A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Accés des de preinscripció  Majors de 45 anys 
Batxillerat
CFGS
Estudiants internacionals
Majors de 25 anys
 Majors de 45 anys 
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Majors de 45 anys


Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

També poden, de forma simultània, presentar-se a les proves d'accés per a més grans de 25 anys. Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves d'accés per a més grans de 25 anys i a les proves d'accés per a més grans de 45 anys.

Requisits

  • No disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies.
  • Tenir 45 o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.

Estructura de la prova

Part general: cada un dels exercicis es puntua de 0 a 10 punts.

  1. Comentari de text: desenvolupament d’un tema general d’actualitat. La finalitat de la prova és avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d’interpretació i capacitat de construcció d’un discurs escrit.
  2. Llengua catalana.
  3. Llengua castellana.

La validesa de la qualificació d'aquesta part general és indefinida.

Entrevista personal: poden sol·licitar l'entrevista personal les persones que hagin superat la fase general. L'entrevista només es pot sol·licitar per a un únic estudi, centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa en què s'hagi fet la part general de la prova. La gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar-los la data i l'hora de l'entrevista.

L'entrevista es qualifica com a apte o no apte. Per superar l'entrevista, cal que el resultat sigui d'apte. La qualificació de l'entrevista només és vàlida per a l'any en el qual es duu a terme.

Nota d'admissió
Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4, i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, és necessari que la persona candidata obtingui, a l’entrevista personal, una qualificació d'apte.

Convocatòries
Les proves d’accés per a més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l’any. Cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats es poden presentar de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

Matrícula
El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes és del 14 al 28 de febrer de 2018. 

Si vols fer les proves d'accés per a més grans de 45 anys o únicament presentar-te a l'entrevista personal de les proves d'accés per a més grans de 45 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya has de formalitzar la matrícula de les proves per Internet a Accesnet

Per a l’accés de més grans de 45 anys es tenen reservades un 1 % de les places de cada titulació de grau.

Data de l'examen: Dissabte 14 d'abril de 2018.
Resultats: A partir 9 de maig de 2018.

Si no has sol·licitat revisió de les teves qualificacions podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV), al portal Accesnet a partir del 14 de maig.

Si has sol·licitat revisió podràs consultar les qualificacions definitives a partir del 24 de maig i també podràs descarregar-te un certificat dels resultats de les proves amb codi segur de verificació (CSV) al portal Accesnet

Revisió de qualificacions: Del 9 a l'11 de maig de 2018 (tots dos inclosos)
Període de sol·licitud de l'entrevista: Del 5 al 7 de juny

Data de l'entrevista: pendent de definir per la facultat (amb la prèvia citació personal).

Més informació

Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona