A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis estrangers  Convalidació d'estudis (estrangers) 
Informació pròpia de la Facultat de Medicina
 Convalidació d'estudis (estrangers) 

Accés per convalidació d'estudis


Requisits
Pots accedir a una titulació per aquesta via si tens estudis universitaris estrangers totals o parcials no procedents de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea, o d'altres estats amb els quals s'hagi subscrit acords internacionals aplicables a l'accés a la universitat (d'acord amb el que s'estableix a l'article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació i a l'article 20 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre), i no has obtingut l'homologació dels estudis.

Un dels requisits necessaris és que es convalidin 30 o més crèdits de la titulació per a la qual sol·licites l'admissió. No obstant això, si es convaliden un 75 % o més dels crèdits totals de la titulació de destinació no hi podràs accedir, amb l'excepció d'aquells casos en què restin places vacants i el Rectorat de la UAB ho autoritzi.

A efectes de la convalidació de crèdits i de la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs, es consideren les qualificacions obtingudes fins al moment en què finalitza el termini de preinscripció.

En cas que a l'expedient acadèmic previ hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més, no pots accedir als estudis.

Si la convalidació és de 30 crèdits o més, no pots sol·licitar l'admissió a la UAB el mateix curs acadèmic per una altra via d'accés a la universitat. Si et convalidessin entre 1 i 29 crèdits, podries sol·licitar l'admissió per la via de la preinscripció universitària, únicament als estudis i al centre que consten a la resolució de convalidació, i amb una qualificació de 5. Si no se't convalida cap crèdit, has d'accedir a la universitat per les vies previstes a la normativa vigent.

Sol·licituds
Cada centre de la UAB publica anualment el nombre de places ofertes per a cada estudi, així com els criteris generals d'admissió i els terminis per dur a terme la preinscripció. En el calendari academicoadministratiu que aprova per a cada curs acadèmic el Consell de Govern de la UAB, es fixen les dates corresponents.

La sol·licitud ha d'anar adreçada al Rectorat de la UAB i s'ha de lliurar a la gestió acadèmica del centre al qual es vol accedir. S'ha de fer per a cada estudi i centre que es demani i cal acompanyar la sol·licitud de la documentació següent:
- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic (que fixa el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya en concepte d'estudi d'expedient acadèmic).
- Escrit de motivació.
- Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
- Certificat acadèmic personal.
- Pla d'estudis dels estudis d'origen.
- Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
- Sistema de qualificació de la universitat d'origen.
- Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació d'estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits fixats a la legislació es denegaran. Les sol·licituds que sí que compleixen els requisits s'ordenaran segons els criteris següents:

- En primer lloc, les persones procedents d'estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
- En segon lloc, les persones procedents d'estudis no afins.

Dins de cada grup s'ordenen les sol·licituds d'acord amb la baremació dels expedients acadèmics, en aplicació dels criteris fixats a la Normativa d'accés als estudis de la UAB, i publicats per cada centre.

Un cop signada la resolució d'admissió, el centre publica la relació de sol·licituds autoritzades, en llista d'espera i denegades.

Més informació
Accés al grau per convalidació d'estudis
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2017-2018
Calendari Acadèmic Administratiu 2017-2018
Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)
Servei d'equivalència de notes mitjanes de l'ANECA
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)
Ordre EDU/1161/2010 (països amb els que s'han subscrit acords internacionals)
Resolució del 6 de juliol de 2010
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona