Indagació i competència científica

Modalitat: virtual.
Adreçat a: professorat de secundària.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 16 de juliol de 2018.
Professorat: Jordi Domènech-Casal, professor de l’Institut de Granollers, formador al Departament d’Ensenyament i professor associat a la UAB.
Preu: 80€
Codi curs: 30063          Correu electrònic de contacte: ga.ice@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
El curs ofereix una visió pràctica sobre el desenvolupament de la competència científica, fent propostes d’activitats concretes i pràctiques en diversos eixos: el treball al laboratori (i la indagació i naturalesa del coneixement científic), el treball per projectes (projectes d’indagació), la relació ciència-societat (controvèrsies sociocientífiques) i l’avaluació (avaluació d’habilitats científiques). Com a part de l’activitat formativa, les persones participants transformen i desenvolupen activitats didàctiques per aplicar amb el seu alumnat.

Objectius:

 • Construir una visió pròpia de què significa competència científica, indagació (ECBI), i habilitats científiques.
 • Transformar les pràctiques transmissores o demostratives en pràctiques investigadores.
 • Saber aplicar les possibilitats del treball per projectes (ABP), i les controvèrsies, al desenvolupament de la competència científica.
 • Construir activitats i sistemes d’avaluació orientats a la competència científica.
Continguts:
 • Competència científica.
  • Dimensions de la competència científica: conceptual, procedimental, epistèmica.
 • Marc metodològic de la indagació.
  • ECBI.
  • Indagacions obertes, estructurades i tancades.
  • Formular preguntes investigables.
  • De pràctiques demostratives a pràctiques investigadores.
 • Els estudis de cas com a mètode ABP per a les ciències:
  • Projectes d’indagació.
  • Model, context i problema.
  • Seqüenciació d’activitats.
  • Les dimensions de la competència científica en ABP.
 • Controvèrsies sòcio-científiques.
  • Ciutadania crítica i Sci-tizenship.
  • Dinàmiques comunicatives per al treball amb controvèrsies.
 • Indagació i avaluació.
  • Avaluació d’habilitats de raonament científic: Protocol TSS.
Metodologia:
El curs es reparteix en 5 mòduls. Per a cada mòdul cal llegir diversos articles de didàctica o fonts i fer una activitat de revisió, transformació o proposta esquemàtica d’activitat. Al final de cada mòdul, es farà un comentari-retroacció incorporant elements de tots els participants. Al final del curs, en un mòdul final addicional, s’acompanya els participants en l’elaboració d’una presa de decisions i pla de treball per a la transformació de la pròpia pràctica.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per tenir dret al certificat caldrà fer com a mínim el 80% de les activitats i obtenir una valoració positiva del personal formador quan a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. En aquest curs, els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la presentació de les activitats proposades, la lectura dels materials proposats i la realització de la presa de decisions i pla de treball individual. 

Formulari d'inscripció