A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Reconeixement de crèdits de cfgs  Reconeixement de crèdits de cfgs 
Informació pròpia de la Facultat de Medicina
 Reconeixement de crèdits de CFGS 

Reconeixement de crèdits de CFGSL'alumnat que provingui dels cicles formatius de grau superior (CFGS) que es detallen a la taula de més avall i que iniciï estudis a les titulacions que també es relacionen, pot sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB. Es reconeixerà com a assignatures ja superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es fa per a tot el bloc d'assignatures que figuren a l'acord esmentat i s'incorporen a l'expedient de l'alumnat amb la qualificació de "apte/a" i especificant que són assignatures reconegudes. Aquesta qualificació comptabilitzarà a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no a l'efecte del barem de l'expedient acadèmic. Per tal de tenir una informació més detallada sobre aquest tema, és convenient consultar l'apartat de reconeixement de crèdits de CFGS del web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud i documentació
Per demanar el reconeixement dels crèdits, l'alumnat ha de formular una sol·licitud al deganat o a la direcció del centre on hagi dut a terme la matrícula. Hi cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu i abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de reconeixement. El formulari de sol·licitud (original i dues còpies) s'ha de lliurar a la gestió acadèmica del mateix centre.

Les assignatures incloses a la sol·licitud de reconeixement de crèdits no s'han de matricular.

Un cop reconeguts aquests crèdits, per incorporar-los a l'expedient acadèmic l'alumnat ha d'abonar el 15% del valor dels crèdits reconeguts.

Terminis
Els terminis per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els fixa cada centre.

Estudis UAB  Cicles formatius de grau superior Crèdits reconeguts
Grau d'Art i Disseny CFGS Art tèxtil (LOGSE)  36 crèdits
CFGS Arts aplicades a l'escultura (LOGSE)  30 crèdits
CFGS Arts aplicades al mur (LOGSE)  42 crèdits
CFGS Gràfica publicitària (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Il·lustració (LOGSE)  36 crèdits
CFGS Joieria artística (LOGSE)  36 crèdits
CFGS Modelisme industrial (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE) 36 crèdits
Grau de Ciències Ambientals CFGS Gestió forestal i del medi natural (LOE) 45 crèdits
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) 54 crèdits
CFGS Química ambiental (LOGSE) 51 crèdits
CFGS Salut ambiental (LOGSE) 54 crèdits
Grau en Ciències ambientals i Grau en Geologia Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques 10 crèdits
Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics (LOE) 14 crèdits
Fabricació i transformació de productes de vidre 14 crèdits
Gestió forestal i del medi natural (LOE) 44 crèdits
Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics 37 crèdits
Projectes d'obra civil (LOE) 14 crèdits
Química ambiental 52 crèdits
Salut ambiental 19 crèdits
Grau de Comunicació Audiovisual CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE) 42 crèdits
CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE) 30 crèdits
CFGS Imatge (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Produccció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 24 crèdits
CFGS Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOGSE) 36 crèdits
CFGS Realització de Projectes d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 36 crèdits
CFGS So (LOGSE) 30 crèdits
CFGS So per a Audiovisuals i Espectacles (LOE) 30 crèdits
Grau de Direcció Hotelera CFGS Administració: administració i finances (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 33 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Comerç internacional (LOE) 30 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Comerç Internacional (LOGSE) 27 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (LOE) 36 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Allotjament (LOGSE) 51 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Direcció de cuina (LOE) 51 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Direcció de serveis de restauració (LOGSE) 54 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Gestió d'allotjament turístic (LOE) 60 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Guia, informació i assistència turístiques (LOE) 39 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Informació i comercialització turístiques (LOGSE) 36 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Restauració (LOGSE) 51 crèdits
Grau de Disseny CFGS Desenvolupament de productes de fusteria i moble (LOGSE) 17 crèdits
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE) 29 crèdits
CFGS Gràfica publicitària (LOGSE) 34 crèdits
CFGS Modelisme industrial (LOGSE) 48 crèdits
CFGS Producció en indústries d'arts gràfiques (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Projectes i direcció d'obres de decoració (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Realització d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 17 crèdits
Grau d'Educació Infantil CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Educació infantil (LOGSE) 34 crèdits
Grau d'Educació Primària CFGS en Activitats físiques i esportives: Animació d'activitat físiques i esportives (LOGSE) 12 crèdits
Grau d'Educació Infantil i Grau d'Educació Primària Educació infantil (LOE) 28 crèdits
Educació infantil 28 crèdits
Grau d'Educació Social CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural (LOE) 48 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural (LOGSE) 48 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Integració social (LOE) 48 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Integració social (LOGSE) 48 crèdits
Grau d'Enginyeria Elèctrica CFGS Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 24 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 27 crèdits
CFGS Administració i finances (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Anàlisi i control (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE) 43 crèdits
CFGS Automoció (LOE) 18 crèdits
CFGS Automoció (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOE) 24 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOE) 37 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (LOGSE) 34 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 43 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) 40 crèdits
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE) 43 crèdits
CFGS Educació i control ambiental (LOE) 27 crèdits
CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) 36 crèdits
CFGS Energies renovables (LOE) 30 crèdits
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Indústria alimentària (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) 60 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) 30 crèdits
CFGS Manteniment d'equips industrials (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 49 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 24 crèdits
CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE) 43 crèdits
CFGS Mecatrònica industrial (LOE) 37 crèdits
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE) 24 crèdits
CFGS Prevenció de riscos professionals (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) 30 crèdits
CFGS Producció per mecanització (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE) 37 crèdits
CFGS Projectes d'edificació (LOE) 30 crèdits
CFGS Projectes d'obra civil (LOE) 24 crèdits
CFGS Química Industrial (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) 43 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 24 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 60 crèdits
CFGS Transport i logística (LOE) 24 crèdits
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 36 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 27 crèdits
CFGS Administració i finances (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Anàlisi i control (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE) 55 crèdits
CFGS Automoció (LOE)  18 crèdits
CFGS Automoció (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOE) 24 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOE) 37 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 27 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 48 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció  (LOGSE) 34 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 37 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) 40 crèdits
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE) 43 crèdits
CFGS Educació i control ambiental (LOE) 27 crèdits
CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) 24 crèdits
CFGS Energies renovables (LOE) 24 crèdits
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Indústria alimentària (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques(LOGSE) 42 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) 30 crèdits
CFGS Manteniment d'equips industrials (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 37 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 39 crèdits
CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Mecatrònica industrial (LOE) 37 crèdits
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE) 24 crèdits
CFGS Prevenció de riscos professionals (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) 30 crèdits
CFGS Producció per mecanització (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE) 37 crèdits
CFGS Projectes d'edificació (LOE) 24 crèdits
CFGS Projectes d'obra civil (LOE) 24 crèdits
CFGS Química Industrial (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) 49 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 45 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 30 crèdits
CFGS Transport i logística (LOE) 24 crèdits
Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau d'Enginyeria Mecànica Administració de sistemes informàtics 33 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 36 crèdits
Administració i finances 21 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 27 crèdits
Anàlisi i control 24 crèdits
CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE) 55 crèdits
Automoció 24 crèdits
CFGS Automoció (LOE) 24 crèdits
Comerç internacional 18 crèdits
CFGS Começ internacional (LOE) 24 crèdits
Construccions metàl·liques 47 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOE) 60 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions informàtiques 27 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 30 crèdits
Desenvolupament de productes electrònics 48 crèdits
Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció 51 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 49 crèdits
Desenvolupament de projectes mecànics 52 crèdits
Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció 42 crèdits
CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE) 55 crèdits
CFGS Educació i control ambiental (LOE) 27 crèdits
CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) 24 crèdits
CFGS Energies renovables (LOE) 24 crèdits
Gestió i organització d'empreses agropecuàries 21 crèdits
Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics 21 crèdits
Indústria alimentària 24 crèdits
Indústries de procés químic 24 crèdits
Instal·lacions electrotècniques 42 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (LOE) 35 crèdits
Manteniment d'equips industrials 37 crèdits
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 54 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 39 crèdits
Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés 49 crèdits
CFGS Mecatrònica industrial (LOE) 48 crèdits
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE) 36 crèdits
Prevenció de riscos professionals 24 crèdits
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària  (LOE)   30 crèdits
Producció per mecanització 48 crèdits
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica  (LOE)     53 crèdits
CFGS Projectes d'edificació  (LOE)      36 crèdits
CFGS Projectes d'obra civil (LOE) 30 crèdits
CFGS Química Industrial (LOE)      33 crèdits
Sistemes de regulació i control automàtics 49 crèdits
Sistemes de telecomunicació i informàtics 45 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)  30 crèdits
CFGS Transport i logística (LOE) 24 crèdits
Grau d'Enginyeria Mecànica CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 21 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 27 crèdits
CFGS Administració i finances (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Anàlisi i control (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE) 43 crèdits
CFGS Automoció (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Automoció (LOE) 24 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOE) 24 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOE) 60 crèdits
CFGS Construccions metàl·liques (LOGSE) 47 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 49 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (LOGSE)  51 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) 52 crèdits
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) 42 crèdits
CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE) 55 crèdits
CFGS Educació i control ambiental (LOE) 27 crèdits
CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) 24 crèdits
CFGS Energies renovables (LOE) 24 crèdits
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Indústria alimentària (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) 36 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) 35 crèdits
CFGS Manteniment d'equips industrials (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 54 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 24 crèdits
CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE) 49 crèdits
CFGS Mecatrònica industrial (LOE) 48 crèdits
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE) 36 crèdits
CFGS Prevenció de riscos professionals (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) 30 crèdits
CFGS Producció per mecanització (LOGSE) 48 crèdits
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE) 53 crèdits
CFGS Projectes d'edificació (LOE) 36 crèdits
CFGS Projectes d'obra civil (LOE) 30 crèdits
CFGS Química Industrial (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) 43 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 24 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 30 crèdits
CFGS Transport i logística (LOE) 24 crèdits
Grau d'Enginyeria en Organització Industrial CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 30 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 30 crèdits
CFGS Administració i finances (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Anàlisi i control (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE) 37 crèdits
CFGS Automoció (LOE) 24 crèdits
CFGS Automoció (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOE) 42 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOGSE) 31 crèdits
CFGS Construccions metàliques (LOE) 49 crèdits
CFGS Construccions metàliques  (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions  web (LOE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 37 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (LOGSE) 31 crèdits
CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE) 43 crèdits
CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE) 49 crèdits
CFGS Educació i control ambiental (LOE) 27 crèdits
CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (LOE) 24 crèdits
CFGS Energies renovables (LOE) 24 crèdits
CFGS Gestió comercial i màrqueting(LOGSE) 24 crèdits
CFGS Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Gestió i organització d'empreses agropecuàries (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Indústria alimentària (LOGSE) 28 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) 30 crèdits
CFGS Manteniment d'equips industrials(LOGSE) 31 crèdits
CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (LOE) 37 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 24 crèdits
CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (LOGSE) 31 crèdits
CFGS Mecatrònica industrial (LOE) 43 crèdits
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (LOE) 30 crèdits
CFGS Prevenció de riscos professionals (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) 34 crèdits
CFGS Producció per mecanització (LOGSE) 31 crèdits
CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (LOE) 43 crèdits
CFGS Projectes d'edificació (LOE)  24 crèdits
CFGS Projectes d'obra civil (LOE)  24 crèdits
CFGS Química industrial (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE) 37 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 30 crèdits
CFGS Transport i logística (LOE) 36 crèdits
Grau d'Enginyeria Informàtica CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 15 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 15 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 15 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 15 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 15 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 15 crèdits
Grau d’Enginyeria Informàtica i Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)              21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)             21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)                    15 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques  (LOGSE) 6 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)                     6 crèdits
CFGS So (LOGSE) 9 crèdits
Grau d’Enginyeria Informàtica i Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)              21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)             21 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)                    15 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques  (LOGSE) 6 crèdits
CFGS Manteniment electrònic (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE)                     6 crèdits
CFGS So (LOGSE) 9 crèdits
Grau d'Enginyeria Química CFGS Anàlisi i control (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Fabricació de productes farmacèutics i afins (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Indústria alimentària (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Indústries de procés de pasta i paper (LOGSE) 27 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) 24 crèdits
CFGS Processos i qualitat en la indústria alimentària (LOE) 18 crèdits
CFGS Química ambiental (LOGSE) 34 crèdits
CFGS Química industrial (LOGSE) 33 crèdits
Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) 6 crèdits
CFGS Manteniment Electrònic (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 27 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 6 crèdits
CFGS So (LOGSE) 9 crèdits
Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOGSE) 33 crèdits
CFGS Instal·lacions electrotècniques (LOGSE) 6 crèdits
CFGS Manteniment Electrònic (LOE) 33 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 27 crèdits
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (LOE) 6 crèdits
CFGS So (LOGSE) 9 crèdits
Grau d'Estadística Aplicada CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 18 crèdits
CFGS Administració i finances (LOE) 12 crèdits
CFGS Administració i finances (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOE) 6 crèdits
CFGS Comerç internacional (LOGSE) 12 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Documentació sanitària (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (LOE) 6 crèdits
CFGS Química ambiental (LOGSE) 12 crèdits
CFGS Química industrial (LOE) 6 crèdits
CFGS Salut ambiental (LOGSE) 12 crèdits
CFGS Secretariat (LOGSE) 12 crèdits
CFGS Serveis al consumidor (LOGSE) 18 crèdits
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia Administració de sistemes informàtics 18 crèdits
Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 18 crèdits
Administració i finances (LOE) 6 crèdits
Administració i finances 12 crèdits
Comerç internacional 6 crèdits
Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 18 crèdits
Documentació sanitària 12 crèdits
Gestió comercial i màrqueting 12 crèdits
Indústries de procés químic 12 crèdits
Química ambiental 6 crèdits
Salut ambiental 6 crèdits
Secretariat 6 crèdits
Serveis al consumidor 12 crèdits
Grau d'Infermeria CFGS Dietètica (LOGSE) 6 crèdits
CFGS Salut ambiental (LOGSE) 6 crèdits
Grau d'Informàtica i Serveis CFGS Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 30 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 30 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (LOE) 24 crèdits
Grau de Geologia CFGS Desenvolupament de Projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE)  16 crèdits
CFGS Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics (LOGSE) 14 crèdits
CFGS Fabricació i transformació de productes del vidre (LOGSE) 14 crèdits
CFGS Gestió forestal i del medi natural (LOE) 20 crèdits
CFGS Gestió i organització de recursos naturals (LOGSE)  16 crèdits
CFGS Projectes d'obra civil (LOE) 20 crèdits
CFGS Química ambiental (LOGSE)  16 crèdits
CFGS Salut ambiental (LOGSE) 16 crèdits
Grau de Nanociència i Nanotecnologia CFGS Anàlisi i Control (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Automatització i Robòtica Industrial (LOE) 24 crèdits
CFGS Desenvolupament de Productes Electronics (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (LOE) 18 crèdits
CFGS Energies Renovables (LOE) 18 crèdits
CFGS Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE) 26 crèdits
CFGS Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) 26 crèdits
CFGS Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) 24 crèdits
CFGS Manteniment Electrònic (LOE) 24 crèdits
CFGS Química Ambiental (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Química Industrial (LOE) 18 crèdits
CFGS Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (LOE) 24 crèdits
Grau de Pedagogia CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural (LOGSE)  30 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural i turística (LOE)  30 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Integració social (LOE) 30 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Integració social (LOGSE)   30 crèdits
Grau de Periodisme CFGS Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (LOE) 12 crèdits
CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE) 12 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE) 18 crèdits
CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE) 18 crèdits
CFGS en Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE) 18 crèdits
CFGS Imatge (LOGSE) 24 crèdits
CFGS Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) 30 crèdits
CFGS Producció d'Audiovisuals i Espectacles (LOE) 30 crèdits
Grau de Química CFGS Anàlisi i control (LOGSE)  51 crèdits
CFGS Indústries de procés químic (LOGSE)  45 crèdits
CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat (LOE) 51 crèdits
CFGS Química ambiental (LOGSE)  33 crèdits
CFGS Química industrial (LOE) 45 crèdits
Grau de Prevenció i Seguretat Integral CFGS en Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE) 12 crèdits
CFGS en Administració i Finances (LOE) 24 crèdits
CFGS Educació i Control Ambiental (LOE) 12 crèdits
CFGS Integració Social (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Prevenció de riscos professionals (LOGSE) 60 crèdits
Grau de Publicitat i Relacions Públiques CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)  30 crèdits
CFGS Gràfica Publicitària (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Màrqueting i Publicitat (LOE) 36 crèdits
Grau de Relacions Laborals CFGS Administració: administració i finances (LOGSE)  24 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Comerç Internacional (LOGSE) 18 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE)  18 crèdits
CFGS Manteniment i serveis a la producció: Prevenció de riscos laborals (LOGSE)  30 crèdits
Grau de Teràpia Ocupacional CFGS Dietètica (LOGSE) 4 crèdits
CFGS Higiene Bucodental (LOGSE) 4 crèdits
CFGS Òrtesis i pròtesis (LOGSE) 9 crèdits
CFGS Salut ambiental (LOGSE) 4 crèdits
Grau de Turisme CFGS Administració: Administració i finances (LOE) 36 crèdits
CFGS Administració: Administració i finances (LOGSE)  36 crèdits
CFGS Administració: Secretariat (LOGSE)  24 crèdits
CFGS Administració i Gestió: Assistència a la Direcció (LOE) 24 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Comerç Internacional (LOE)  30 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Comerç Internacional (LOGSE)  30 crèdits
CFGS Comerç i màrqueting: Gestió comercial i màrqueting (LOGSE) 36 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Agències de viatges (LOGSE)  51 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (LOE) 60 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Allotjament (LOGSE)  36 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Animació turística (LOGSE)  33 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Direcció de cuina (LOE) 30 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Direcció de serveis de restauració (LOE) 36 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Gestió d'allotjament turístic (LOE) 51 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Guia, informació i assistència turístiques (LOE) 54 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Informació i comercialització turístiques (LOGSE) 51 crèdits
CFGS Hoteleria i turisme: Restauració (LOGSE) 42 crèdits
CFGS Serveis socioculturals i a la comunitat: Animació sociocultural i turística (LOE) 33 crèdits


 

Sol·licitud de reconeixement de crèdits de CFGS (msword 0,08 MB)
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona