Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle psicopedagogia (llicenciatura de 2n cicle) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs

Horaris/Torns

Horari de tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens, treballs teòrics i pràctics, pràctiques d'aula, estudi de casos, etc.

Pràctiques professionals

Els alumnes poden fer pràctiques en instituts d'educació secundària, EAP, escoles d'adults, museus, centres de formació laboral, CRP, escoles d'educació especial, centres oberts, esplais, gabinets d'orientació, editorials, serveis municipals, serveis de salut mental, àrees de recursos humans, etc.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: França, Finlàndia, Itàlia, Portugal, Noruega, Grècia, Bèlgica, Suècia i Holanda.

Continuació a doctorats de la UAB

Extinció del pla d'estudis

Procés d'extinció de la Llicenciatura de Psicopedagogia a la Facultat de Ciències de l'Educació (Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord ordenaments anteriors al Real Decret 1393/2007. Acord 75/2009, de 28 de juliol, aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern. Aprovada en sessió de 07-07-2010 de Consell de Govern de la UAB)

A l'article 599 d'aquesta normativa sobre el procés d'extinció: Una vegada extingit un curs (o una assignatura troncal o obligatòria), es disposarà de dos cursos acadèmics addicionals , en els dos anys acadèmics següents, per a superar les matèries pendents, sempre i quan es compleixi la Normativa de permanència per als estudiants de la UAB. Durant aquest període, el centre haurà de garantir la programació d'alguna de les activitats docents següents:

a) Activitats formatives en substitució a la docència reglada (seminaris, docència de reforç, etc., ...)
b) Docència reglada de les assignatures extingides, quan el nombre d'estudiants matriculats sigui superior a 80.

D'acord amb tot l'anteriorment exposat us indiquem a continuació la progressió d'extinció d'aquest pla:

2012-13:

- Assignatures amb docència tutoritzada: les assignatures troncals  i obligatòries de 3r curs, així com els complements de formació que es relacionen a continuació: 21975, 22801, 23484 i 23487.

-Assignatures amb docència presencial: les assignatures troncals i obligatòries de 4t curs, les assignatures optatives i els complements de formació que es relacionen a continuació: 23480, 23481, 23482 i 23483.

2013-14:

-Assignatures amb docència tutoritzada: totes les assignatures de la titulació.

2014-15:

-Assignatures definitivament extingides: les troncals i obligatòries corresponents a 3r curs, així com els complements de formació que es relacionen a continuació: 21975, 22801, 23484 i 23487.

-Assignatures amb docència tutoritzada: les assignatures troncals i obligatòries de 4t curs, les assignatures optatives i els complements de formació que es relacionen a continuació: 23480, 23481, 23482 i 23483.

2015-16:

La Llicenciatura de Psicopedagogia queda definitivament extingida.

A partir d'aquest curs els estudiants que no hagin superat els crèdits establerts al pla d'estudis necessaris per obtenir el títol de Llicenciat/da en Psicopedagogia, els quedarà uns estudis inacabats als quals no tindran opció de reincorporar-se per finalitzar-los.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona