A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria  Responsabilitats 

Pràcticum Grau d'Infermeria


Descripció general
Qüestions prèvies
Procés
Riscos laborals
 Responsabilitats 
Responsabilitats alumnes
Horaris
Centres de pràctiques

Responsabilitats


Coordinador de pràcticum hospitalari (CPH)
És l’únic interlocutor entre la Facultat i els responsables de formació continuada dels hospitals. És també l’interlocutor dels responsables dels pràcticums, però no dels estudiants.
 
Un cop els calendaris acadèmics estan aprovats, el responsable del pràcticum presenta la provisió de places als responsables de formació continuada, en funció del nombre d’estudiants matriculats i del perfil del pràcticum, tant per a les assignatures obligatòries com per a les mencions i els Erasmus, d’acord amb la valoració feta amb els responsables de cada pràcticum sobre el curs anterior.
 
En rebre les places adjudicades, el CPH sol·licita a la Gestió Acadèmica la confecció de les cartelleres de pràctiques. Un cop fetes s’envien a cada professor responsable de pràcticums.  El CPH i aquests responsables fan l’assignació de les places en funció del recorregut que ha de fer cada estudiant. 
 
També té, com a responsabilitat, assignar un professor associat infermer a cadascun dels pràcticums.
 
Estableix els criteris per a l’assignació d’horaris especials de pràctiques.
 
En acabar els períodes de pràctiques sol·licita a la Gestió Acadèmica d’actualitzar el recorregut de l’estudiant.
 
Qualsevol canvi que es pugui produir a la programació dels estudiants, tant des de la Facultat com des de l’hospital, l’ha de tractar exclusivament el coordinador del pràcticum.
També supervisa l’elaboració i la distribució dels certificats de les infermeres de les unitats docents.
Finalment, acull i orienta els nous professors.
 
Coordinador de pràcticum d’atenció primària i sociosanitària (CPAP)
És l’interlocutor, juntament amb el director del Departament, de la negociació de les places de pràctiques amb els responsables de l’ICS i altres empreses assistencials.
 
Un cop aprovats els calendaris acadèmics, el responsable del pràcticum presenta la provisió de places en funció del nombre d’estudiants matriculats i del perfil del pràcticum, tant per a les assignatures obligatòries com per a les mencions i els Erasmus, d’acord amb la valoració feta amb el professorat associat infermer sobre el curs anterior.
 
En rebre les places adjudicades, el CPAP sol·licita a la Gestió Acadèmica la confecció de les cartelleres de pràctiques i assigna les places en funció del recorregut que ha de fer cada estudiant. 
 
També té, com a responsabilitat, assignar el professorat associat infermer a cadascun dels pràcticums.
 
Aplica els criteris establerts per a l’assignació especial d’horaris de pràctiques.
 
En acabar els períodes de pràctiques, sol·licita a la Gestió Acadèmica d’actualitzar el recorregut de l’estudiant.
 
Qualsevol canvi que es pugui produir en la programació dels estudiants, tant des de la Facultat com des de l’atenció primària, l’ha de tractar exclusivament el coordinador del pràcticum.
 
Professor coordinador de l’assignatura Pràcticum o Pràctiques Externes
És el responsable de planificar l’assignatura, coordinar les places de pràcticum i coordinar el professorat que fa el seguiment del pràcticum.
Elabora la guia docent del pràcticum.
Planifica, juntament amb el CPH, la distribució d’estudiants.
Comunica als professors associats la distribució d’estudiants i serveis. És l’interlocutor d’aquests professors.
Proporciona als professors assignats al seu pràcticum la documentació necessària per desenvolupar-lo.
Fa el seguiment del pràcticum i de les incidències d’aquest, que notifica al coordinador del pràcticum. Rep les avaluacions fetes pel professorat i és el responsable de signar les actes.
 
A l’inici i al final del període, fa una reunió conjunta amb tot el professorat associat amb la finalitat de valorar el procés i els resultats del pràcticum i de proposar-hi millores, si cal.
Revisa, amb tots els altres responsables de les assignatures de Pràcticum, les activitats educatives i la documentació que cal utilitzar.
Presenta als estudiants la guia del pràcticum i la metodologia d’avaluació.
És el responsable de rebre les incidències dels estudiants i de planificar les incidències d’assistència a pràctiques quan aquestes siguin puntuals, no per absències llargues.
 
Professor associat infermer
És el professor que fa el seguiment d’un conjunt d’estudiants que desenvolupen les pràctiques en diferents centres o serveis assistencials.És el tutor que fa de facilitador de l’aprenentatge en les sessions de discussió dels plans de cures.
Col·labora amb el coordinador de l’assignatura per definir els objectius i les activitats i per elaborar els documents d’avaluació de les assignatures de Pràcticum.
És el responsable de contactar amb els serveis de pràctiques, com a mínim amb 15 dies d’antelació, per comunicar-los la data d’arribada dels estudiants i concretar la infermera docent del centre o servei assistencial que es farà càrrec de cada un dels estudiants.
Assisteix i participa a la presentació del pràcticum als estudiants.
Presenta l’estudiant al servei el dia de l’inici del pràcticum.
Vetlla pel procés d’aprenentatge de l’estudiant i la normativa del pràcticum.
Duu a terme les sessions de discussió de plans de cuidatge.
Fa el seguiment de l’estudiant durant el pràcticum. Recull les incidències puntuals de les pràctiques i les comunica al professor coordinador de l’assignatura de pràcticum corresponent.
Avalua l’estudiant juntament amb la infermera tutora i presenta l’informe final d’avaluació a l’estudiant. Entrega la documentació d’avaluació al professor coordinador de l’assignatura de Pràcticum en la data indicada.
És responsable de lliurar al professor responsable de l’assignatura els noms dels associats clínics docents amb les hores que han tutoritzat cada estudiant i els seus DNI.
És el responsable de lliurar als supervisors de les unitats els certificats de col·laboració de les infermeres.
Assisteix a les reunions programades amb el responsable de l’assignatura de Pràcticum per a la planificació, el seguiment, l’avaluació i la millora de les pràctiques.
Custodia durant dos anys l’avaluació de l’estudiant i els treballs generats per aquest.
És responsable de comprovar i controlar el compliment de l’horari de l’estudiant i aplicar les penalitzacions corresponents per manca de responsabilitat.
 
 
Associat clínic docent
És la infermera assistencial que tutela l’estudiant mentre fa el pràcticum en un centre assistencialo sociosanitari.
Col·labora en el procés de planificació de les pràctiques: documents, planificació dels cuidatges que ha de fer l’estudiant sota la seva tutela i elaboració d’instruments d’avaluació.
Planifica les pràctiques segons els resultats d’aprenentatge que cal assolir durant el pràcticum, coordinant-se amb el professor associat de la Universitat.
Guia l’estudiant en la planificació, la implementació i l’avaluació dels plans de cuidatges infermers.
Consensua amb l’estudiant totes les accions que aquest ha de desenvolupar relacionades tant amb els cuidatges propis com amb els interdependents, i l’ajuda a justificar-les.
Tutela l’estudiant durant totes les accions que aquest ha de desenvolupar relacionades amb els cuidatges, tant propis com interdependents.
Ajuda l’estudiant a aplicar coneixements i habilitats segons cada problema i a gestionar els recursos necessaris, tant propis com de l’entorn.
Ajuda l’estudiant a integrar-se i a participar en les activitats de l’equip assistencial.
Informa l’estudiant, de manera continuada, del seu procés d’aprenentatge, consensuant amb aquest aspectes de millora.
Elabora un informe d’avaluació escrit, amb punts forts i propostes de millora, a la meitat del període de pràctiques i el lliura a l’estudiant.
Avalua l’estudiant per escrit al final del període de pràctiques, indica aspectes de millora per al proper pràcticum o per a la pràctica professional i lliura el document al professor associat de la Universitat.
Assisteix a la reunió del final del període amb el professor associat de la Universitat per valorar el procés i els resultats, i proposa aspectes de millora.
 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona