A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Reconeixement acadèmic 

  universitàrDefinició
S'entén per reconeixement acadèmic la incorporació a l'expedient dels crèdits obtinguts per la participació dels estudiants en activitats no programades en el marc del pla d'estudis cursat.

Activitats objecte de reconeixement
1. Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, així com en terceres llengües.
2. La Comissió delegada del Consell de Govern amb competències sobre ordenació acadèmica dels estudis de grau aprovarà anualment les activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que duu a terme la UAB, susceptibles de ser reconegudes, i els crèdits que corresponen a cadascuna.
3. Les activitats objecte de reconeixement hauran de ser les mateixes per a tots els estudiants de qualsevol dels graus, i hauran de tenir la mateixa valoració en crèdits.
4. Les activitats reconegudes hauran de ser organitzades per unitats pertanyents a la UAB. Les propostes presentades per institucions externes hauran de ser vehiculades i avalades per la unitat corresponent de la UAB amb competències en la matèria o el contingut de l'activitat, i hauran de ser incloses en la seva programació anual.
5. L'oferta d'activitats reconegudes es publicarà abans de l'inici de cada curs acadèmic.

Criteris generals d'aplicació
1.Les activitats que poden ser objecte de reconeixement acadèmic en crèdits hauran de desenvolupar-se simultàniament als ensenyaments de grau als que es vulguin incorporar, i només podran ser objecte de reconeixement una sola vegada.
2.En cada titulació es podran reconèixer:
         (1) fins a 6 crèdits en activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil.
          (2) fins a 12 crèdits per la formació en llengües.
3.Per a reconèixer les activitats universitàries culturals, esportives, solidàries, de cooperació i de representació estudiantil, s'estableix que un crèdit s'obtindrà amb 25 hores de dedicació a l'activitat.
4.Les activitats universitàries reconegudes constaran a l'expedient acadèmic de l'estudiant amb la qualificació d'Apte/a i s'hi farà constar l'atribut de reconeguda.
5.Les activitats universitàries reconegudes no comptabilitzaran als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Presentació de la sol.licitud de reconeixement acadèmic
Quan l'estudiant superi una activitat de les que regula aquest capítol podrà sol·licitar el reconeixement acadèmic.

Lloc de presentació:
Gestió Acadèmica del centre
Aquesta sol·licitud serà resolta pel degà o director del centre.

Termini:

  • Les sol·licituds es podran tramitar des del 23 d'octubre de 2017 al 31 de maig de 2018.
  • Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol al juliol podran presentar la seva sol·licitud durant el mes de juny.
  • Els alumnes que finalitzin la carrera i vulguin tramitar el títol a finals de setembre podran presentar la seva sol·licitud durant la primera quinzena de setembre.

Incorporació a l'expedient del reconeixement:
Un cop acceptat el reconeixement acadèmic, els crèdits reconeguts s'incorporaran a l'expedient acadèmic després d'abonar el preu que determini el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual s'estableixen els preus acadèmics a les universitats públiques catalanes, d'acord amb el grau d'experimentalitat assignat a la titulació que cursa l'alumne.
 
Activitats que es poden reconèixer 

 Formularis:

Sol.licitud  
 

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona