A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció  Batxillerat internacional 
Preinscripció 2016-2017
Batxillerat
CFGS
 Batxillerat Internacional 
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris
Batxillerat no UE homologat

Batxillerat UE o conveni bilateral


Els estudiants que han acabat el batxillerat en un estat de la UE poden accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els alumnes espanyols que han superat la fase general de les PAU, si compleixen els requisits per accedir a la universitat en el seu país d’origen. Aquests estudiants poden presentar-se a la fase específica després d'obtenir la credencial corresponent que certifiqui que compleixen els requisits d’accés a la universitat en el sistema educatiu del seu país.

Sistemes educatius: estats de la Unió Europea, Suïssa, la Xina, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, batxillerat europeu o batxillerat internacional.

L’estudiant ha de verificar els requisits d’accés a través de la UNED. La informació relacionada es pot consultar a: http://www.uned.es/accesoUE.

Quan l’estudiant tingui la credencial de la UNED, ha de tramitar la preinscripció a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Més informació a través de la UNED:
Tel. 91 398 66 12
A/e: selectue@admi.uned.es

Cal tenir en compte que:

  • No poden accedir per aquesta via els alumnes que ja hagin accedit prèviament a una universitat espanyola.
  • Cal fer les proves d’aptitud personal d’aquelles titulacions que ho exigeixin.
  • Els estudiants no han de fer cap prova per acreditar la competència lingüística dels idiomes en què s’impartiran els ensenyaments a la UAB.
  • Les persones que tinguin qualificació de les PAU espanyola i també estrangera, només poden utilitzar una de les dues qualificacions d’accés.

Els estudiants que vulguin presentar-se a la fase específica han d'obtenir també la credencial corresponent. En aquest cas, poden fer la gestió de manera anticipada presentant la documentació provisional que es determini.

Nota d'admissió

La nota d’admissió es calcula amb la fórmula següent:

Qualificació de la credencial + (a · M1) + (b · M2)

On a i b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica, i M1 i M2 són les matèries de la fase específica en les quals s'ha tret la millor nota, si aquestes matèries estan vinculades a la mateixa branca de coneixement que el títol al qual es vol accedir.

Cal tenir en compte, però, que per poder ponderar les matèries de la fase específica, la nota de les proves ha de ser superior o igual a 5.

Si en la credencial no consta cap nota, es considera que és un 5.

Inici Mapa web
2017 Universitat Autònoma de Barcelona