A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau fisioteràpia  Etapes del treball fi de grau 

Treball Fi de Grau Fisioteràpia


Diagrama del procés de TFG al Grau de Fisioteràpia

Descripció general
 Etapes del Treball Fi de Grau 
Cartacterístiques del TFG
Responsabilitats
Dipòsit digital
Calendari

Etapes del TFG


Etapa 1: Matriculació de l’assignatura TFG

L’estudiant/a es podrà matricular de l’assignatura TFG, juntament amb la resta d’assignatures, dins el període de matrícula establert cada curs acadèmic. Un cop matriculat el TFG, tindrà accés als diferents espais web de la UAB (la “Intranet i Campus Virtual”) on tindrà tota la informació, i realitzarà els diferents tràmits administratius i acadèmics corresponents.

Etapa 2: Consultar l’oferta d’àrees de coneixement / línies de recerca i tutors

Al començament del curs, el coordinador/a del TFG farà una sessió informativa on presentarà de manera detallada la dinàmica de l’assignatura TFG, el calendari d’activitats acadèmiques i administratives de l’assignatura i les instruccions de com dur-les a terme. Per orientar l’elecció del tema, cada tutor publicarà els temes generals pel desenvolupament del TFG, en base a la seva experiència professional o línies de recerca, així com el nombre màxim d’estudiants que podrà tutoritzar. Els estudiants tindran accés a aquesta informació mitjançant el programa Sigm@, disponible a la intranet de la UAB.

Etapa 3: Inscripció del TFG
 
Els estudiants podran formalitzarla inscripció del TFG seguint les instruccions publicades en l’espai del Campus Virtual de l’assignatura en el termini de temps establert al calendari d’activitats. Hauran de seleccionar les àrees de coneixement ofertes segons el seu ordre de  preferència. Per exemple, si hi ha un total de 6 ofertes publicades, l’estudiant haurà d’incloure en la seva sol·licitud d’inscripció les 6 ofertes però ordenades, posant en els primers llocs les que més li agradin i al final les que menys, segons les seves preferències. D’aquesta manera es pretén evitar que cap estudiant/a, un cop feta l’assignació, quedi sense tutor.

Durant el període d’inscripció els estudiants podem canviar l’ordre d’ofertes en la petició tantes vegades com vulguin fins la definitiva, que serà l’última abans de finalitzar el termini d’inscripció. En acabar el termini no es podran fer més modificacions en la petició d’inscripció. Es podrà imprimir i desar un resguard de la inscripció.
 
Etapa 4: Assignació del TFG i del tutor
 
L’assignació d’ofertes la realitzarà el coordinador/a de l’assignatura, tenint en compte les preferències dels estudiants i el nombre màxim d’estudiants que tutoritza cada professor/a. Donat que els treballs es realitzaran preferentment en grups de dos alumnes, es recomana que els alumnes s’organitzin en parelles en el moment de fer la sol·licitud a un àrea de coneixement. Quan una determinada àrea de coneixement tingui més sol·licituds dels estudiants que tutors, s’aplicarà el criteri de nota mitjana d’expedient acadèmic. Quan els estudiants que optin a un mateix TFG tinguin la mateixa nota d’expedient, s’utilitzarà com a següent criteri el nombre de crèdits ECTS superats, assignant el TFG a aquells que tinguin més crèdits superats.

El coordinador/a de l’assignatura resoldrà les incidències que s’hagin produït en el procés i comunicarà els resultats de l’assignació al professorat tutor. Cada estudiant/a podrà consultar el TFG assignat al mateix enllaç (http://sia.uab.es) i al seu expedient acadèmic.

Tots els estudiants, sense excepció, hauran de contactar amb el tutor/a assignat. Aquells estudiants que es trobin en període de mobilitat comunicaran al seu tutor/a la seva situació, així com qüestions pràctiques com ara la diferència horària i mitjà de comunicació (correu electrònic, Skype,...) que utilitzarà per fer el seguiment del TFG durant aquest període.


Etapa 5: Validació de propostes
 
Un cop tancat el procés d’assignació, els estudiants concretaran la seva pregunta / problema d’investigació i la presentaran al seu tutor/a. En aquest període, poden fer-se consultes als tutors corresponents per mirar de concretar i perfilar la pregunta.
 
Els tutors revisaran i enviaran al coordinador/a de l’assignatura, la proposta de cada estudiant/a, qui en la Comissió del TFG, formada per professors que participen en l’assignatura, les presentarà per la seva revisió i validació final. El criteri bàsic d’acceptació de les propostes serà que es centrin sobre aspectes concrets i definits dins de l’àrea de competències del fisioterapeuta.
 
 
Etapa 6: Tutories

L’estudiant/a ha de respectar i seguir el calendari planificat per les tutories, i l’elaboració, presentació i lliuraments parcials del TFG, que es distribueixen al llarg del curs, d’octubre a maig. Es programen 3 tutories presencials d’assistència obligatòria, que seran virtuals en el cas dels estudiants que es trobin en període de mobilitat, i fins que tornin:

La primera tutoria serà individual o en grup a criteri del tutor/a, les tutories restants seran individuals. S’aconsella que les tutories no superi les 2 hores de duració. Els tutors orientaran l’estudiant sobre el contingut i format dels diferents apartats del projecte de recerca.

Abans del lliurament definitiu, i amb antelació suficient, els estudiants enviaran al seu tutor/a un esborrany del projecte definitiu i rebran les indicacions i correccions oportunes, verbalment o per escrit. En el campus Virtual hi haurà disponible la normativa, la guia docent i les rúbriques del TFG amb la finalitat d’orientar i homogeneïtzar el treball dels estudiants.


Etapa 7: Lliurament i avaluació del TFG

Com a resultat de la seva dedicació al llarg del curs i les orientacions del tutor/a, l’estudiant ha de ser capaç d’elaborar un TFG que ha de presentar en els terminis corresponents.

La versió escrita final amb paper i també en format electrònic es presenta al tutor/a per avaluar-la. La data de presentació constarà al calendari d’activitats del TFG, que també es publicarà al Campus Virtual de l’assignatura a cada Unitat Docent.

El tutor/a farà un informe d’avaluació continuada del treball, en un format consensuat pel professorat per assegurar l’homogeneïtat de criteris. Aquests informes suposaran un 10% de la nota final de l’assignatura.
 
La defensa oral del TFG es realitzarà davant d’un tribunal format pe representats de l’àrea de coneixement del treball. En cap cas participarà el tutor/a del TFG. La qualificació de la defensa representa un 10% de la nota final de l’assignatura.
 
La nota final de l’assignatura TFG es calcularà en base a: 50% treball escrit + 10% defensa oral + 10% informe del tutor + 10% informe bibliomètric + 20% nota obtinguda en examen de Metodologia Científica. Es premiarà amb un 10% addicional les memòries redactades en llengua anglesa amb bon ús de la terminologia científica.

Per a més informació es pot consultar la “normativa del TFG” a la web de la Facultat.

Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona