A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  

Inici > Matrícula > Matrícula 1r curs > Grau psicologia (documentació)

Psicologia
Documentació
Formulari de prematrícula
Formulari de Matrícula Grau en Psicologia

Documentació que cal presentar


 • Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la UE), vigent en el moment de la matrícula.
 • Original i fotocòpia del TIE - número d'identificació d'estrangers (per als estudiants estrangers no comunitaris), vigent en el moment de la matrícula. Si encara no disposes del TIE, has de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini de quatre mesos per a lliurar el document.
 • Dades bancàries (que han d'incloure els codis IBAN i BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat espanyol), que han de ser d'una entitat financera ubicada a la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega o Suïssa.
 • Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de CatalunyaCaixa per a la realització del Carnet d'estudiant.
 • Si tens 28 anys o més i no has contractat l'assegurança complementària que s'ofereix en el moment de la matrícula, hauràs de presentar original i còpia d'una assegurança d'assistència sanitària i d'accidents vàlida a l'Estat espanyol. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi a països d’Europa durant aquest curs, en el marc d’una beca Erasmus o bé unes pràctiques, cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
 • En el cas que no puguis fer la matrícula personalment, hauràs d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar les teves dades personals i la teva signatura. S'haurà de presentar, també, l'original o bé una fotocòpia compulsada del teu DNI; així com una fotocòpia del teu DNI que s'haurà de lliurar amb l'autorització signada.
 • Document acreditatiu d'accés als estudis, el qual pot ser:

  Via d’accés Documentació acreditativa
  Estudiants amb PAU i assimilats Targeta de les proves d’accés a la universitat
  Estudiants amb PAU realitzada en una altra Comunitat Autònoma Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen
  Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior i assimilats Certificació d'estudis per a l'accés a estudis universitaris emès pel centre acadèmic corresponent.
  Qualificacions de la fase específica de les proves d'accés a la universitat, en el cas d'haver-t'hi presentat.
  Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 25 anys Certificat de superació de la prova
  Estudiants amb la prova d'accés per a més grans de 45 anys Certificat de superació de la part escrita de la prova
  Estudiants amb resolució positiva del rectorat de la UAB de canvi d’estudis o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
  Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat espanyol).
  Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol
  Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que hagin subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

  Credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
  Qualificacions de la fase específica de les proves d'accés a la universitat, en el cas d'haver-t'hi presentat.

  S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, se’n pot tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat.

 • Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar, si és el cas, l’original i la còpia dels documents següents:

  SOL·LICITUD D'AJUTS A LA MATRÍCULA
  Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2013-2014 Documentació acreditativa

  Beca de règim general per a  estudis universitaris1

   

  Presentar a la Gestió Acadèmica la documentació en paper requerida a la sol·licitud telemàtica, si escau. Per a més informació consulteu la seu electrònica del ministeri.

  L'acreditació de caràcter econòmic de l'AGAUR a efectes de formalitzar la matrícula.
   
  1 Si la sol·licitud no es pot tramitar per manca de documentació, o bé si no acredites tenir  els requisits acadèmics i/o econòmics, la matrícula serà modificada d’ofici, amb independència de la presentació o interposició d’algun tipus de recurs sobre la denegació. Caldrà que abonis cautelarment la diferència resultant en un únic pagament, sense perjudici dels terminis pendents d'abonar de la resta del pagament ajornat. Aquest import es carregarà al teu compte bancari a partir dels deu dies següents a la data de resolució de la sol·licitud. Si es modifica la matrícula després del 26 de maig, la gestió acadèmica del teu centre t’informarà de les modalitats de pagament que pots triar.

  BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
  Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2014-2015 Documentació acreditativa
  Matrícula d’honor o batxillerat LOGSE Certificat de notes. Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de grau superior.
  Membre de família nombrosa2 Carnet vigent i renovat.
  2 Si tens el títol individual de família nombrosa, has d’acompanyar-lo d’una certificació expedida a qualsevol delegació de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, en què consti la data d’expedició del títol i el nombre de fills. Si en el moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu dies per a tramitar-lo i presentar-ne el resguard oficial a la Gestió Acadèmica del teu centre. Tot i presentar un resguard oficial de tramitació de família nombrosa, has de portar-hi el carnet vigent i renovat abans de les vacances de Nadal, o bé fer-lo arribar al Registre General de la UAB abans del 31 de desembre.
  Persones amb discapacitat Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
  Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) Resolució oficial acreditativa.
  Víctimes de violència de gènere (i també els seus fills dependents) Resolució judicial acreditativa, així com el llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.

La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per a dur a terme la gestió de l'expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula o modificar la matrícula i/o per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).

 
 
Formulari de Matrícula Grau en Psicologia
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona