Pràctiques d'oratòria per a docents i altres professionals

Modalitat: curs presencial.
Adreçat a: professorat de tots els nivells educatius, especialment d'aquells àmbits en què la comunicació és rellevant.
Durada: 20 hores.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.      Horari: de 16 a 20h.
Lloc de realització: Campus Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
Professorat: Montserrat Vilà Santasusana, professora de la UAB i formadora de formadors.
Preu: 80€
Codi curs: 30077          Correu electrònic de contacte: ice.santpau@uab.cat

Places exhaurides

Presentació:
El domini de la comunicació oral és imprescindible per a la majoria dels professionals de qualsevol àmbit. La intenció del curs és proporcionar eines discursives i retòriques que permetin als assistents reflexionar sobre la seva pràctica comunicativa i incorporar-hi estratègies que els ajudin a millorar les intervencions orals. D’entre els diversos aspectes que incideixen en la eficàcia comunicativa, la formació se centrarà bàsicament en les presentacions informatives, les explicacions i les argumentacions orals en situacions controvertides pròpies de l’àmbit professional i social.

Objectius:

L’objectiu del curs és acompanyar els participants en la incorporaci estratègies discursives que els permetin millorar les seves intervencions orals en diferents situacions comunicatives de caràcter formal, lligades a l’àmbit professional.

Continguts:

  • La relació social en l’àmbit professional: recursos per oferir una imatge acceptable per al destinatari i per afavorir un clima de cooperació i de treball.
  • Les presentacions i les explicacions orals: estratègies verbals i suports visuals que poden millorar la recepció de la informació.
  • L’argumentació en l’àmbit professional: estructura i estratègies argumentatives per defensar un punt de vista; estratègies de modalització dels enunciats i de gestió de la controvèrsia.

Metodologia:
Les sessions tindran un caràcter enimentment pràctic i es desenvoluparan a partir de breus explicacions teòriques intercalades amb l’anàlisi de models i de les pràctiques d’aula. Les intervencions durant el seminari permetran als assistents reflexionar sobre diferents aspectes de la seva competència en comunicació oral i incorporar al seu discurs estratègies adequades al context, potenciant el seu estil personal. Es tracta d’una metodologia interactiva, basada en la participació dels assistents i la valoració o covaloració de les pràctiques orals a l’aula.
Les persones assistents podran enregistrar en un llapis digital les seves intervencions orals per facilitar l’autovaloració.

Avaluació i certificació: 
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. A més de l'assistència al 80% de les hores de durada del curs, per tenir dret al certificat caldrà la valoració positiva del personal formador quant a l'aprofitament de l'activitat per part de cadascuna de les persones assistents. Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats. 

Formulari d'inscripció