A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria  Procés 

Pràcticum Grau d'Infermeria


Descripció general
Qüestions prèvies
 Procés 
Riscos laborals
Responsabilitats
Responsabilitats alumnes
Horaris
Centres de pràctiques

Procés


A partir dels convenis marc signats per la UAB amb els centres assistencials es confirmen les places de pràctiques. Abril-juny.
 
Les direccions d’infermeria i els responsables de formació continuada de les empreses assistencials confirmen les places i les que tenen conveni específic aporten el nom i el cognom de les infermeres tutores externes.
 
S’elabora el recorregut que fa cada estudiant d’acord amb el perfil d’infermeria generalista de la titulació. Juny.
 
S’elaboren les cartelleres per informar sobre el centre, el tipus de servei assistencial i el nombre de places per període, el supervisor del servei o adjunt a la direcció, i el professor associat de la Universitat que tutelarà els estudiants d’aquest servei. Juny.
 
La Gestió de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron (UDVH) elabora les targetes identificatives de l’estudiant durant el mes de juliol i al setembre s’actualitzen. Juliol.
 
L’estudiant pot presentar una sol·licitud a la Gestió de la UDVH, mòdul Nord, per demanar un torn de pràctiques en cas de tenir un contracte laboral de 15 hores setmanals com a mínim. També es pot demanar per motius acadèmics (coincidència d’assignatures) i per maternitat fins a 12 mesos del nadó. Es publica al web el calendari per presentar la sol·licitud. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds no s’accepta cap més sol·licitud ni tampoc hi ha possibilitat de canvi de l’horari assignat.
 
El professor responsable de l’assignatura valora la possibilitat d’assignació al torn demanat, sempre prioritzant la formació i el recorregut planificat per la Comissió de Pràcticum per a cada estudiant.En cap cas aquesta sol·licitud representa el compromís de la Universitat d’assignar el torn demanat.
 
Als estudiants que es matriculen de dues assignatures de diferents cursos que coincideixen en el temps, una de les quals és un pràcticum, no se’ls garanteix un torn de pràctiques compatible amb les assignatures teòriques. Tot i això, poden fer una sol·licitud, que han de presentar a la Gestió  de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord, i el professor responsable valorarà si l’estudiant pot fer les pràctiques. Juliol i setembre.
 
La Gestió  de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron lliura les targetes d’identificació de l’estudiant i les claus de les taquilles als estudiants de segon i als que han fet un trasllat de centre. Primera setmana de desembre.
 
La Gestió de la UDVH assigna les places als estudiants i envia a la Gestió Acadèmica de Bellaterra l’oferta de pràctiques dels centres assistencials amb convenis específics perquè prepari aquests convenis i els enviï als centres corresponents per tal que els signi el gerent. Quan arriben a la Facultat s’envien a la Gestió de la UDVH perquè els signin els estudiants el dia de la presentació de pràctiques (segons el pràcticum: al setembre, PIV; al gener, PII; al març, Pràctiques Externes).
 
Posteriorment, el coordinador dels pràcticums envia l’assignació dels estudiants als responsables de formació continuada per tal que revisin que els serveis i les places de pràctiques estan disponibles. Una vegada confirmada l’assignació, el professor responsable de l’assignatura la publica al Campus Virtual com a mínim 15 dies abans de l’inici de les pràctiques.
 
El professor associat infermer de la Universitat contacta amb el supervisor o adjunt a la direcció de cada servei o centre per informar-lo del nombre d’estudiants assignats al servei o centre i per demanar el nom de la infermera tutora externa per a cada estudiant. El professor associat presenta a les infermeres els documents del pràcticum i d’avaluació.
 
El professor responsable de l’assignatura fa la presentació d’aquesta abans de l’inici de les pràctiques. L’estudiant ha d’assistir obligatòriament a aquesta presentació i ha de signar el compromís ètic i lliurar-lo al professor associat infermer.
 
L’associat clínic docent i el professor associat infermer, conjuntament, fan una avaluació escrita a la meitat del període i al final, i en lliuren una còpia a l’estudiant i els originals al professor responsable d’assignatura.
 
El professor associat infermer registra els dos cognoms i el nom de cada associat clínic docent, el DNI i el nombre d’hores que ha col·laborat, i lliura la informació al professor responsable de l’assignatura, que la presenta a la Gestió de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron, mòdul Nord, perquè emeti els certificats de docència.
 
Posteriorment, aquests certificats es lliuren al professor associat infermer perquè els distribueixi als supervisors dels diferents serveis. La Gestió de la Unitat Docent de la Vall d’Hebron registra la sortida d’aquests documents abans de lliurar-los al professor associat.
 
 
COMISSIONS DE PRÀCTIQUES
Comissió de Pràcticum
 
Formada pel professor coordinador del pràcticum i el professorat que fa el seguiment del pràcticum. La seva finalitat és planificar l’assignatura, distribuir les places, planificar les activitats, elaborar instruments d’avaluació, i valorar els pràcticums i les propostes de millora per al proper curs.
 
Comissió de Pràctiques
 
Aquesta comissió està formada per: el coordinador de pràctiques, el coordinador de la titulació, el coordinador de cada assignatura de pràctiques i el professorat associat infermer. Té les responsabilitats següents:
— Definir els recorreguts de les pràctiques de cada estudiant.
— Revisar i consensuar els documents d’avaluació de les pràctiques.
— Valorar el procés i els resultats de cada assignatura.
— Resoldre qualsevol problema derivat de les pràctiques i de l’avaluació d’aquestes.
— Valorar les situacions especials que es produeixen als pràcticums i que poden comportar una sanció per a l’estudiant.
Aquesta comissió es reuneix dues vegades a l’any per tal de valorar les situacions especials. S’ha d’aixecar acta de les resolucions que es prenguin i l’han de signar tots els integrants de la Comissió.


 

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona