Discapacitat

Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la UAB. 2011-2015

Presentació


Els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona especifiquen a l’article 3.1 les aspiracions que orienten el govern de la nostra universitat: “Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat”. La nostra comunitat ha manifestat al llarg dels anys la seva sensibilitat per la situació de les persones amb discapacitat, particularment en relació amb l’alumnat. D’altra banda, s’han dut a terme un seguit d’iniciatives orientades a afavorir la inclusió en el cas del personal d’administració i serveis i del personal acadèmic.

El propòsit d’aquest pla és agrupar en un sol document el conjunt d’iniciatives que fins ara es duen a terme, alhora que s’assumeix com a responsabilitat institucional la inclusió de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de fer de la nostra comunitat un espai inclusiu, una aspiració esmentada en els nostres estatuts.

Estructura i contingut

El pla d'acció està format per 32 mesures agrupades en 7 eixos o àmbit d'actuació: Eix 1. Sensibilització i creació d’un estat d’opinió; Eix 2. L’accessibilitat universal a la universitat; Eix 3. Contingut de la docència i de la recerca; Eix 4. Serveis; Eix 5. Condicions de desenvolupament de l’activitat; Eix 6. Accés al treball i a la promoció professional; i l’Eix 7. Política universitària i marc organitzatiu.

En cada un dels eixos que es presenten en aquest pla d’acció s’incorporen mesures que parteixen del compliment legal obligatori i que encara no s’han dut a terme a la UAB.

L’altre punt de partida per a l’elaboració del pla d’acció és la realització d’un diagnosi sobre la situació de les persones amb discapacitat a la UAB, atenent als tres col·lectius. Encara que la nostra universitat és una de les que ofereixen millor atenció a la discapacitat en l’àmbit estatal, s’han observat unes necessitats reals que encara no estan cobertes i que se centren principalment en l’eix de l’accessibilitat, tant en relació amb la física com amb l’accés a la informació.

D’altra banda, també s’ha detectat una manca de sensibilització i visibilització de les necessitats especials d’aquest col·lectiu pel seu entorn. Finalment, el pla d’acció també parteix de les millors pràctiques en matèria d’igualtat i atenció a la discapacitat detectades a les universitats capdavanteres a Europa i a la resta del món: l’elaboració d’una guia que inclogui tota la informació bàsica de suport als tres col·lectius amb discapacitat, fer un cens acurat de la població amb discapacitat a la universitat per tal de tenir un coneixement exhaustiu de la situació o mesures relatives a l’elaboració de plans d’inclusió individualitzats. 

Pla d'acció per a la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat a la UAB 2011-2015 (PDF, )