A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Reconeixement de crèdits de cfgs  Reconeixement de crèdits de cfgs 
Informació pròpia de la Facultat de Medicina
 Reconeixement de crèdits de CFGS 

Reconeixement de crèdits de CFGSL'alumnat que provingui dels cicles formatius de grau superior (CFGS) que es detallen a la taula adjunta i que iniciï estudis a les titulacions que també es relacionen, pot sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i incorporar-los a l'expedient acadèmic de la UAB. Es reconeixerà com a assignatures ja superades determinades assignatures del pla d'estudis de la titulació corresponent, tal com s'estableix a l'acord aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

El reconeixement es fa per a tot el bloc d'assignatures que figuren a l'acord esmentat i s'incorporen a l'expedient de l'alumnat amb la qualificació de "apte/a" i especificant que són assignatures reconegudes. Aquesta qualificació comptabilitzarà a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no a l'efecte del barem de l'expedient acadèmic. Per tal de tenir una informació més detallada sobre aquest tema, és convenient consultar l'apartat de reconeixement de crèdits de CFGS del web de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitud i documentació
Per demanar el reconeixement dels crèdits, l'alumnat ha de formular una sol·licitud al deganat o a la direcció del centre on hagi dut a terme la matrícula. Hi cal adjuntar el certificat acadèmic del cicle formatiu i abonar el preu fixat al Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'estudi per sol·licitud de reconeixement. El formulari de sol·licitud (original i dues còpies) s'ha de lliurar a la gestió acadèmica del mateix centre.

Les assignatures incloses a la sol·licitud de reconeixement de crèdits no s'han de matricular.

Un cop reconeguts aquests crèdits, per incorporar-los a l'expedient acadèmic l'alumnat ha d'abonar el 15% del valor dels crèdits reconeguts.

Terminis
Els terminis per sol·licitar el reconeixement dels crèdits els fixa cada centre.


 

Taula de reconeixement de CFGS
Sol·licitud de reconeixement de CFGS
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona