A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Facebook Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Requisits formatius complementaris  Matèries dels estudis de logopèdia 
Normativa
Calendari
Matèries dels estudis de Psicologia
 Matèries dels estudis de Logopèdia 
Tribunals
Resultats
 
MATÈRIA: Anatomia i fisiologia dels òrgans del llenguatge i de l'audició 
Tema 1: Anatomia i Fisiologia del sistema respiratori 
Tema 2: Anatomia i Fisiologia del sistema fonador  
Tema 3: Física ondulatòria i ones sonores   
Tema 4: Anatomia i Fisiologia del sistema auditiu: l' oïda 
Tema 5: Anatomia i Fisiologia del sistema auditiu: via auditiva i  centres integradors 
Tema 6: Anatomia i Fisiologia del llenguatge i de la parla 
 
MATÈRIA: Neurologia general i del llenguatge    
Tema 7: Les afàsies: semiologia i classificació 
Tema 8: Les agnòsies: concepte i classificació 
 
MATÈRIA: Avaluació i diagnòstic del llenguatge, la parla i la veu 
Tema 9:   El procés d'avaluació 
Tema10: Principals tècniques d'avaluació en l'estudi de les alteracions del llenguatge 
 
MATÈRIA: Patologia de l'audició i del llenguatge 
Tema 11: Definició de la sordesa 
Tema 12: Instruments de detecció i diagnòstic 
Tema 13: Els models de comunicació 
Tema 14: L'adquisició del llenguatge oral 
Tema 15: L'adquisició del llenguatge escrit 
Tema 16: Desenvolupament cognitiu 
Tema 17: Desenvolupament socio-afectiu 
Tema 18: Intervenció logopèdica 
 
MATÈRIA: Lingüística general y aplicada 
Tema 19: Els nivells d'anàlisi lingüística 
Tema 20: Producció i percepció dels sons de la parla en parlants normals i parlants patològics 
Tema 21: Principals pertorbacions de la comunicació en parlants patològics 
Tema 22: L'anàlisi lingüística de la parla patològica 
 
Referències bibliogràfiques bàsiques: 
AKMAJIAN, A.- DEMERS, R.A.- HARNISH, R.M. (1984) Linguistics. AnIntroductionto Languageand Communication. Second Edition. Cambridge: MIT Press; adapt. i trad. cast. de V Demontei M. Mora: Lingüística. Una introducciónal lenguajey a la comunicación. Madrid: AlianzaEditorial (AlianzaUniversidad, Textos, 81), 1984. Nova edició en anglès 1995.  
FROMKIN, V. (Ed.) (1999) AnIntroductionto LinguisticTheory. Oxford: Blackwell 
 
   
MATÈRIA: Psicologia del desenvolupament i adquisició del llenguatge 
Tema 23: Etapa prelingüística: les bases de la comunicació 
Tema 24: Etapa lingüística: inici i construcció del procés gramatical. Morfologia i sintaxi 
Tema 25: Coneixements metalingüístic. 
Tema 26: La construcció de textos orals: textos narratius i argumentatius 
Tema 27: Bil·lingüismei aprenentatge de la llengua materna 
Tema 28: L'aprenentatge de la llengua escrita 
Tema 29: Els conceptes 
Tema 30: Raonament 
Tema 31: La producció del llenguatge 
Tema 32: Etapes en el procés de percepció del llenguatge 
 
MATÈRIA: Tècniques específiques d'intervenció en el llenguatge 
Tema 33: Enfocaments lingüístics de tractament de les alteracions de llenguatge de tipus secundari a una altra patologia 
Tema 34: Aplicació de la informàtica en el diagnòstic i la rehabilitació logopèdica 
 
Referències bibliogràfiques bàsiques: 
Juárez, A. i Monfort, M. (2001). Estimulación del lenguajeoral. Madrid: EnthaEdiciones  
Martos, J. i Pérez, M. (2002). Autismo. Un enfoque orientadoa la formaciónen Logopedia. Valencia: Nau llibres. 
Narbona, J. i Chevrie-Muller, C.(2001). El lenguaje del niño. Desarrollonormal, evaluacióny trastornos(2ª ed.).  Barcelona: Masson. 
Puyuelo, M., Póo, P., Basil, C., Le Métayer, Michel(1996). Logopediaen la parálisiscerebral. Diagnósticoy tratamiento. Barcelona: Masson.   
Rondal J.A.. y SeronX.. (1991). Trastornosdel lenguaje BuenosAires: Paidós 
Schiefelbusch, R.L. (1986). Bases de la intervención en el lenguaje. Madrid: AlhambraUniversidad.   
 
MATÈRIA: Intervenció logopèdica en les alteracions del llenguatge 
Tema 35:  Taxonomia de les alteracions en la comunicació 
Tema 36: Intervenció en el trastorn específic del llenguatge 
Tema 37: Intervenció en els trastorns del llenguatge escrit 
Tema 38: Alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) 
 
Referències bibliogràfiques bàsiques: 
Aguado, G. (1999). Trastorno específico del lenguaje. Retrasodel lenguajey disfasia Archidona(Málaga): Aljibe.    
Juárez, A. i Monfort, M. (2001). Estimulación del lenguajeoral. Madrid: EnthaEdiciones  
Leonard, L.(1998). Children withSpecificLanguageImpairment. Massachusetts: MIT Press. 
Mendoza, E. (2001). Trastorno Especifico del Lenguaje (TEL). Madrid: Pirámide.   
    
MATÈRIA: Intervenció logopèdica en trastorns de la parla i de la veu 
Tema 39: Tractament específic dels trastorns de la parla d'origen funcional, orgànic i perceptiu 
Tema 40: Tractament específic dels trastorns de fluïdesa verbal 
Tema 41: Tractament específic dels trastorn vocals 
Tema 42: Els trastorns de parla: dislàlies, disglòssies, disàrtries i disfèmies 
Tema 43: Alteracions de la veu; disfonies i afonies 
Tema 44: Els trastorns del llenguatge oral 
 
Referències bibliogràfiques bàsiques: 
Massana,M. (2003). Tractament i prevenció de la dislàlia. Escola de Patologia del Llenguatge, Barcelona. 
Rodríguez Morejón,A. (2003). La tartamudez: naturalezay tratamiento. Ed.Herder. Barcelona. 
Le Huche(1993). La voz. Masson, Barcelona. (volúmenesI, II, III). 
 
MATÈRIA: Pràcticum 
Tema 45 PràcticumI 
Tema 46 PràcticumII 
Tema 47 PràcticumIII
Tema 48 PràcticumIV 
 
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona