A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau medicina 

Treball Fi de Grau Medicina


Diagrama del procés de TFG al Grau de Medicina

 Descripció general 
Etapes del Treball Fi de Grau
Responsabilitats
Dipòsit digital
Calendaris

Descripció generalDescripció general del Treball Fi de Grau.
El Treball Fi de Grau és una assignatura obligatòria de 6 ECTS que l’estudiant matricula l’últim curs dels estudis, i que desenvolupa de forma autònoma amb la supervisió d’un professor tutor.

Les activitats que es duguin a terme al TFG han d’introduir l’estudiant en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l’exercici professional en Medicina.

Totes les activitats del TFG van encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques del Grau de Medicina, així com les generals i transversals que consten a la titulació. (Consulteu la guia docent de l’assignatura).

L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca.

Característiques bàsiques del TFG:
L’objectiu del TFG és que l’alumnat, de manera individual sigui capaç d’integrar coneixements i habilitats per elaborar de forma  autònoma un projecte de recerca en medicina. Aquest treball implica:
 • Formular un problema o pregunta de recerca.
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’evidència científica que existeix sobre el problema de recerca.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d’investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
 • Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de la recerca.
 • Considerar els possibles conflictes ètics.
 • Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca.
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca es viable en el temps.
Les etapes principals del TFG són: la matriculació de l’assignatura, la inscripció del TFG, l’assignació, les tutories, el lliurament d’esborranys, el lliurament definitiu, la defensa, davant un tribunal, i la qualificació oficial.

Al calendari del TFG es publicaran les dates i terminis de cadascuna de les etapes.

Alumnes en programes de mobilitat i intercanvi:
D’acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, el TFG s’ha de cursar a la UAB.

Si durant el curs que l’alumne ha matriculat el TFG, també fa un Programa de Mobilitat (Erasmus, SICUE, Propi), podrà elaborar el treball i acordar les sessions de seguiment de manera virtual, electrònica, etc. amb el seu tutor, però en les mateixes etapes i terminis que els companys que ho fan a la Facultat.

Requisits de matriculació del TFG:
Per poder matricular el TFG, l’estudiant ha de complir els requisits establerts:
 • Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d’estudis (equivalent a 240 crèdits ECTS).
 • Tenir superades totes les assignatures de primer i segon curs del Grau.
 • Es recomanable realitzar el TFG el curs què es finalitzen els estudis.
 • Es recomana també haver superat l’assignatura de Medicina Preventiva i Salut Pública de 5è curs.
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona