A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau infermeria  Etapes 

Treball Fi de Grau Infermeria


Diagrama del procés de TFG al Grau d'Infermeria

Descripció general
 Etapes 
Responsabilitats
Calendari
Dipòsit digital

Etapes del TFG


Etapa 1: Matriculació de l'assignatura TFG
La Coordinadoradel TFG, farà una sessió informativa del funcionament general de l’assignatura al final del segon semestre de 3r curs de Grau d’Infermeria.
L'estudiant/a es podrà matricular de l'assignatura en el període establert (en l'automatrícula, com una assigantura més) i això li donarà accés als diferents espais de la web de la UAB (la “Intranet i Campus Virtual”) on haurà de fer alguns dels tràmits administratius i acadèmics relacionats amb el TFG.

Etapa 2: Consultar l'oferta de propostes del TFG i de tutors
Al començament de curs, la Coordinadora del TFG farà una segona sessió informativa on presentarà de manera detallada el calendari d’activitats acadèmiques i administratives de l’assignatura i les instruccions de com dur-les a terme. Per orientar la tria del tema es facilitarà un document amb un recull de propostes. Tota la informació es publicarà en l’espai del Campus Virtual de l’assignatura TFG.
Cada tutor/a de TFG publicarà les seves ofertes de temes generals pel desenvolupament del TFG, en base a la seva experiència professional o línees d’investigació, així com el nombre màxim d’estudiants que podrà tutoritzar. Els estudiants tindran accés a aquesta informació mitjançant el programa “Sigm@” disponible a la Intranet de la UAB (http://sia.uab.es).
Els estudiants podran consultar els professors per clarificar idees i perfilar els temes de recerca abans de tramitar la sol·licitud d’inscripció definitiva.

Etapa 3: Inscripció del TFG
Els estudiants podran formalitzar la inscripció del TFG seguint les instruccions publicades en l’espai del Campus Virtual de l’assignatura en el termini de temps establert al calendari d’activitats.
Hauran de seleccionar totes les ofertes publicades segons el seu ordre de  preferència. Per exemple, si hi ha un total de 18 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la seva sol·licitud d’inscripció les 18 ofertes però ordenades, posant en els primers llocs les que més li agradin i al final les que menys, segons les seves preferències. D’aquesta manera es pretén evitar que cap estudiant/a, un cop feta l’assignació, quedi sense tutor.
Durant el període d’inscripció els estudiants podem canviar l’ordre d’ofertes en la petició tantes vegades com vulguin fins la definitiva, que serà l’última abans de finalitzar el termini d’inscripció. En acabar el termini no es podran fer més modificacions en la petició d’inscripció.
Es podrà imprimir i desar un resguard de la inscripció.

Etapa 4: Assignació del TFG i de tutor
L’assignació d’ofertes es farà de manera automàtica pel programa, tenint en compte les preferències dels estudiants i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor/a i seguint com a criteri principal la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudiants. En cas d’empat, s’utilitzarà com a següents criteris el nombre de crèdits ECTS aprovats.
La Coordinadorade l’assignatura revisarà i validarà l’assignació automàtica. També resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés.
Cada estudiant/a podrà consultar l’oferta assignada en el mateix programa Sigm@ i en el seu expedient acadèmic.
Un cop publicada l'assignació del TFG i de tutor/a, l'estudiant té dret a renunciar-hi. Els tràmits els haurà de fer el propi estudiant/a aGestió Acadèmica, en el termini establert en el calendari. Els estudiants que no renuncien a l'assignació del TFG i de tutor/a s'entén que accepten automàticament l'assignació.
La Coordinadorade l'assignatura comunicarà els resultats de l’assignació als professors.
Tots els estudiants sense excepció hauran de contactar amb el seu tutor/a assignat. Aquells estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al tutor/a la seva situació, així com qüestions pràctiques, com ara diferència horària i mitjà de comunicació (correu electrònic, skype) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.

Etapa 5: Validació de propostes
Un cop tancat el procés d’assignació, els estudiants concretaran la seva  pregunta/problema d’investigació i la presentaran al seu tutor/a. En aquest període poden fer-se consultes als tutors corresponents per mirar de concretar i perfilar la pregunta.
Els tutors revisaran i enviaran a la Coordinadora d’assignatura la proposta de cada estudiant/a, qui en la Comissió del TFG, formada per professors que participen en l’assignatura, las presentarà per la seva revisió i validació final. El criteri bàsic d’acceptació de les propostes serà que es centrin sobre aspectes concrets i definits dins l’àrea de competències de la infermera.

Etapa 6: Tutories
L’estudiant/a ha de respectar i seguir el calendari planificat per les tutories i l’elaboració i presentació dels lliuraments parcials del TFG, que es distribueixen al llarg del curs, de novembre a maig. Es programen 4 tutories presencials d’assistència obligatòria, que seran virtuals en el cas dels estudiants que es trobin en període de mobilitat i fins que tornin. Les tutories seran individuals o en grup a criteri del tutor/a. La durada de les tutories en grup no superarà les 2 hores. En aquestes els tutors orienten sobre el contingut i format dels diferents apartats del projecte de recerca, que l’estudiant haurà d’entregar en 3 lliuraments. Abans del lliurament definitiu i amb l’antelació suficient, els estudiants enviaran al seu tutor/a un esborrany de cadascun dels 3 lliuraments a fer i rebran del seu tutor/a correccions de forma escrita o oral. En el Campus Virtual hi hauran disponibles guies amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.

Etapa 7: Lliurament i avaluació del TFG
Com a resultat de la seva dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor/a, l'estudiant/a ha de ser capaç d'elaborar un TFG que ha de presentar a finals de maig. La versió final escrita amb paper i també amb format electrònic es presenta al tutor/a per avaluar-la, la data de presentació consta al calendari d’activitats del TFG, publicat al Campus Virtual de l’assignatura. enlace
El tutor/a farà 3 informes d’avaluació continuada del treball: en el primer i segon informe valorarà el contingut de la memòria escrita i en el tercer farà una valoració global de la presentació de la memòria escrita i de la participació de l’estudiant/a en els tutories. Els informes d’avaluació es basen en rúbriques que han estat consensuades per tot el professorat, per assegurar l’homogeneïtat dels criteris. Aquests informes donaran un 70% de la nota final de l’assignatura. En el cas d’una puntuació inferior a 5 en el primer informe d’avaluació l’estudiant/a no podrà continuar el TFG i la seva qualificació serà de “No presentat”.
La defensa oral del TFG és realitzarà la primera setmana de juny davant dos o tres docents, en cap cas participarà el professor/a que hagi tutoritzat a l’estudiant. Aquests professors no coneixen els treballs a priori i només avaluaran el disseny del material audiovisual, l’exposició, el llenguatge verbal i no verbal i la comprensió que demostri l’estudiant/a sobre el projecta treballat. La qualificació de la defensa representa un 30% de la nota final de l’assignatura. L’assignatura del TFG s’aprova amb una nota final global de 5.
La Coordinadora del TFG, a banda d'introduir les notes a l'acta, informarà a Gestió Acadèmica del títol final del TFG presentat per l'estudiant (en castellà, català i anglès) que constarà en el títol de Grau, el que li dona un valor afegit per al Suplement del Títol Europeu.
Els TFG que obtinguin les qualificacions més altes tindran l’opció, amb el permís de l’autor/a, de ser publicats en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB.


Per a més informació es pot consultar la “normativa del TFG” a la web de la Facultat.

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona