A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria  Responsabilitats alumnes 

Pràcticum Grau d'Infermeria


Descripció general
Qüestions prèvies
Procés
Riscos laborals
Responsabilitats
 Responsabilitats alumnes 
Horaris
Centres de pràctiques

Responsabilitats alumnes


Responsabilitat de l’estudiant
L’estudiant que es matricula a qualsevol pràcticum a la UAB es compromet a:
— Complir la normativa de pràctiques establerta per la UAB.
— Respectar les normatives del centre assistencial o sociosanitari on es duguin a terme les pràctiques.
— Respectar la normativa que regula l’ús de cigarretes i de cigarretes electròniques: «Està prohibit fumar als centres sanitaris, tant en espais coberts com a l’aire lliure».

Uniformitat i identificació
Per assistir a les pràctiques clíniques cal anar uniformat correctament i, per tant, és obligatori portar:
— Pijama de la UAB.
— Identificació proporcionada per la Gestió Acadèmica.
— Sabates blanques tancades (no vambes).
— Mitjons blancs.
— Cabells recollits (si són llargs)
— Ungles curtes, sense pintar.
Cal evitar de portar polseres i anells.
És imprescindible que els estudiants vagin uniformats i identificats correctament per tal que la persona atesa en conegui les competències, ja que aquest és un dels drets de l’usuari.
L’uniforme ha d’estar net i, tant per a la seguretat de la persona atesa com per a la de l’estudiant, s’ha de canviar diàriament.
En determinats serveis hospitalaris es fan servir pijames de colors per tal de garantir la seguretat de les persones ateses, que s’hauran de canviar en funció dels protocols de la unitat i, en cap cas, l’estudiant pot portar-lo fora del servei de pràctiques.
Qualsevol manca d’uniformitat pot ser valorada negativament pel professor, amb repercussió a la nota final de l’assignatura segons l’escala següent:
— No portar l’uniforme o portar-lo brut: 2 punts per dia.
— No portar la identificació: 2 punts per dia.
— Sortir del servei amb pijames de colors: suspens de l’assignatura.
En cas de pèrdua de la targeta identificativa se n’ha de demanar una còpia a la Gestió Acadèmica de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron i informar-ne el professor de pràctiques.

Material que cal portar
L’estudiant ha de portar el material següent a les pràctiques:
— Llibreta de butxaca.
— Rellotge amb busca de segons.
— Bolígraf de quatre colors.
— Retolador permanent.
— Calculadora (no serveix la del mòbil).
— Fonendoscopi.
— Tisores de punta roma.
— Pinces de Kocher (sense dents).
 
Ús del mòbil al servei de pràctiques
El telèfon mòbil ha de romandre amb les pertinences personals de l’estudiant i en silenci. Mai es pot dur a la butxaca del pijama ni fer servir durant l’estada al servei de pràctiques.
Contravenir aquesta norma suposa suspendre l’assignatura.
 
Assistència i faltes
L’estudiant ha de complir l’horari completde pràctiques assignat. Ha de fer totes les pràctiques al servei i en l’horari assignat per la Universitat i en cap cas pot canviar d’horari ni de servei de pràctiques.
Entenem per falta d’assistència justificada:
— Defuncions de familiars de primer i segon grau de consanguinitat.
— Visita mèdica programada.
— Malalties agudes.
— Examen de carnet de conduir.
— Exàmens oficials universitaris.
— Proves oficials d'idiomes.
Davant de qualsevol falta a les pràctiques, l’estudiant té l’obligació de comunicar-la al professor associat infermer i a l’associat clínic docent.
En tots els casos és obligatori presentar una sol·licitud escrita al professor associat infermer i posteriorment presentar-li el justificant corresponent de la falta.
En cas que les faltes siguin superiors a tres dies, l’estudiant ha de comunicar-ho als dos professors esmentats anteriorment i al professor responsable d’assignatura (coordinador).
La falta d’assistència s’ha de recuperar al mateix servei i horari assignats. El professor tutor extern de la Universitat ha d’indicar a l’estudiant el dia i l’horari de recuperació de la falta. En cap cas l’estudiant pot recuperar una falta sense el vistiplau del professor tutor extern de la Universitat.
No està permès fer pràctiques fora dels horaris programats per la Universitat.
En cas de faltar al servei de pràctiques d’un a tres dies PER UN MOTIU JUSTIFICAT, l’estudiant ha de contactar amb el professor tutor extern de la Universitat. Quan la falta es considera no justificada, cal recuperar-la i a més a méss’ha de restar 0,5 punts per dia de la nota final del pràcticum. En cas de tres dies de falta sense justificar, l’estudiant queda suspès de l’assignatura per manca de responsabilitat.
No s’han de recuperar les pràctiques si l’estudiant assisteix a les jornades d’estudiants organitzades per l’Associació de Directors d’Escoles d’Infermeria de Catalunya.
 
Confidencialitat de les dades
Cal mantenir la confidencialitat de les dades respecte a:
— Les persones ateses.
— Els professionals.
— La institució.
Al començament de les pràctiques, l’estudiant ha de signar un document de confidencialitat que ha de lliurar al professor associat infermer i que es troba disponible a l’enllaç següent.
No es pot identificar la persona atesa ni els professionals amb les seves dades en cap treball o document del pràcticum.
S’ha d’evitar de parlar d’aspectes de les pràctiques en llocs públics com ara mitjans de transport o cafeteries de l’hospital.
En cap cas es poden fer fotos dels malalts, del personal ni de les instal·lacions hospitalàries. Tot i que s’aconsegueixi l’autorització de la persona atesa per escrit, en cap cas les fotos es poden publicar a les xarxes socials sense consentiment explícit de la institució.
Contravenir aquestes normes suposa suspendre l’assignatura.
 
Situació de gestació
Es recomana que l’estudiant comuniqui la seva situació al coordinador del pràcticum corresponent amb la finalitat d’adaptar el lloc de pràctiques.
L’estudiant ha de conèixer la normativa del centre assistencial i aplicar-la. En cas de no aplicar-la, la responsabilitat és de l’estudiant.
 
Problemes de salut i intervencions quirúrgiques
Si un estudiant pateix un problema de salut que l’inhabilita per cuidar les persones ateses, no pot fer les pràctiques. Per poder començar-les o continuar-les cal que presenti un certificat mèdic que l’autoritzi a fer-les.

Acord de compromís de confidencialitat
Recomanacions de conducta
Document resum sancions aplicables
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona