A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Llicenciatures  Certificats 

Certificats


Certificat acadèmic i certificat de COU o batxillerat LOGSE

Per demanar un certificat acadèmic, t'has d'adreçar a la gestió acadèmica de la teva facultat o escola. Ho pots fer personalment, per correu ordinari, per correu electrònic o per fax.

El certificat pot ser del tipus següent:
a) Certificat acadèmic personal.
b) Trasllat d'expedient acadèmic.
c) Certificat per a programes d'intercanvi.
d) Altres.

Per demanar un certificat de COU o batxillerat LOGSE amb la qualificació de les PAU, has d'adreçar la sol·licitud a l'Àrea d'Afers Acadèmics i lliurar-la personalment, juntament amb la documentació requerida, al Registre General de la UAB (edifici A, campus universitari, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès).
També pots enviar la teva petició i la resta de documentació per correu certificat a:

Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d'Afers Acadèmics
Certificats COU/PAU
Edifici A
Campus universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)


Documentació

a) Certificat acadèmic
 •  Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
 •  Comprovant del pagament.

A la sol·licitud hi han de figurar les dades següents:

 • Nom i cognoms.
 • DNI o passaport.
 • Data de naixement.
 • Nacionalitat.
 • Adreça completa (carrer/plaça/avinguda i núm., població, província, codi postal).
 • Telèfon.
 • Centre de la UAB on has cursat els estudis.
 • Tipus de certificat que sol·licites.
 • Idioma en què vols que estigui redactat el certificat (català o castellà).
 • Data i la teva signatura.

Si ho especifiques, la gestió acadèmica et farà arribar el certificat per correu certificat amb justificant de recepció.

b) Certificat de COU o batxillerat LOGSE

 •  Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
 •  Comprovant del pagament.

L'Àrea d'Afers Acadèmics et farà arribar el certificat per correu certificat amb justificant de recepció a l'adreça indicada a la sol·licitud.


Preus

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials els estableix la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.


Pagament

a) Certificat acadèmic

1. Mitjançant un ingrés al compte bancari: 
CatalunyaCaixa 2013 0692 81 0201150993
A la teva sol·licitud hi has d'adjuntar el comprovant original de l'ingrés.

2. Amb moneder electrònic, targeta de dèbit o de crèdit, a la gestió acadèmica del centre.

3. Mitjançant un ingrés al compte corrent que s'indica a l'abonaré que et lliuraran a la gestió acadèmica. El pagament s'ha d'efectuar durant els 10 dies següents i has d'adjuntar a la sol·licitud l'abonaré segellat per l'entitat bancària.
També pots lliurar la sol·licitud i fer efectiu l'abonaré posteriorment, durant els 10 dies indicats.

b) Certificat de COU o batxillerat LOGSE

Mitjançant un ingrés al compte bancari: 
CatalunyaCaixa 2013 0692 81 0201150993
A la teva sol·licitud hi has d'adjuntar el comprovant original de l'ingrés.


Tingues en compte:

Idioma
Els certificats només es fan en català o en castellà.

Model de certificació
Les dades de l'expedient acadèmic se certifiquen només segons el model de certificat acadèmic personal establert per la UAB. No se certifiquen parts dels estudis.

Dades
Només se certifiquen les dades que estiguin documentades als arxius de la UAB.


Documentació relacionada

Certificat acadèmic. Sol·licitud
Certificat dels estudis de COU / LOGSE / PAU / Més grans de 25 anys. Sol·licitud
Inici Mapa web Webmaster FTI
2014 Universitat Autònoma de Barcelona