A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria  Responsabilitats 

Treball Fi de Grau Infermeria


Diagrama del procés de TFG al Grau d'Infermeria

Descripció general
Etapes
 Responsabilitats 
Calendari
Dipòsit digital

Responsabilitats del procés de TFG i funcions


Responsabilitats de l’estudiant
L’estudiant del TFG és el que s’ha matriculat a 4rt. i reuneix els requeriments definits anteriorment, amb les següents responsabilitats:
-Assistir a totes les tutories planificades .
-En cas de participar en un programa de mobilitat, sol·licitar tutoria al professorat per via electrònica.
-Seguir totes les activitats programades.
-Seguir els suggeriments del/la tutor/a.
-Presentar amb puntualitat els treballs, segons assenyala el cronograma del TFG.
-Presentar el treball final en el període establert amb un dossier per escrit i electrònic.
-Realitzar la defensa oral del TFG de manera individual el dia i l’hora establert segons el calendari del tribunal.
-Lliurar el consentiment escrit si vol publicar el treball en el Dipòsit Digital de Documents en cas de ser seleccionat dins dels que tenen la nota final més elevada.

Responsabilitats del/ la coordinador/a del TFG
El/la coordinador/a del TFG és un/a professor/a del Departament d’infermeria amb titulació d’infermera anomenada de comú acord entre el coordinador de la titulació del Grau en Infermeria i la direcció del Departament d’Infermeria, amb les següents responsabilitats:
-Informar als estudiants de 3er i de 4rt. del procés de matricula i selecció de temes de recerca i professorat.
-Convocar les reunions de professorat per la planificació, seguiment i valoració del TFG.
-Presidir la comissió d’avaluació del TFG.
-Sol·licitar al professorat les propostes de tema de recerca i una breu explicació i fer-ne una valoració global.
-Gestionar el programa informàtic amb gestió acadèmica.
-Coordinar al professorat per la publicació dels temes amb una breu descripció i el número d’estudiants per cada tema.
-Planificar les tutories de TFG amb les activitats a realitzar i les dates de lliurament de treballs i d’avaluacions.
-Recollir les preguntes de recerca dels estudiants que li envien els tutors.
-Gestionar les incidències tractades per la comissió del TFG.
-Supervisar els títols de cada TFG amb català, espanyol i anglès i enviar-los a gestió acadèmica.
-Planificar els tribunals , publicar-los i coordinar-los.
-Coordinar les revisions de les avaluacions dels TFG quan els estudiants ho sol·liciten.
-Signar les actes de qualificacions.
-Custodiar els TFG, respectant la normativa de la universitat.
-Assistir a les reunions del consell de 4rt curs.
 
Responsabilitats de/la professor/a – tutor/a
La direcció del departament d’Infermeria determina el professorat per tutoritzar als estudiants. Les responsabilitats del professorat/tutor són les següents:
-Introduir en el programa informàtic les ofertes del TFG amb una breu descripció i el nombre d’estudiants a tutoritzar.
-Assistir a les reunions de planificació, seguiment, valoració i millora del TFG.
-Revisar periòdicament els esborranys de cada lliurament planificat i aportar el feedback corresponent.
-Fer el seguiment dels aprenentatges de  l’estudiant mitjançant les tutories planificades.
-Enviar al/ la coordinador/a del TFG el títol del projecte de cada estudiant  tutoritzat en català, castellà i anglès per fer constar al Suplement Europeu al Titol.
-Sol·licitar als estudiants el consentiment escrit per publicar el TFG al dipòsit digital de documents de la UAB.
-Avaluar a l’estudiant de manera formativa, aplicant el document d’avaluació corresponent per cada lliurament de treball.
-Formar part dels tribunals per la defensa oral  que li corresponen i avaluar als estudiants.
-Col·laborar en la revisió de les avaluacions del TFG.
-Formar part de la comissió d’avaluació del TFG quan ho designi el/la coordinador/a del TFG.
 
Responsabilitats de la comissió d’avaluació del TFG
Aquesta comissió està formada per: el/la coordinador/a del TFG; el/la coordinador/a de la titulació; el/la coordinador/a de 4rt. curs; un professor/a – tutor/a  del TGF amb caràcter rotatori. Amb les següents responsabilitats:
-Revisar els problemes i les  preguntes de recerca de tots els estudiants, veure que no hi hagi coincidències i establir propostes de millora si s’escau.
-Resoldre els problemes derivats de les revisions de treballs.
-Resoldre qualsevol problema derivat dels TFG.
-Seleccionar els treballs amb la qualificació més elevada per publicar al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.
 
Responsabilitats de la gestió acadèmica
-Donar d’alta la convocatòria al programa informàtic, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG i del departament.
-Donar d’alta al programa informàtic els/les tutors/es i el/la coordinador/a, segons les dades aportades pel departament d’Infermeria i la Coordinació del Grau.
-Donar suport a la Coordinació del TFG en la gestió de l’assignació del TFG en el programa informàtic.
-Publicar/comunicar, juntament amb la Coordinació del TFG, el resultat de l’assignació del TFG.
-Registrar el títol de projecte de recerca de cada estudiant: català, castellà, anglès, segons les dades aportades per la Coordinació del TFG.
-Gestió i actualització del calendari i web
 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona