A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Lliure elecció  Proposta d'activitats 

Lliure elecció (estudis de diplomatura i llicenciatura)


L'objectiu dels crèdits de lliure elecció és oferir als estudiants la possibilitat d'una formació més multidisciplinària, més enllà del propi pla d'estudis. La lliure elecció permet la inclusió d'assignatures que no tenen cabuda al pla d'estudis, ja sigui per la seva novetat o per la seva especificitat. Tanmateix, les assignatures de grau i màster no es podran reconèixer com a assignatures de lliure elecció.

Així mateix, les institucions externes a la UAB poden fer arribar les seves propostes perquè les activitats que organitzen es puguin reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

D'altra banda, la UAB també reconeix com a crèdits de lliure elecció la tasca desenvolupada pels esportistes d'alt nivell que estudien a la Universitat fora de les aules, amb independència de si l'esportista aconsegueix o no un lloc destacat en les competicions.

Atès que els plans d'estudis anteriors a l'Espai Europeu d'Estudis Superiors, és a dir els estudis de diplomatura, llicenciatura i enginyeria, estan en ple procés d'extinció, la Comissió d'Afers Acadèmics del 24 de novembre del 2014 va fixar nous criteris d'aprovació de les activitats de lliure elecció.

Per al curs 2015/2016 només es podran aprovar les activitats presentades des dels centres que tinguin titulacions no extingides i adreçades als estudiants d'aquestes titulacions:

F      acultat o Escola Titulació
Facultat de Veterinària Llicenciatura en Veterinària
Escola d'Enginyeria Enginyeria Química
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Facultat de Medicina Llicenciatura en Medicina
Facultat de Ciències Enginyeria Informàtica i Llicenciatura en Matemàtiques
Enginyeria Informàtica i Grau de Matemàtiques
Facultat d'Economia i Empresa Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses i Llicenciatura en Dret

No s'aprovaran activitats adreçades a estudiants d'altres facultats i tampoc s'aprovaran activitats adreçades a tots els alumnes de la UAB.
Oferta d'assignatures
 Proposta d'activitats 
Assignatures de lliure elecció a Dret
Matrícula
Reconeixement de crèdits
Fonts
Tipus d'activitats
Assignació de crèdits

Les activitats que duen a terme ens externs o interns de la UAB podran ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció per als estudiants de tota la UAB, estudiants d'un o diversos centres i estudiants d'una o determinades titulacions.

Per tal que les activitats o cursos puguin ser aprovades i incloses en l'oferta d'activitats que poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció, els ens interns o externs hauran de fer els tràmits d'acord amb els criteris establerts a la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007.

Presentació de les propostes
Els ens interns o externs hauran d'emplenar el formulari "Proposta d'ensenyaments i activitats que poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció'' (on tots els camps que hi figurin hauran de ser degudament emplenats), per a cadascuna de les activitats que vulguin proposar.

És molt important que en el formulari es faci constar una adreça electrònica de contacte, atès que la informació relacionada que s'hagi de comunicar des de la UAB  es farà arribar mitjançant aquest mitjà de comunicació.

Les propostes s'hauran de lliurar a tots els deganats o direccions dels centres de la UAB  als quals s'adreci l'activitat.

Si l'activitat s'adreça a tota la Universitat, les propostes es presentaran a:

Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Edifici del Rectorat
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Serà imprescindible adjuntar el programa detallat de cada activitat a la proposta.

Terminis de presentació
De l'1 al 31 de març, per a les activitats que es duguin a terme durant el primer i/o segon semestre del proper curs acadèmic, i/o durant l'estiu de l'any següent (*).

Del 15 al 31 d'octubre, per a les activitats que es duguin a terme durant el segon semestre del proper curs acadèmic, i/o durant l'estiu de l'any següent (*).
(*) Períodes:
Primer semestre: de l'1 d'octubre al 28 de febrer
Segon semestre: de l'1 de març al 30 de juny
Estiu: juliol, agost i setembre

Modificacions de les propostes
Si, una vegada la UAB  ha aprovat la proposta d'activitat, es produeix alguna modificació relacionada amb qualsevol de les dades aprovades, la institució ho comunicarà per escrit al centre de la UAB on s'hagi presentat la proposta, per tal que es trameti l'acceptació o no de la dita modificació. Si més no, el possible canvi sempre s'haurà de comunicar abans de l'inici de la matrícula de l'activitat.

Publicació i difusió
L'oferta d'activitats que la UAB  reconegui com a crèdits de lliure elecció es podrà consultar en aquest Web.

Les activitats presentades entre l'1 i el 31 de març seran publicades a partir del dia 16 de juliol.

Les activitats presentades entre el 15 i el 31 d'octubre seran publicades a partir del dia 1 de febrer de l'any següent.

Només aquelles activitats aprovades per la UAB  i publicades en aquest web seran susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Certificats
Una vegada superada l'activitat, la institució lliurarà als alumnes un certificat amb les dades consignades en el model establert per la UAB, que serà diferent segons es tracti d'una institució de l'àmbit de la UAB, o d'una institució externa a la UAB. Les dades consignades al certificat de l'activitat hauran de coincidir amb les que la UAB  hagi aprovat i publicat en aquest web.

L'alumnat que desitgi reconèixer els crèdits de lliure elecció haurà de presentar el certificat a la Gestió Acadèmica del centre on estigui matriculat, i sol·licitar-ne el reconeixement.

Els terminis de sol·licitud es fixen al calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB. La  resolució de la sol·licitud del reconeixement de crèdits es durà a terme d'acord amb els criteris establerts a la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007.

Liquidació del cànon
D'acord amb els criteris i els procediments per al reconeixement d'activitats que donen dret a crèdits de lliure elecció, aprovats pel Consell de Govern de la UAB, en els casos que la UAB determini, el conveni signat amb els ens externs inclourà, si escau, l'aportació d'un cànon (*) per l'aprovació i la inclusió en l'oferta d'activitats que poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció. Aquesta quantitat serà fixada anualment per la Comissió Econòmica del Consell Social.

Reunida l'esmentada Comissió, es van aprovar els següents preus:

Per al curs 2014-2015,
(*) Per l'aprovació de fins un màxim de 10 activitats: 200 € (IVA exclòs)
(*) Per l'aprovació d'11 a 50 activitats: 300 € (IVA exclòs)
(*) Per l'aprovació de 51 activitats en endavant: 400 € (IVA exclòs)

La liquidació del cànon es durà a terme pel conjunt de les activitats que una institució presenti i siguin aprovades en una mateixa Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB.

Observacions
La Comissió d'Afers Acadèmics de la UAB va acordar no autoritzar l'aprovació d'activitats, per al reconeixement de crèdits de lliure elecció, a institucions que no tinguin un conveni signat amb la Universitat a tal efecte.

Documentació relacionada:

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Proposta d'ensenyaments i activitats que poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció (msword 0,06 MB)
Model Certificat Institució de l'àmbit de la UAB (msword 0,03 MB)
Model Certificat Institució externa a la UAB (msword 0,03 MB)
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona