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del teu DNI; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.
 • Document acreditatiu d'accés als estudis, el qual pot ser:

  Via d’accés Documentació acreditativa
  Estudiants amb PAU i assimilats No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen.
  Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior i assimilats No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys No cal presentar cap documentació.
  Estudiants amb resolució positiva del rectorat de la UAB de canvi d’estudis o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
  Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
  Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol.
  Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

  Credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
  No cal presentar cap documentació que acrediti la superació de la fase específica de les PAU.

  S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat.

  Estudiants no comunitaris i no residents No cal presentar cap documentació.
 • Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar, si és el cas, l’original i la còpia dels documents següents:

  SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
  Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2014-2015 Documentació acreditativa

  Beca de règim general per a  estudis universitaris

   

  Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina del Ministeri.

  Per poder gaudir de la condició de becari/becària condicional en matricular-te i no abonar cautelarment els preus fixats pel Decret de preus, cal que compleixis els requisits acadèmics establerts a la convocatòria de beques i haver obtingut una beca el curs 2014-2015 o bé, presentar abans de la matrícula, l’acreditació econòmica de l'AGAUR. Pots sol·licitar la teva acreditació per al curs 2015-2016 a la web de l’AGAUR. Si en el moment de matricular-te, la Universitat encara no ha rebut digitalment la teva resolució però tens l’acreditació en paper, pots presentar-la a la teva gestió acadèmica.
   
  Beca equitat Cal que presentis la teva sol·licitud a la pàgina de l'AGAUR.
  Aquesta beca és per estudiants de graus, llicenciatures i enginyeries. La reducció resultant s'aplicarà una vegada resolta la convocatòria, abans del temrini del cobrament del tercer pagament.
  Si la sol·licitud no es pot tramitar per manca de documentació, o bé si no acredites tenir  els requisits acadèmics i/o econòmics, la matrícula serà modificada d’ofici, amb independència de la presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació. Caldrà que abonis cautelarment la diferència resultant en un únic pagament, el qual es carregarà al teu compte bancari a partir de la data de resolució de la sol·licitud. Si es modifica la matrícula després del 31 de maig, la gestió acadèmica del teu centre t’informarà de les modalitats de pagament que pots triar.

  BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
  Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2014-2015 Documentació acreditativa
  Matrícula d’honor o batxillerat LOGSE Certificat de notes. Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de grau superior.
  Membre de família nombrosa Carnet vigent i renovat.
  Si tens el títol individual de família nombrosa, has d’acompanyar-lo del títol familiar o bé d’una certificació expedida a qualsevol delegació de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, en la què constin totes les dades del títol i el nombre de fills. Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per a tramitar-lo i presentar-ne el resguard oficial a la Gestió Acadèmica del teu centre. Tot i presentar un resguard oficial de tramitació de família nombrosa, has de portar-hi el carnet vigent i renovat abans de les vacances de Nadal, o bé fer-lo arribar al Registre General de la UAB abans del 31 de desembre.
  Persones amb discapacitat Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
  Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució administrativa.
  Víctimes de violència de gènere (i també els seus fills dependents) Document acreditatiu (ordre de protecció, certificat de l'Institut Català de la Dona, informe del ministeri fiscal, procediment de diligències previes, sentència judicial o sentència absolutòria no ferma), així com el llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.

La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 
 
Formulari de Matrícula Grau en Psicologia
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2016 Universitat Autònoma de Barcelona