A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Grau fisioteràpia  Descripció general 

Treball Fi de Grau Fisioteràpia


Diagrama del procés de TFG al Grau de Fisioteràpia

 Descripció general 
Etapes del Treball Fi de Grau
Cartacterístiques del TFG
Responsabilitats
Dipòsit digital
Calendari

Descripció general


Introducció

El Treball Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria de 12 ECTS que l’estudiant matricula l’últim curs dels estudis, i que desenvolupa de forma autònoma amb la supervisió d’un professor tutor.

L’assignatura TFG es complementa amb diferents activitats que tenen l’objectiu principal d’introduir l’estudiant en la metodologia de la investigació com a mètode per generar coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l’exercici professional en Fisioteràpia.

Totes les activitats del TFG van encaminades a l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que permetin avaluar les competències específiques del Grau de Fisioteràpia, així com les generals i transversals que consten a la titulació. (Consulteu la guia docent de l’assignatura).

L’estudiant selecciona els coneixements necessaris de la titulació, les habilitats i gestiona els seus recursos per elaborar, amb autonomia, un projecte de recerca.


Característiques bàsiques del TFG

L’objectiu del TFG és que l’estudiant, de manera individual sigui capaç d’integrar coneixements i habilitats per elaborar de forma autònoma un projecte de recerca aplicat en Fisioteràpia. Aquest treball, malgrat les variacions inherents a les diferents tipologies, implica:
 • Formular un problema o pregunta de recerca.
 • Realitzar una revisió bibliogràfica sobre l’evidència científica que existeix sobre el problema de recerca.
 • Redactar els antecedents o marc teòric, base científica de la pregunta d’investigació.
 • Formular la hipòtesi i els objectius d’investigació.
 • Precisar la metodologia idònia per assolir els objectius de la recerca.
 • Considerar els possibles conflictes ètics.
 • Justificar la utilitat i aplicació dels resultats de la recerca.
 • Elaborar un pla de treball amb un cronograma que garanteixi que el projecte de recerca es viable en el temps.
Les etapes principals del TFG són: la matriculació de l’assignatura, la inscripció del TFG, l’assignació, les tutories, el lliurament d’esborranys, el lliurament definitiu, la defensa, davant un tribunal, i la qualificació oficial.

Al calendari del TFG es publicaran les dates i terminis de cadascuna de les etapes.


Alumnes en programes de mobilitat i intercanvi
 
D’acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, el TFG no es pot cursar a una universitat estrangera. Per tant, si durant el curs, l’estudiant es troba en un Programa de Mobilitat (Erasmus, SICUE, Propi) i decideix fer una assignatura d’aquest tipus a fora, no podrà convalidar-la per l’assignatura del TFG del seu pla d’estudis a la UAB.
 
Els estudiants del grau de Fisioteràpia que es trobin en un període de mobilitat poden cursar l’assignatura del TFG a distancia, però han de seguir les mateixes etapes i els mateixos terminis del calendari establert que la resta de companys.Requisits de matriculació del TFG
 
Els requisits de matriculació del TFG, segons la normativa genèrica i la normativa de permanència de la UAB, s’hi poden matricular els estudiants de 4rt curs de Grau de Fisioteràpia que acompleixin els requisits establerts:
 • Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d’estudis
 • Tenir superada l’assignatura troncal de Metodologia científica i Bioestadística
 • Coneixements mínims de l’anglès a nivell de comprensió de lectura
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona