Jaciment de la Dou

Tot i la presència de més jaciments de l’època a la Vall i també en altres indrets de la Garrotxa, convé destacar la importància d’aquest en concret. S’hi han trobat estructures com fogars, restes òssies d’animals domèstics com bous o cabres, restes ceràmiques, objectes de bronze i ornaments i bracalets de lignit, a més de fustes carbonitzades que eren part de palissades o altres fustes de combustió.