A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau medicina  Responsabilitats 

Treball Fi de Grau Medicina


Diagrama del procés de TFG al Grau de Medicina

Descripció general
Etapes del Treball Fi de Grau
 Responsabilitats 
Dipòsit digital
Calendaris

Responsabilitats del procés de TFG i funcions


Responsabilitats de l’estudiant
L’estudiant del TFG és el que s’ha matriculat de l’assignatura 102926 Treball Fi de Grau, durant el 6è curs i reuneix els requisits definits anteriorment amb les següents responsabilitats:

 • Assistir a totes les tutories planificades.
 • En cas de participar en un programa de mobilitat, sol·licitar tutoria al professorat per via electrònica.
 • Seguir totes les activitats programades.
 • Seguir les indicacions i els suggeriments del seu tutor/a.
 • Presentar amb puntualitat els treballs, segons el calendari del TFG establert.
 • Presentar el treball final en el període corresponent amb un dossier escrit en paper i en suport electrònic.
 • Realitzar la defensa individual del TFG davant el Tribunal el dia, hora i lloc assignats a tal efecte.
 • Lliurar l’autorització signada si vol publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB en cas de ser seleccionat dins dels que tenen la nota final més elevada.

Responsabilitats del/la coordinador/a del TFG de cada UDH.

 • Informar als estudiants de 5è curs del Grau de Medicina del procés de matrícula i selecció de temes de recerca i professorat.
 • Convocar les reunions de professorat per la planificació, seguiment i valoració del TFG.
 • Presidir la Comissió d’Avaluació del TFG a cada UDH.
 • Sol·licitar als diferents Departaments que imparteixen docència al Grau de Medicina les propostes de tema de recerca i una breu explicació i fer-ne una valoració global.
 • Gestionar l’aplicació informàtica corporativa amb el suport de la Gestió Acadèmica de la Facultat.
 • Coordinar al professorat per la publicació dels temes amb una breu descripció i el nombre d’estudiants per cada tema.
 • Planificar les tutories del TFG amb les activitats a realitzar i les dates de lliurament de treballs i el calendari d’avaluacions del TFG.
 • Gestionar les incidències tractades per la Comissió del TFG.
 • Supervisar els títols de cada TFG en català, espanyol i anglès i enviar-los a gestió acadèmica.
 • Introduir en el programa informàtic la oferta del TFG a cada UDH amb una breu descripció i el nombre d’estudiants a tutoritzar amb el suport administratiu de la Gestió de la Unitat Docent.
 • Planificar i nomenar els tribunals per a la defensa del TFG, publicar-los i coordinar-los.
 • Coordinar i resoldre les revisions de les avaluacions dels TFG quan els estudiants ho sol·licitin.
 • Signar les actes de qualificacions.
 • Custodiar els TFG, respectant la normativa de la Universitat.
 • Assistir a les reunions del Consell de 6è curs del Grau de Medicina a cada UDH.

Responsabilitats de/la professor/a tutor/a
La direcció de cada Departament que imparteix docència al Grau de Medicina, determina el professorat que tutoritza als estudiants en l’elaboració del TFG.
Les responsabilitats del professorat/tutor són:

 • Assistir a les reunions de planificació, seguiment, valoració i millora del TFG.
 • Revisar periòdicament els esborranys de cada lliurament planificat i aportar el “feedback” corresponent.
 • Fer el seguiment de l’aprenentatge de l’estudiant mitjançant les tutories planificades.
 • Enviar al/la coordinador/a del TFG de cada UDH el títol del projecte de cada estudiant tutoritzat, en català, castellà i anglès que constarà al Suplement Europeu al Títol (SET) de cada estudiant.
 • Sol·licitar als estudiants el consentiment escrit per publicar el TFG al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 • Avaluar a l’estudiant de manera formativa, aplicant el document d’avaluació corresponent per cada lliurament del treball.

Responsabilitats de la Comissió d’Avaluació del TFG a cada UDH.
Aquesta comissió està formada per el/la coordinador/a del TFG, el coordinador/a de la UDH i el professor designat per cada Departament per l’avaluació dels TFG que li corresponguin; amb les responsabilitats següents:

 • Revisar els problemes i les preguntes de recerca de tots els estudiants, veure que no hi hagi coincidències i establir propostes de millora si escau.
 • Resoldre les qüestions que se’n derivin de les revisions de TFG que es produeixin.
 • Resoldre qualsevol assumpte relacionat amb el TFG del Grau.
 • Seleccionar els treballs amb la qualificació més elevada per publicar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Responsabilitats de la Gestió Acadèmica.

 • Donar d’alta la convocatòria a l’aplicació corporativa, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG i els Departaments.
 • Donar d’alta els /les tutor/es i el/la coordinador/a, segons les dades aportades pels Departaments i la Coordinació de Grau.
 • Donar suport a la Coordinació del TFG en la gestió de l’assignació del TFG, mitjançant l’aplicació informàtica.
 • Publicar/comunicar, d’acord amb la Coordinació del TFG, el resultat de l’assignació del TFG.
 • Registrar al SET el títol del TFG de cada estudiant en els idiomes català, castellà i anglès (segons les dades aportades per la Coordinació del TFG) .
 • Gestió i actualització del calendari i el web.
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona