A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet CampusVirtualHome Campus Virtual Facebook Escola Enginyeria Facebook Twitter Escola Enginyeria Twitter You Tube Escola Enginyeria YouTube Facebook Escola Enginyeria LinkedIn
 L'ESCOLA    ESTUDIS    FUTURS ALUMNES    INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA    EMPRESES  
 Home Escola d'Enginyeria  Estudis  Plà d'acció tutorial 
Document

Plà d'acció tutorial (PAT)


El Pla d'Acció Tutorial (PAT) és un conjunt d'accions encaminades a donar el màxim suport a l’estudiant durant la seva estada a la Universitat per a que realitzi amb èxit els seus estudis. Comprèn el suport necessari per a la seva integració a la dinàmica del Centre on cursa els estudis i a la Universitat, el seguiment al llarg dels seus estudis, l'orientació en la selecció d'assignatures optatives i mencions i, per últim, l'orientació laboral, passant per les possibilitats de mobilitat i de pràctiques externes.


Resúm
Plà d'Acció Tutorial (PAT) 

Sessions d'Acollida

És la rebuda que es fa als futurs estudiants una vegada se'ls ha comunicat a quins estudis de la seva selecció en el procés de preinscripció tenen accés. Durant aquesta sessió, que s'anuncia via portal web del Centre i, de manera personalitzada, via telefònica, s'orienta als futurs alumnes per al procés de matrícula. S'informa de les possibilitats de temporalització dels estudis (via lenta), de les principals normatives de la Universitat (fent especial èmfasi en el    règim de permanència) i de les accions propedèutiques que el Centre ofereix.
La realitza la Gestió acadèmica del Centre amb el suport de l'Equip de direcció i coordinadors de titulació.

Sessió de Benvinguda

És la rebuda dels estudiants de 1r curs per part de les coordinacions de titulació. Es du a terme el primer dia de curs. Durant la sessió de benvinguda el coordinador presenta als estudiants els aspectes més rellevants dels estudis, dóna consells pel que fa al seguiment de les assignatures, coneixement del professorat, del centre i de la Universitat. És el marc més adequat per a que els estudiants coneguin la figura del Coordinador, les tasques que realitza, tinguin aquesta figura de referència durant els seus estudis i coneguin també la persona que assumeix aquestes tasques.
També intervenen en aquesta sessió el Servei d'informàtica, el Servei de biblioteques, el Servei d'activitat física, el Servei de llengües i les associacions que s'emmarquen dins Estudiants i cultura.
Després de la sessió de benvinguda l'estudiant té la informació molt general sobre els aspectes més importants dels seus estudis i de la Universitat, així com les dades necessàries per poder ampliar la que consideri necessària.

Recomanacions de temps Parcial

A tall d'orientació per als estudiants que decideixen seguir els seus estudis per via lenta, es recomana la matrícula de determinades assignatures que els permetran seguir aquesta via de manera més senzilla i lògica. Amb aquests consells s'evita que l'estudiant deixi de matricular‐se d'algunes assignatures que li seran indispensables per a cursar‐ne d'altres en el curs següent:
Grau d’Enginyeria Informàtica
Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació  
Grau d’Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacióa
Grau en Enginyeria Química

Accions Propedèutiques

Adreçades als estudiants de primer curs, es realitzen durant els primers dies del mes de setembre. Tenen l'objectiu de reforçar els coneixements dels estudiants en algunes matèries on s'han detectat mancances generalitzades en la formació prèvia que impedeixen, en alguns casos, l'adequat seguiment de les assignatures relacionades per part de l'estudiant. Es programen en forma de tallers pràctics en grups de 20‐25 alumnes. Tradicionalment s'han programat els Tallers de matemàtiques per a enginyers, dirigits a tots els estudiants de 1r curs del Centre. Actualment l’oferta es concreta en:
  • Tallers de matemàtiques (per a tots els estudiants de nou accés de l'Escola)
  • Tallers d’electricitat i electrònica (per als estudiants de nou accés del Grau d'Enginyeria informàtica i Graus de Telecomunicacions).
  • Introducció a la programació (per als estudiants del Grau d'Enginyeria informàtica, Graus de Telecomunicacions i Grau de Gestió aeronàutica)
  • Introducció a l'aviació comercial (per als estudiants del Grau en Gestió Aeronàutica).
  • Curs propedèutic de física per a estudiants de Ciències (per als estudiants del Grau en Enginyeria Química, a realitzar a la Facultat de Ciències)
  • Curs propedèutic de química (per als estudiants del Grau en Enginyeria Química, a realitzar a la Facultat de Ciències)
  • Al portal web de l'Escola es proposa un breu test d'autoavaluació d’alguns d’aquests cursos. Si l'estudiant no el supera amb èxit, es recomana que s'inscrigui a l'acció propedèutica corresponent.

Programa estudiant-tutor

L'objectiu del programa ESTUDIANT-TUTOR és involucrar als estudiants en l'acompanyament acadèmic a estudiants de nou ingrés, com a complement a les activitats d'orientació.

Recomanacions asignatures relacionades


Es posa a disposició dels estudiants un diagrama on s'evidencien les relacions entre assignatures (assignatures que es recomana haver cursat i/o aprovat abans de cursar‐ ne d'altres). Aquest diagrama hauria de servir d'eina de suport a la decisió davant la matrícula de qualsevol curs. Qualsevol dubte sobre el diagrama es pot consultar amb el Coordinador de titulació.

Xerrades Orientació Matrícula

Aquestes xerrades les realitzen els Coordinadors de titulació a final de curs destinades als estudiants de primer i segon que hauran de matricular‐se a segon i tercer respectivament. Mitjançant aquestes xerrades es vol aconseguir que els estudiants facin una matrícula racional, tant pel que fa al nombre d'assignatures, com a les incompatibilitats horàries i de continguts que poden haver entre aquestes. Es recorda el règim de permanència i la possibilitat d'acollir‐se a la via lenta.

Xerrades d'orientació per Mencions/optativitat

Destinades principalment als alumnes de segon i tercer curs de les titulacions de l'Escola. Aquestes xerrades es realitzen durant el segon semestre del curs. El Coordinador de titulació i els coordinadors de les diferents mencions dins els títols donen els detalls de les mencions pel que fa a assignatures, perfil professional que atorguen aquestes mencions, etc. Els estudiants tenen d'aquesta manera informació de primera mà sobre les característiques de l'optativitat d'un títol i poden adreçar directament les seves qüestions als professors que coneixen a fons les particularitats de cada especialització.

Xerrades d'orientació per Mencions/optativitat

Es realitzen sessions de presentació d'aquestes assignatures. Les Pràctiques externes són de caràcter optatiu per a les diferents titulacions. En una sessió destinada als estudiants de tercer i quart curs s'explica el funcionament de l'assignatura, es donen detalls sobre les empreses que acullen els estudiants, el sistema seguit per a l'avaluació, etc.
Pel que fa al Treball fi de grau, aquest és obligatori. S'informa també als estudiants en una sessió presencial de les característiques d'aquest en cada titulació, els períodes de matriculació, assignació de treballs i avaluació d'aquests.

Presentació de programes i accions de mobilitat

En una sessió presencial, l'Equip de direcció, els Coordinadors de mobilitat de les titulacions i la gestió acadèmica del Centre presenten els Programes de mobilitat en els que participen les diferents titulacions. S'exposen als estudiants experiències de companys que han participat i se'ls anima a participar‐hi.

Màsters


Sessió de benvinguda (inici curs al setembre)

És la rebuda dels estudiants de nou accés als Màsters per part de les coordinacions. Es realitza el primer dia de curs. Durant la sessió de benvinguda el coordinador presenta als estudiants els aspectes més rellevants dels estudis, dóna consells pel que fa al seguiment de les assignatures, coneixement del professorat, del centre i de la Universitat. És el marc més adequat per a que els estudiants coneguin la figura del Coordinador, les tasques que realitza, tinguin aquesta figura de referència durant els seus estudis i coneguin també la persona que assumeix aquestes tasques

Xerrades d'orientació per optativitat,Treball fi de màster(TFM) i sortides professionals(durant el segon semestre)El Coordinador de titulació ajudat pels professors responsables de les assignatures optatives dins els diferents títols donen els detalls d’aquestes assignatures pel que fa a continguts, metodologia, etc. Els estudiants tenen d'aquesta manera informació de primera mà sobre les característiques de l'optativitat d'un títol(d’una titulació) i poden adreçar directament les seves qüestions als professors que coneixen a fons les particularitats de cada assignatura. Dins d’aquesta optativitat, s’inclouen, en alg uns màsters les pràctiques externes sobre les que, generalment informa el mateix coordinador. També és el coordinador l’encarregat d’informar sobre la realització del TFM (temes, tutors, etc.)
Per últim, els estudiants de Màster tenen també la oportunitat d’assistir a les xerrades i activitats que realitzen diverses empreses i institucions en col·laboració amb l’Escola al llarg del curs.

Tutories

En cas que necessitin aclarir dubtes, comentar particularitats, i altres, els estudiants de l'Escola es poden posar en contacte amb els diferents professors presencialment, mitjançant el correu electrònic o telefònicament per tal d'acordar data i hora de trobada. D'aquesta manera es garanteix que l'estudiant serà atès en un horari convenient tant per a l’estudiant, com per al professor.
 
 .

 

Inici
2018 Universitat Autònoma de Barcelona