SERVEI D'INFORMÀTICA

Objectiu del servei
El Servei d'Informàtica promociona l'ús de serveis avançats de telecomunicacions i l'accés de la comunitat universitària a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Amb aquesta finalitat ofereix solucions com ara l'hostatge de pàgines web (Hosting), de servidors dedicats propietat dels usuaris (Housing) i de servidors virtuals (Housing virtual).

Hostatge de pàgines web
 Allotjament de servidors 
Servidors virtuals

L'allotjament de servidors, o housing, consisteix en el lloguer d'espais, l'ús de la infrastructura de la sala i/o els recursos de producció necessaris per a allotjar un servidor propietat d'un usuari, el qual administra i/o gestiona l'aplicatiu que hi resideix.

El housing s'aconsella quan el sistema a implementar requereix una gran privacitat, capacitat de dades i velocitat. També es recomana quan l'usuari necessita llibertat per a instal·lar i administrar els aplicatius, sigui ell mateix o algú a qui contracti.

Característiques del servei
Sol·licituds
Tarifes

Qui pot contractar el servei?
Aquest servei s'ofereix a departaments, centres, instituts propis i àrees administratives de l'organització de la Universitat. També se'n poden beneficiar les institucions de l'Esfera UAB, prèvia signatura de conveni.
Les persones a títol particular no poden contractar aquest servei.

Durada del contracte
La periodicitat mínima del servei és d'un any natural que es cobrarà de manera immediata (del període inicial, tant sols se'n computarà a efectes econòmics la part proporcional), renovant-se automàticament a gener de cada any.

Requisits dels servidors
Per garantir la seguretat dels servidors i la qualitat del servei, només s'acceptaran aquells que es puguin incorporar en racks estàndards de 19".
En cas que el servidor no hagi estat adquirit en el moment de la sol·licitud del servei, el Servei d'Informàtica col·laborarà amb l'usuari per a facilitar-ne l'adquisició.

De la mateixa manera, tot servidor haurà d'estar protegit amb antivirus, tallafocs i sistema automàtic d'actualitzacions de sistema operatiu. Els usuaris i administradors hauran de respectar el Reglament del Servei d'Informàtica i les normatives relatives a seguretat. El Servei d'Informàtica es reserva el dret de desconnexió del servidor si es compromet el normal funcionament de la xarxa.

Requisits de la plataforma
Els servidors amb nivell de servei 2 hauran d'ajustar-se als requeriments d'explotació del Servei d'Informàtica, ja que l'administració es fa amb els seus mitjans.

Pel nivell de servei 2 s'acceptaran sistemes operatius Windows i GNU/Linux Debian, Suse i RedHat. En tot els sistemes s'exigeix que el mètode d'actualitzacions de sistema operatiu i de seguretat sigui automàtic.

El nivell de servei 0 no és restrictiu en quan a plataforma i/o sistema operatiu. Aquest fet s'haurà de tenir en compte en cas que es vulgui renegociar el nivell de servei, ja que comporta l'adeqüació del sistema, en els casos que sigui possible, o la sortida de la màquina de sala, en cas contrari.

Per lloguer d'espai de rack complet
Limitacions i característiques:

- Petjada de 600mm d'ample i de profunditat variable amb un màxim de 1200mm.
- Pes màxim de tots elements, inclosa la cabina, 750kg.
- Connexió elèctrica: 2 línies, cada una de CA monofàsica, 240V, 32A amb connector IEC 60309.
- Dissipació màxima de calor: 10kw
(** com a conseqüencia de l'anterior:
- Consum elèctric amb dues modalitats a escollir:
   1. les càrregues IT individuals estan connectades a les dues connexions simultàniament per aconseguir tolerància a fallida: 7kW.
   2. cadascuna de les càrregues IT individuals només estan connectades a una línia: 10kW.

- El sistema de limitació de dissipació pot ser automàtic per a servidors de consum modulable, implícit per suma de potències màximes inferiors al límit establert i/o monitoritzat i controlat pel S.I. accedint als mitjans i sensors instal·lats a la cabina).

- Accés a l'interior de la cabina: El S.I. haurà de tenir el mitjà (per exemple: clau del pany de la porta de la cabina) per a accedir a l'interior de la cabina per a casos d'aturada o desconnexions d'emergència o similars.

- Maquinari i cables normalitzats tant en toxicitat com inflamabilitat (ROHS, etc.).

- Maquinari i sistemes auxiliars continguts amb absència de fluids (refrigeració líquida, p. ex.).

Aquestes limitacions només fan que repercutir les limitacions globals de la instal·lació, si aquesta instal·lació augmenta la seva capacitat o eficàcia, o hi ha circumstàncies especials que ho fan possible es podrà convenir un límit superior.