A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció  Majors de 45 anys 
Batxillerat
CFGS
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
 Majors de 45 anys 
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Majors de 45 anys


La reforma de la normativa d'accés a la universitat que es posa en marxa enguany preveu una nova via d’accés a la universitat per a les persones més grans de 45 anys i que no tinguin la titulació exigida per la normativa vigent.

Tot i això, els més grans de 45 anys que ho vulguin també poden accedir a la universitat cursant la prova per a més grans de 25 anys.

Requisits

  • No disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies.
  • Tenir 45 o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.

Estructura de la prova

Part general: cada un dels exercicis es puntua de 0 a 10 punts.

  1. Comentari de text: desenvolupament d’un tema general d’actualitat. La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d’interpretació i capacitat de construcció d’un discurs escrit.
  2. Llengua catalana.
  3. Llengua castellana.

La validesa de la qualificació d'aquesta part general és indefinida.

Entrevista personal: poden sol·licitar l'entrevista personal les persones que hagin superat la fase general. L'entrevista només es pot sol·licitar per a un únic estudi, centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa en què s'hagi fet la part general de la prova. La gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar-los la data i l'hora de l'entrevista.

L'entrevista es qualifica com a apte o no apte. Per superar l'entrevista, cal que el resultat sigui d'apte. La qualificació de l'entrevista només és vàlida per a l'any en el qual es duu a terme.

Nota d'admissió
Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4, i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, és necessari que la persona candidata obtingui, a l’entrevista personal, una qualificació d'apte.

Convocatòries
Les proves d’accés per a més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l’any. Cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden presentar de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

Matrícula
El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes és del 17 al 29 de febrer de 2016. Cal fer-ho mitjançant l'adreça https://accesnet.gencat.cat, tant per a les universitats públiques de Catalunya com per a la Universitat de Vic.

Per a l’accés de més grans de 45 anys es tenen reservades un 1 % de les places de cada titulació de grau.

Data de l'examen: 7 de maig.
Resultats: 24 de maig.
Període de sol·licitud de l'entrevista: del 6 al 9 de juny a través d'accesnet.gencat.cat.
Data de l'entrevista: pendent de definir per la facultat (amb la prèvia citació personal).

Més informació: http://www.gencat.cat/universitats

Inici Sobre el Web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona