A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau medicina  Etapes del treball fi de grau 

Treball Fi de Grau Medicina


Diagrama del procés de TFG al Grau de Medicina

Descripció general
 Etapes del Treball Fi de Grau 
Responsabilitats
Dipòsit digital
Calendaris

Etapes del TFG


Etapa 1: Matriculació de l’assignatura TFG
El coordinador/a de cada Unitat Docent Hospitalària de la Facultat de Medicina farà una sessió informativa al final del segon semestre, als estudiants de 5è. curs, sobre el funcionament general de l’assignatura.

L’estudiant/a matricularà l’assignatura TFG, a la UDH[1], juntament amb la resta d’assignatures, dins el període de matrícula establert cada curs acadèmic.

Un cop matriculat el TFG, tindrà accés als diferents espais web de la UAB (la “Intranet i Campus Virtual”) on tindrà tota la informació, i realitzarà els diferents tràmits administratius i acadèmics corresponents.

Etapa 2: Consultar l’oferta de propostes del TFG i de tutors
Cada departament de la Facultat de Medicina facilitarà a la UDH l’oferta de temes generals, l’àrea de coneixement i els tutors corresponents, així com el nombre màxim d’estudiants que admet cada tutor[2].

Al començament del curs, el coordinador/a de cada UDH convocarà als estudiants matriculats per explica’ls-hi detalladament la dinàmica de l’assignatura TFG, els períodes i terminis de cada activitat relacionada, i les instruccions necessàries per realitzar els tràmits a seguir.

Per orientar a l’estudiant a escollir el treball que vol fer, els estudiants podran consultar aquesta oferta al Campus Virtual de l’assignatura, a cada UDH/grup.

Etapa 3: Inscripció del TFG
Els estudiants inscriuran el TFG, dins els terminis corresponents, a través de la Intranet de la UAB: http://sia.uab.es=> ALUMNES => Inscripció al Treball Fi d’Estudis.

Hauran de seleccionar totes les ofertes publicades segons el seu ordre de preferència. Per exemple, si hi ha un total de 50 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la seva sol·licitud d’inscripció les 50 ofertes, ordenades de l’1 al 50, assignant el número 1 al TFG que més li agradi i 50 al que vulgui en darrer lloc.

L’objectiu de fer-ho així (l’estudiant emplena totes les preferències de tots els treballs possibles) és evitar que, un cop feta l’assignació, el TFG d’un estudiant es quedi sense tutor.

Durant el període d’inscripció els estudiants poden canviar l’ordre de preferències tantes vegades com vulguin fins que es tanqui el període. La inscripció definitiva serà l’última. Es podrà imprimir i tenir un resguard de la inscripció.

En acabar el termini, no es podran fer modificacions a la inscripció definitiva.

Etapa 4: Assignació del TFG i del tutor
L’assignació de TFG es farà automàticament pel programa, tenint en compte les preferències dels estudiants i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor/a.

Quan un TFG tingui més sol·licituds dels estudiants que tutors, s’aplicarà el criteri de nota mitjana d’expedient acadèmic. Per exemple si un treball té quatre tutors, i l’han sol·licitat cinc estudiants com a primera preferència, se li assignarà als quatre que tinguin millor nota. El “cinquè estudiant” se li assignaria el treball que ha escollit en segona preferència, i així successivament.

Quan els estudiants que optin a un mateix TFG tinguin la mateixa nota d’expedient, s’utilitzarà com a següent criteri el nombre de crèdits ECTS superats, assignant el TFG a aquells que tinguin més crèdits superats.

El coordinador/a de l’assignatura a cada unitat docent revisarà i validarà l’assignació automàtica. També resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés.

Cada estudiant/a podrà consultar el TFG assignat al mateix enllaç (http://sia.uab.es) i al seu expedient acadèmic.

El coordinador/a de l’assignatura a cada UDH comunicarà els resultats de l’assignació al professorat tutor.

Tots els estudiants, sense excepció, hauran de contactar amb el tutor/a assignat. Aquells estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al seu tutor/a la seva situació, així com qüestions pràctiques com ara la diferència horària i mitjà de comunicació (correu electrònic, Skype,...) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.

Etapa 5: Tutories
L’estudiant/a ha de respectar i seguir el calendari planificat per les tutories, i l’elaboració, presentació i lliuraments parcials del TFG, que es distribueixen al llarg del curs, de novembre a maig.

Es programen 4 tutories presencials d’assistència obligatòria, que seran virtuals en el cas dels estudiants que es trobin en període de mobilitat, i fins que tornin:

La primera tutoria serà individual o en grup a criteri del tutor/a, les 3 tutories restants seran individuals. S’aconsella que les tutories no superi les 2 hores de duració. Els tutors orientaran l’estudiant sobre el contingut i format dels diferents apartats del projecte de recerca, que s’avaluen segons les rúbriques dissenyades per l’IDES[3].

Abans del lliurament definitiu, i amb antelació suficient, els estudiants enviaran al seu tutor/a un esborrany del projecte definitiu i rebran les indicacions i correccions oportunes, verbalment o per escrit. En el campus Virtual hi haurà disponible la normativa, la guia docent i les rúbriques del TFG amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.

Etapa 6: Lliurament i avaluació del TFG
Com a resultat de la seva dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor/a, l’estudiant ha de ser capaç d’elaborar un TFG que ha presentar en els terminis corresponents.

La versió escrita final amb paper i també en format electrònic es presenta al tutor/a per avaluar-la. La data de presentació constarà al calendari d’activitats del TFG, que també es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura a cada unitat docent.

El tutor/a farà 3 informes d’avaluació continuada del treball que es basen en rúbriques dissenyades per l’IDES, consensuades pel professorat per assegurar l’homogeneïtat de criteris. Aquests informes donaran un 50% de la nota final de l’assignatura. En el cas d’una puntuació inferior a 5 en el primer informe d’avaluació l’estudiant/a no podrà continuar el TFG i la seva qualificació serà de “No presentat”.

La defensa oral del TFG es realitzarà davant d’un tribunal format pel Coordinador de l’assignatura a cada UDH, el coordinador de la Unitat Docent Hospitalària, o persona en qui delegui, i un representat del Departament i àrea de coneixement del TFG. En cap cas participarà el tutor/a del TFG. La qualificació de la defensa representa un 50% de la nota final de l’assignatura. L’assignatura del TFG s’aprova amb una nota mínima global de 5 punts.

Característiques del TFG. L’extensió recomanada del text és de 12 pàgines de 30 línies a doble espai (Times New Roman, punt 12; 4200 paraules, 25560 caràcters amb espais) i es poden presentar fins a 4 figures i cinc taules que siguin molt demostratives i continguin per si mateixes un missatge didàctic .

Les unitats de mesura s’han de presentar en el sistema internacional (SI). Es recomanable adjuntar un Resum del Treball en castellà o català, i anglès amb una extensió màxima de 150 paraules.  Els fulls han d’estar numerats correlativament a la part inferior central. Les referències bibliogràfiques es presentaran segons l’ordre d’aparició en el treball amb la corresponent numeració correlativa. En el treball constarà sempre la numeració de la cita en número volat segons els “Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados para publicación en revistas biomédicas” elaborats pel “Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas(Med Clin (Barc). 1997;109:756- 63)”. Actualitzacions disponibles en: http://www.icmje.org

Els noms de les revistes s’han d’abreviar d’acord amb l’estil utilitzat a l’Index Medicus/Medline: ‘‘List of Journals Indexed’’que s’inclouen tots els anys en el número de gener de l’Index Medicus, també disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/
S’ha d’evitar, si és possible, incloure com a referències bibliogràfiques llibres de text i actes de reunions mèdiques. Les referències bibliogràfiques s’han de comprovar per comparació amb els documents originals, indicant sempre les pàgines inicial i final de la cita.

Per a més informació es pot consultar la normativa del TFG a la web de la Facultat.[1]Assignatura 102926 Treball Fi de Grau: UD Sant Pau grup 201; UD Vall Hebron grup 301; UD Germans Trias i Pujol grup 501 i UD Parc Taulí grup 601.
[2]Per exemple: Treball del Departament de Cirurgia, de l’àrea d’Oftalmologia, Nom del Tutor, aquest TFG el poden fer 3 estudiants; / Treball del Departament de Bioquímica, de l’àrea de Biofísica, Nom del Tutor; aquest treball admet 2 estudiants; ...
[3]IDES-UAB és la Unitat d’Innovació en Educació Superior. Una rúbrica és un conjunt de criteris i estàndards, generalment relacionats amb objectius d’aprenentatge, que s’utilitzen per avaluar un nivell de desenvolupament d’un treball o tasca. Les rúbriques permeten estandarditzar l’avaluació d’acord amb criteris específics, fent la qualificació més simple i transparent.
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona