A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual Facebook Twitter
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Procés i convocatòries 

Procés i convocatòries


L'avaluació consisteix a valorar l'assoliment dels objectius formatius d'una titulació a partir dels criteris que es marquin per a cada assignatura. Es tracta d'un procés continuat que no impedeix l'establiment d'un examen final, però que no es pot basar únicament en aquest per obtenir la qualificació global de l'assignatura.

Els criteris i el mètode de qualificació s'han de fer públics abans de l'inici de les activitats lectives, ja que no es podran modificar durant el curs.

Cada grup de matrícula d'una assignatura té assignat un professor o professora (que ha de tenir docència en aquella assignatura) responsable d'aplicar adequadament aquests criteris i pautes d'avaluació i de donar la qualificació final als estudiants.

Objecte d'avaluació
El sistema d'avaluació s'ha d'adaptar a les característiques de les activitats formatives programades, i s'ha d'haver definit en les guies docents de l'assignatura o del mòdul respectives. Tota la informació relacionada amb el procés d'avaluació s'ha de fer pública abans de la matrícula, a través de les guies docents respectives.

Resultats
Els resultats de les activitats d'avaluació s'han de donar a conèixer en els terminis fixats per cada centre. En acabar el període lectiu, el professor o professora de cada grup de l'assignatura ha de recollir en una única acta les qualificacions qualitatives i numèriques.
Les qualificacions emprades per la UAB són les de l'escala 0-10, amb un únic decimal. Es considera superada una assignatura quan la qualificació mínima és de 5,0. Una vegada superada una assignatura no es pot tornar a avaluar.

Matrícula d'honor
La menció de matrícula d'honor es pot atorgar als estudiants que obtenen una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor no pot ser superior al 5 % dels estudiants matriculats en una assignatura. Si el total de matriculats és inferior a 20 es pot atorgar una sola matrícula d'honor.
Les assignatures cursades en un programa d'intercanvi en les quals s'hagi obtingut la qualificació de matrícula d'honor també s'incorporen a l'expedient acadèmic amb la qualificació de matrícula d'honor.

No presentat
Quan es considera que l'estudiant no ha pogut aportar evidències d'avaluació que permetin una qualificació global de l'assignatura o del mòdul, a l'acta es consigna la qualificació d'aquesta assignatura com a no presentat.
Les optatives abandonades no es tenen en compte per al càlcul de la nota mitjana global de l'expedient acadèmic.

Convocatòries
Els estudiants tenen el dret de ser avaluats de totes les assignatures de les quals estan matriculats. A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o del mòdul en el cas dels màsters pot consistir, per decisió del professor o professora, en una prova de síntesi. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspon a la qualificació de la prova de síntesi.

La convocatòria extraordinària de final d'estudis consisteix en una prova de síntesi en la qual s'avaluen únicament i exclusiva els resultats d'aprenentatge definits en les guies docents de l'assignatura o del mòdul del curs acadèmic anterior. Per poder sol·licitar la convocatòria extraordinària cal estar matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar els estudis.

En cas que l'estudiant es trobi en la tercera matrícula d'una assignatura, pot sol·licitar l'avaluació d'aquesta convocatòria davant un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o degana. Com a mínim, un dels professors ho ha de ser de la matèria corresponent.

Documentació relacionada
 

Text refós aplicable als estudis universitaris regulats pel RD 1393/2007 (pdf 0,9 MB)
Inici Mapa del Web
2015 Universitat Autònoma de Barcelona