A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria 

Treball Fi de Grau Infermeria


Diagrama del procés de TFG al Grau d'Infermeria

 Descripció general 
Etapes
Responsabilitats
Calendari
Dipòsit digital

Descripció general


Descripció general del Treball Fi de Grau
Es tracta d'una assignatura obligatòria de quart curs amb 9 ECTS que es caracteritza per desenvolupar-se de manera autònoma amb la supervisió més o menys puntual d’un professor/a. Per això no té sessions programades d’activitats educatives i s'organitza per un sistema de tutories al llarg de tot el curs acadèmic.

Les activitats que es duguin a terme al TFG han d’introduir l’estudiant/a en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat de l’exercici professional de la infermera.

Totes les activitats del TFG han d’anar encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques de la Infermera, així com les generals i transversals que consten a la titulació. (veure enllaç a assignatura).

L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per a elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca  sobre el tenir cura. 

Característiques bàsiques del TFG:
L’objectiu del TFG és que l'estudiant/a de manera individual sigui capaç d'integrar coneixements i habilitats per  elaborar, amb autonomia, el protocol d’un projecte de recerca aplicat als cuidatges infermers. En concret, l'estudiant/a haurà de desenvolupar un projecte de recerca ajustant-se al model de memòria de sol·licitud d’ajuts de projectes d’investigació en salut que anualment convoca el “Instituto de Salud Carlos III”. Aquest treball implica:

-Formular un problema o pregunta de recerca.
-Realitzar una revisió bibliogràfica sobre la evidència científica que existeix sobre el problema de recerca.
-Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d'investigació.
-Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
-Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de  la recerca.
-Considerar els possibles conflictes ètics.
-Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca.
-Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca és viable en el temps.   
 

Alumnes en programes de mobilitat i intercanvi:
D'acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, l'assignatura TFG no es pot cursar a una universitat estrangera. Per això, si durant el curs l'estudiant es troba en un període de mobilitat i decideix fer una assignatura d'aquest tipus a fora, no podrà convalidar-la per l'assignatura del TFG del seu pla d'estudis a la UAB.

Els estudiants de grau d’Infermeria que es trobin en un període de mobilitat poden cursar l’assignatura del TFG a distància però han de seguir les mateixes etapes i els mateixos terminis del calendari establert que la resta de companys.

En cap cas es poden reconèixer els crèdits del TFG cursats a una altre universitat 

Requisits de matriculació del TFG:
Els requisits de matriculació del TFG segons la normativa genèrica i la normativa de permanència de la UAB, s’hi poden matricular els estudiants de 4t curs de Grau d’Infermeria que acompleixin els requisits establerts:  

-Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d'estudis (equivalent a 160 crèdits ECTS).
-Tenir superades totes les assignatures del primer curs del Grau.
-Tenir superada l'assignatura de Bases metodològiques de la infermeria de segon curs.
 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona